Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.10.12 - PS 103/12 Utbygging av gang/sykkelveg FV757 langs Havnevegen, Ørin - Finansiering

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2012/7341

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 16.10.12 77/12
Verdal formannskap 18.10.12 103/12
Verdal kommunestyre
 

Rådmannen innstiller på at komité for plan og samfunn innstiller slik for formannskap og kommunestyre:
1. Utkast til avtale mellom Statens Vegvesen Region Midt og Verdal kommune vedrørende utbygging av gang/sykkelveg FV757 Havnevegen godkjennes.
2. Kostnadsoverslaget for prosjektet er beregnet til 3,5 mill.kr. Dette beløpet forutsettes finansiert slik.
• 1,5 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for vann/avløp
• 1,0 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for veg
• Resterende beløp på 1,0 mill.kr forutsettes dekket av næringslivsaktørene på Ørin
3. Før oppstart må næringslivets andel på totalt 1,0 mill.kr sikres via skriftlige avtaler mellom Verdal kommune og aktuelle næringslivsaktører.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Generelt
Det har i lang tid vært et stort ønske om å etablere gang/sykkelveg langs FV757 Havnevegen, Ørin, fram til Aker. FV757 er en Fylkesveg som eies av Nord-Trøndelag Fylkeskommune og driftes av Statens Vegvesen på vegne av Fylkeskommunen.

Verdal kommune har vært i flere møter med Statens Vegvesen for å få framskyndet utbygging av gang/sykkelvegen. I den forbindelse er det laget et avtaleutkast for opparbeidelse av gang/sykkelvegen. Verdal kommune vil i henhold til avtaleutkastet stå ansvarlig for finansieringen av utbyggingen. Statens Vegvesen vil ha et oppfølgingsansvar på vegne av Nord-Trøndelag Fylkeskommune på kvalitet og utførelse.

Prosjektkostnad
Kommunen har engasjert RG-Prosjekt A/S for å lage detaljplaner for bygging av gang/sykkelvegen. I de utarbeidede planer er det også medtatt utskifting av en gammel eternitt vannledning samt en overvannsledning for oppsamling av overvann fra gang/sykkelveg og det øvrige industriområde. Anleggskostnad for prosjektet er beregnet til 3,2 mill.kr. I tillegg vil det påløpe ca. 0,3 mill til prosjektledelse/byggeledelse. Total kostnadsramme for prosjektet blir dermed 3,5 mill.kr.

Vurdering:
Kostnadene for vann/avløpsanlegget er estimert til ca.1,5 mill.kr. Dette vil Verdal kommune i sin helhet dekke over investeringer vann/avløp.

Resterende vegkostnad på 2,0 mill.kr forelås dekket som et spleiselag mellom Verdal kommune og næringslivet.

Verdal kommune har vært i kontakt med lederen av Verdal Næringsforum som etter samtale med næringsaktørene mener det er realistisk med et bidrag på 1,0 mill.kr. fra næringslivsaktørene på Ørin. Av denne sum har TINE i gjeldende utbyggingsavtale skrevet under på å bidra med 0,2 mill.kr når gang/sykkelvegen blir realisert. Før oppstart på prosjektet må total andel fra næringslivet sikres ved en skriftlig avtale.

Resterende kostnad på 1,0 mill.kr. foreslås dekket av Verdal kommune.

Det kan opplyses at gang/sykkelvegen alt er etablert foran Motortrade A/S, Madsen bil A/S samt ett næringsbygg oppsatt av Ørin Eiendom A/S. Alle kostnader for etablering av gang/sykkelveg over disse tomtene er dekket av disse bedriftene.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.10.2012 15:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS