Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 26.11.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 26.11.2012
Tid            : 11:45 - 12:50
Til stede   : 9 representanter        

 

Sakliste som Word  - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 114/12 Godkjenning av møteprotokoll 08.11.2012 Protokoll
PS 115/12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune Protokoll
PS 116/12 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2013 Protokoll
PS 117/12 Planlegging og bygging av bofellesskap for funksjonshemmede på Veslefrikktomta Saksframlegg Protokoll
PS 118/12 Orientering - Protokoll


 

Oppmøte formannskapets møte 26.11.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Trude Holm SP Varamedlem Ja Møtte for Marit Voll
Arild Kvernmo Pedersen H Varamedlem Ja Møtte for Anne Grete Valbekmo

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 
PS 114/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2012

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 08.11.12 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 08.11.12 godkjennes.


  
 


PS 115/12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2012

BEHANDLING:
Følgende ble utdelt i møtet:

AP/KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende verbalforslag:

 1. Velferdsteknolgi.
  Verdal kommune bør engasjere seg sterkere i utprøving av velferdsteknologi. Ambisjonsnivået på dette området bør heves eksempelvis ved at kommunen tar initiativ til et sterkere interkommunalt samarbeid om et bredt anlagt prosjekt der ulike typer teknologi kan utprøves i ulike kommuner.  Samarbeidet Byer i Midt – Norge  med sine 10 bykommuner framstår som en tjenlig arena for et slikt bredt anlagt utprøvingsprosjekt. 
  Rådmannen bes legge fram slik sak innen første halvår 2013.
   
 2. Bofellesskap for eldre.
  Verdal kommune bør i inneværende valgperiode øke antallet omsorgsboliger med heldøgns bemanning.
  Rådmannen bes derfor legge fram slik sak med sikte på politisk avklaring i løpet av 2013.
   
 3. Kommunal tomte – og boligpolitikk.
  Verdal kommunestyre har over tid understreket behovet for at kommunen tar en mer aktiv rolle i bolig – og tomtepolitikken også utover den igangsatte satsingen på det boligsosiale området.
  Det konstateres at det ikke er funnet rom for å kunne prioritere ny stilling innen dette sterkt etterspurte området. 
  Rådmannen bes legge fram sak for politisk behandling der det redegjøres for hvordan denne utfordringen er tenkt løst innenfor eksisterende rammer for kompetanse og kapasitet.
   
 4. Grunnskolen.
  Over tid synes resultatene fra de nasjonale prøvene å vise at det på enkelte klassetrinn er en forskjell i elevgruppens oppnådde testresultater der engelskfaget ser ut til å komme dårligere ut enn både norsk og i særlig grad matematikk.
  Det synes vanskelig å kunne gi en troverdig forklaring på disse forskjellene  (samme elever, samme tidsperiode, samme skoler, men med til dels svært ulike resultater mellom ulike fag ). 
  Rådmannen bes legge fram en sak om dette utfordringsbildet for politisk behandling.
   
 5. Arken.
  Arken rommer en stor og flersidig aktivitet som er av stor betydning for Verdal kommune. Ikke minst gjelder dette ulike eldreorganisasjoners bruk av anlegget. Det registreres et sterkt ønske blant en rekke pensjonistforeninger om utvidelse av bygningsmassen med begrunnelse i stor tilslutning til denne brukergruppens arrangementer.
  I utgangspunktet synes dette å være et svært forståelig krav.
  Rådmannen bes legge fram sak om framtidig bruk av Arken hvor disse behovene vurderes innenfor rammen av en helhetlig framtidig bruk av bygningsmassen.
   

AP/KRF v/Tor-Petter Abelsen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 10:
«Sykepleier på hjul, og stilling for tidligforebygging for ungdom 16-23 år videreføres i 2013. Tiltakene dekkes av ubrukte midler i 2012. Bevilgningen tas over post for utviklingstiltak.»

Votering:

 • Tilleggsforslag fra AP/KRF – enstemmig vedtatt.
   

Verbalforslag fra AP/KRF:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 5 – enstemmig vedtatt.
   

Rådmannens innstilling til vedtak med vedtatte tilleggsforslag og verbalforslag – vedtatt med 8 mot 1 stemme.
 

INNSTILLING:

 1. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vedtas.
   
 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
   
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2013 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S’ eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
   
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
   
 5. Det vedtas økonomireglement for 2103 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
   
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2013 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
   
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til
  kr. 40.000.000,-.
   
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2013 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 75.500.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
   
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
   
 10. Sykepleier på hjul, og stilling for tidligforebygging for ungdom 16-23 år videreføres i 2013. Tiltakene dekkes av ubrukte midler i 2012. Bevilgningen tas over post for utviklingstiltak.
   
 11. Velferdsteknolgi.
  Verdal kommune bør engasjere seg sterkere i utprøving av velferdsteknologi. Ambisjonsnivået på dette området bør heves eksempelvis ved at kommunen tar initiativ til et sterkere interkommunalt samarbeid om et bredt anlagt prosjekt der ulike typer teknologi kan utprøves i ulike kommuner.  Samarbeidet Byer i Midt – Norge  med sine 10 bykommuner framstår som en tjenlig arena for et slikt bredt anlagt utprøvingsprosjekt.
  Rådmannen bes legge fram slik sak innen første halvår 2013.
   
 12. Bofellesskap for eldre.
  Verdal kommune bør i inneværende valgperiode øke antallet omsorgsboliger med heldøgns bemanning.  
  Rådmannen bes derfor legge fram slik sak med sikte på politisk avklaring i løpet av 2013.
   
 13. Kommunal tomte – og boligpolitikk.
  Verdal kommunestyre har over tid understreket behovet for at kommunen tar en mer aktiv rolle i bolig – og tomtepolitikken også utover den igangsatte satsingen på det boligsosiale området. Det konstateres at det ikke er funnet rom for å kunne prioritere ny stilling innen dette sterkt etterspurte området. 
  Rådmannen bes legge fram sak for politisk behandling der det redegjøres for hvordan denne utfordringen er tenkt løst innenfor eksisterende rammer for kompetanse og kapasitet.
   
 14. Grunnskolen.
  Over tid synes resultatene fra de nasjonale prøvene å vise at det på enkelte klassetrinn er en forskjell i elevgruppens oppnådde testresultater der engelskfaget ser ut til å komme dårligere ut enn både norsk og i særlig grad matematikk.  Det synes vanskelig å kunne gi en troverdig forklaring på disse forskjellene (samme elever, samme tidsperiode, samme skoler, men med til dels svært ulike resultater mellom ulike fag ).                                                                                                   Rådmannen bes legge fram en sak om dette utfordringsbildet for politisk behandling.
   
 15. Arken.
  Arken rommer en stor og flersidig aktivitet som er av stor betydning for Verdal kommune. Ikke minst gjelder dette ulike eldreorganisasjoners bruk av anlegget. Det registreres et sterkt ønske blant en rekke pensjonistforeninger om utvidelse av bygningsmassen med begrunnelse i stor tilslutning til denne brukergruppens arrangementer.  I utgangspunktet synes dette å være et svært forståelig krav.
  Rådmannen bes legge fram sak om framtidig bruk av Arken hvor disse behovene vurderes innenfor rammen av en helhetlig framtidig bruk av bygningsmassen. 
   

 

 

PS 116/12 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2013  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

FRP v/Berit Musum fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Verdal kommune utsetter mottak av flere flyktninger inntil boligsituasjonen er bedret i kommunen.»

FRP v/Berit Musum fremmet følgende oversendelsesforslag til innvandrerrådet:
«Verdal kommune må snarest iverksette å innhente opplysninger fra en brukerundersøkelse der flyktningene selv får uttale seg om hvordan de opplever integreringsprosessen og sin situasjon i forhold til arbeid og bolig. Oversendes innvandrerrådet for nærmere vurdering.»

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra FRP ble komiteens innstilling vedtatt med 8 stemmer, 1 stemme ble avgitt for forslaget fra FRP.

Oversendelsesforslaget ble deretter enstemmig oversendt innvandrerrådet.
 

INNSTILLING:

 1. Det inngås en 1-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av inntil 25 flyktninger i 2013.
 2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.
 3. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå nødvendige midlertidige leieavtaler på private boliger for å sikre en jevn bosetting utover året.
 4. Rådmannen bes intensivere arbeidet med tanke på å integrere flyktningene når det gjelder språk og samarbeid med private aktører, med tanke på lærlingeplasser og i neste omgang faste jobber.
   

Oversendelsesforslag til innvandrerrådet:
Verdal kommune må snarest iverksette å innhente opplysninger fra en brukerundersøkelse der flyktningene selv får uttale seg om hvordan de opplever integreringsprosessen og sin situasjon i forhold til arbeid og bolig. Oversendes innvandrerrådet for nærmere vurdering. PS 117/12 Planlegging og bygging av bofellesskap for funksjonshemmede på Veslefrikktomta
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 

INNSTILLING:
Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av inntil 6 omsorgsboliger på Veslefrikktomta innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill.kr. 

 

 
PS 11
8/12 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2012

BEHANDLING:
I starten av møtet ble det orientert om:

Ordfører orienterte om:

 • Spelet blir 60 år i 2014. Det finnes mye dokumentasjon om Spelet og Spelets historie, men ordfører ønsker å sette søkelys på frivllighetsarbeidet rundt Spelet gjennom å skrive en jubileumsberetning om 60 års frivilligshetsarbeid på Stiklestad. Ordfører har jobbet en del med saken, med forbehold om formannskapets godkjenning. Roar Tromsdal er vurdert som forfatter av denne beretningen. Han er bl.a. høgskolelektor ved HINT. Verdal kommune har en partnerskapsavtale med HINT – og det er undersøkt om det er mulig å se på dette som FOU-prosjekt – slik at Tromsdal kan bruke noe av sin arbeidstid til dette. Dette er HINT positiv til. Spørsmålet er om ideen er så god at Verdal kan bruke noen midler på dette. Har ingen konkret kostnad på dette foreløpig. Formannskapet sluttet seg enstemmig til dette.
   

Rådmann orienterte om:

 • Er med på prosjekt analyse og planlegging helse og omsorgstjenester i kommunene. Fylkesmannen leder arbeidet. Det er mye data som er spredt, og målet med prosjektet er å  lage en struktur for lett tilgang på styringsdokumenter.
 • Arbeidsmiljøutvalget 19.11.12. – avtale med Sprek om trening – denne er mye i bruk. Vil forlenge denne avtalen. Samtidig skal vi bruke tid på den infrastrukturen vi selv eier – kan det brukes mer systematisk enn det blir brukt i dag.
   

 

Publisert: 11.10.2012 15:23 Sist endret: 05.03.2020 13:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS