Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.10.12 - PS 104/12 Finansiering av avtalefestet pensjon (AFP) i KLP

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2012/7394

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 16.10.12 77/12
Verdal formannskap 18.10.12 103/12
Verdal kommunestyre
 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune velger fra 01.01.2013 å være selvassurandør for AFP i KLP.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Levanger og Verdal kommune sin pensjonsordning – presentasjon fra KLP.

Saksopplysninger:
AFP er tidligpensjon for personer som har fylt 62 år, og som arbeider innenfor områder der det er tariffavtaler og hvor AFP inngår i tariffavtalen. Offentlig AFP er en tidligpensjonsordning for personer som arbeider innenfor offentlig sektor og er medlemmer i Statens pensjonskasse, KLP, kommunale pensjonskasser eller andre kommunale pensjonsordninger som administreres av forsikringsselskaper.
Arbeidstakere i Verdal kommune har rett til offentlig AFP dersom man

 • jobber på en arbeidsplass i offentlig sektor som har tariffavtale der AFP inngår
 • har fylt 62 år
 • oppfyller de spesielle kravene som gjelder i forhold til tilknytning til ordningen, ansettelsesforhold, yrkesaktivitet på uttakstidspunktet og forutgående pensjonsopptjening i folketrygden
 • er i inntektsgivende arbeid og reell arbeidstaker på pensjoneringstidspunktet
 • ikke samtidig tar ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden


Det finnes forskjellige AFP-ordninger for ulike grupper av arbeidstakere i offentlig sektor. Disse er:

 • AFP - Stat for medlemmer av Statens pensjonskasse.
 • AFP - Kommunal sektor for medlemmer av KLP, medlemmer av kommunale pensjonskasser og ansatte i kommunal sektor som har pensjonsordning i forsikringsselskaper.

 
En arbeidstaker som velger AFP kan få

 • Folketrygdberegnet tidligpensjon som utbetales i årene mellom fylte 62 år og fylte 65 år. Pensjonen tilsvarer det man ville fått i alderspensjon fra folketrygden (før effekt av levealdersjustering) hvis man hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år.
 • Det ytes et skattepliktig AFP-tillegg på 1 700 kroner per måned i tillegg til folketrygdberegnet AFP.
 • AFP-pensjonen blir redusert dersom man har arbeidsinntekt. Man må selv melde fra til sin AFP-leverandør om endringer i arbeidsinntekten. AFP-leverandøren foretar et etteroppgjør av AFP når skatteligningen for det enkelte kalenderår foreligger.


Man kan ikke få AFP i kombinasjon med alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjon, arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

I KLP kan kommunene velge hvordan man finansierer kostnaden ved at arbeidstakere som har fylt 62 år tar ut AFP. Følgende ordninger kan velges:

 • 100% utjevning, det vil si at kommunen ”forsikrer” ordningen og deltar i et fellesskap hvor flere kommuner deler kostnaden
 • 50% utjevning, det vil si at kommunen ”forsikrer” halve ordningen og er selvassurandør på den andre halvparten
 • 100% selvrisiko, det vil si at kommunen selv bærer alle kostnader ved at ansatte eventuelt velger en AFP-ordning


Kommunene kan selv velge finansieringsordning for aldersgruppen 62 – 64 år. For ansatte som har fylt 65 år er alle kommuner deltakere i utjevningsordningen.

Verdal kommune har alle år hatt en 100% utjevning. Om man skal bytte til en annen ordning må dette valget være gjort innen 1. november året før kommunen skal bytte.
I Nord-Trøndelag er bildet slik at de relativt store kommunene har valgt å være selvassurandører, mens de mindre kommunene hovedsakelig har valg utjevning.

Vurdering:
Ved en gjennomgang av kommunens pensjonsordning viser det seg at Verdal kommune de siste årene ville ha spart penger på å være selvassurandør for ansatte i alderen 62-64 år som velger å ta ut hel eller delvis AFP. Dette i tillegg til at man har innført seniortiltak for å få ansatte til å stå lenger i jobb, gjør det naturlig å foreta en vurdering om hvilken ordning Verdal kommune skal velge.

Verdal kommunes bidrag inn i fellesordningen er for 2012 og 2013 anslått til om lag 2,4 millioner kroner pr år, mens vi de siste årene som selvassurandør ville hatt årlige utgifter på mellom 1,2 og 1,8 millioner pr år.

I løpet av de neste 10 årene ligger årskullene som kan velge å ta ut AFP mellom 12 – 25 ansatte pr. år, jf figuren:


En veldig stor andel av dette er kvinner som erfaringsmessig ofte jobber i deltidsstillinger.  Fordelingen på årskullene er for Verdal kommune slik, sett opp mot fylket og KLP sin totale kundemasse:


 
Dette viser at for de som i dag er hhv. 56, 60 og 63 år har Verdal et potensiale for et høyere forventet uttak av AFP enn øvrige kommuner. Resterende årskull ligger under gjennomsnittet og risikoen for høyt uttak bør være lavere.  Dersom halvparten av alle ansatte i årskullene 1951, 52, 53 og 56 fratrer med AFP ved fylte 62 vil utbetalingen av AFP pr. ansatt utgjøre følgende :

                1951 :    kr 267.000,- pr. år
                1952 :    kr 267.000,- pr. år
                1953 :    kr 300.000,- pr. år
                1956 :    kr 185.000,- pr. år

Det er lite sannsynlig at de faktiske kostnadene ved utbetaling av AFP blir høyere en nevnt over. Det er også lite sannsynlig at halvparten eller flere i nevnte årskull fratrer. I nevnte årskull er det mange kvinner og erfaringsmessig har de fleste kvinner i kommunal sektor lavere AFP enn nevnte beregninger. Dette skulle tilsi at Verdal kommune vil spare betydelige beløp hvert år ved bytte av finansieringsordning. Selv i de år hvor kommunen har et høyt antall personer som kan benytte ordningen er det sannsynlig at kommunen ikke vil ha en høyere kostnad enn man ville ha hatt i en utjevningsordning. Ut fra beregninger som er gjort vil Verdal kommune kunne få en årlig besparelse på mellom 0,5 og 1,0 millioner kroner pr. år ved å velge å være selvassurandør.  Dette betinger at man fortsatt driver en aktiv seniorpolitikk som bidrar til at ansatte står i jobb etter fylte 62 år.

Om kommunen nå velger å bytte til en selvassurandørordning vil dette kunne skje uten kostnad. Viser det seg at kommunen sparer penger på å bytte, men likevel etter noen år velger å gå tilbake til en utjevningsordning vil man måtte innbetale en egenandel som skal erstatte det man har spart de siste tre årene i ordningen.

Ut fra dagens sammensetning av arbeidsstokken og risikobildet rådmannen ser i forhold til uttak av AFP i årene framover foreslår rådmannen at Verdal kommune fra 01.01.2013 går over til å bli selvassurandør av AFP for aldersgruppen 62-64 år i KLP.

Endringen er kun en endring av måten vi finansierer AFP, ikke endringer for den enkeltes rettigheter eller ordningen. Saken legges derfor kun fram i formannskapet, og ikke om administrasjonsutvalget.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.10.2012 15:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS