Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

105/12-Søknad om fritak fra kommunale verv - Lars Gunnar Marken - ny behandling av oppnevning av leder i kontrollutvalget

Saksbehandler : Line Ertsås

Arkivref : 2012/6104

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Verdal formannskap 18.10.12 105/12
Verdal kommunestyre    
Samkommunestyret    
 

Rådmannens innstilling:

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lars Gunnar Marken som fritak som leder og medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden 2011-2015.
  2. Ny leder i kontrollutvalget for resten av valgperioden

Vedlegg:
Samlet saksframstilling av kommunestyresak nr. 92/12.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Etter kommunestyrets møte 24. september 2012 er vi blitt oppmerksom på at valget av Signar Musum som nytt medlem og leder i kontrollutvalget er ugyldig. Dette fordi han er valgt som varamedlem i formannskapet og disse er valgt for 4 år. Det er ikke en fritaksgrunn å gå over i nytt verv. Vedtaket i sak 92/12 er dermed ugyldig. Saken legges derfor fram for nytt til behandling.

Det gjøres oppmerksom på at hvis det foreslås ny leder, nytt meldem og evt. nytt varamedlem som er valgt i annet utvalg i kommunen med beslutningsmyndighet, må dette utvalget først legges ned av kommunestyret før det foretas nyvalg på alle medlemmer (unntatt den som skal over kontrollutvalget). Dette er måten å gjøre det på når det ikke kan gis fritak på grunn av bytte av verv i kommunen. Denne tolkningen er bekreftet fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Lars Gunnar Marken er for inneværende valgperiode innvalgt som:

  • Leder og medlem i kontrollutvalget Verdal kommune.
  • Medlem og nestleder i kontrollutvalget Innherred samkommune.

Fellesliste H/V/SV/FRP/SP har følgende medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget for Verdal kommune:
Medlemmer:      

  1. Lars Gunnar Marken, leder (V)  
  2. Kristine Karlgård, nestleder (SP)  

Varamedlemmer:

  1. Nils Georg Leirset (V)
  2. Ole Vatten (FRP)
  3. Hilde Gunn Slottemo (SV)
  4. Siri-Gunn Vinne (SP)

Når det gjelder kontrollutvalget i Innherred samkommune, må medlemmer formelt oppnevnes av samkommunestyret, jfr. samarbeidsavtalens § 6 som sier bl.a. følgende:

“Samkommunens kontrollutvalg med tilsvarende fullmakt som framgår av kl. § 77 skal ha 4 medlemmer med varamedlemmer og skal bestå av leder og nestleder i Levanger og Verdal kommuners kontrollutvalg…”

Kommunelovens § 15.1 sier følgende:
“1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. “

Ut i fra dette vil rådmann tilrå at søknaden om fritak fra Lars Gunnar Marken innvilges. Felleslista H/V/SV/FRP/SP bes i formannskapets møte fremme forslag på nytt medlem og leder i kontrollutvalget. Det må tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene i tillegg til at det er enkelte som ikke kan velges til kontrollutvalg, bl.a. ordfører, varaordfører, medlem av annet utvalg/nemnd med avgjørelsesmyndighet, ansatte i kommunen, jfr. Kommunelovens § 77.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.11.2020 09:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS