Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 08.11.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 08.11.2012
Tid            : 10:00 - 11:20
Til stede   :  9 representanter      

Før formannskapets møte presenterte rådmann sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016.
Sak 113/12 ble opprettet i møtet og behandlet før sak 111/12.  


Sakliste som Word  - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 108/12 Godkjenning av møteprotokoll 18.10.2012 Protokoll
PS 109/12 "Kapitaltilførsel Tindved Kulturhage AS" Protokoll
PS 110/12 Møteplan 2013 - Verdal kommune Protokoll
PS 111/12 Orientering
Rådmannen vil bl.a. gjennomgå notat om SFO-ordningen
- Protokoll
PS 112/12 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2012 - Protokoll
PS 113/12 SFO-ordningen - (opprettet i møtet) Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 08.11.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Varamedlem 2 Ja Anne Grete Valbekmo

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 
PS 108/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.11.2012

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 18. oktober 2012 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 18. oktober 2012 godkjennes.


  


PS 109/12 "Kapitaltilførsel Tindved Kulturhage AS" Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.11.2012

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om saken.

FRP v/Berit Musum fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
«5. Verdal kommune må på sikt søke etter nye eiere, for på den måten hente inn frisk kapital til Tindved Kulturhage AS.»

Det ble først votert over forslag til nytt pkt. 5 som falt med 1 mot 8 stemmer.
Det ble deretter votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
1. Verdal kommune tilfører Tindved Kulturhage AS kr 2,5 mill i ny aksjekapital.
2. Midlene tas fra kommunens disposisjonsfond.
3. Øvrige eiere inviteres til å være med på kapitalutvidelsen slik at eierposisjoner holdes uendret.
4. Formannskapet får fullmakt til å beslutte løsninger ut over rammen gitt i punkt 1 dersom vedtakets punkt 3 ikke kan oppfylles.

 

 

PS 110/12 Møteplan 2013 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.11.2012

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til pkt. 1:
«Møteplan alternativ 2 velges med følgende endring: Komitemøter og formannskapsmøte i august flyttes til 20., 21. og 22.».

Det ble først votert over forslaget fra SP til pkt. 1 i rådmannens innstilling – som ble enstemmig vedtatt.
Der ble deretter votert over pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2013 alternativ 2 med følgende endring: komitemøter og formannskapsmøte i august flyttes til 20., 21. og 22., vedtas.
2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00

 

PS 111/12 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.11.2012

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om:

  • Mye budsjettarbeid siste tiden. I tillegg til at vi holder på med lokale lønnsforhandlinger – dette tar tre hele uker (Levanger, Verdal og samkommunen).
  • Barnehagemillion – den er i produksjon. Alle barnehagestyrere ble spurt om hvordan denne skulle brukes og det kom en del innspill. Konklusjon ble styrking av ressurser til spesialpedagogiske tiltak – ikke en flat fordeling til alle. Dette ble besluttet i forum oppvekst. Barnehagene søkte om penger til spesialpedagogiske tiltak og midlene er i bruk i sin helhet i forhold til dette. Kjenner ikke til om det var noe ønske om flat fordeling. Iverksetting tok litt tid – bl.a. for å finne ut hvordan disse midlene målrettet skulle brukes.


Ordfører orienterte om:

  • Har avviklet årlig tur med næringslivet i Levanger og Verdal. 3 dagers tur til London. Over 50 påmeldte. Ett program som var interessant og rikholdig og oppfattet som relevant. Legger til for egen del at noe av beholdningen til denne turen er den serien av samtaler og møter vi har underveis mellom kommune og næringsliv.

 

 

PS 112/12 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2012  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.11.2012

BEHANDLING:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.2

Utvalgets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Verdal kommunes kulturpris 2012.

 

 

 

PS 113/12 SFO-ordningen  Til toppen av siden

BEHANDLING:
Saken ble behandlet før sak 111/12.

Rådmann gjennomgikk utsendt notat om SFO-ordningen i Verdal.

AP og KRF v/Tor-Petter Abelsen fremmet følgende forslag til vedtak:
«Verdal arbeiderparti og Verdal kristelig folkeparti ber om at det gjennomføres en brukerundersøkelse med særlig fokus på åpningstider og «11.-månedsåpning». Det forutsettes at SFO-tilbudet i Verdal kommune fortsatt må være økonomisk selvbærende.»

Ved votering ble fellesforslaget fra AP/KRF enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet ber om at det gjennomføres en brukerundersøkelse med særlig fokus på åpningstider og «11.-månedsåpning». Det forutsettes at SFO-tilbudet i Verdal kommune fortsatt må være økonomisk selvbærende.

Publisert: 11.10.2012 15:23 Sist endret: 09.11.2020 09:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS