Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

115/12-Budsjett-og-økonomiplan

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2012/7958 - /   

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.11.12 90/12
Komite Mennesker og livskvalitet 21.11.12 47/12
Administrasjonsutvalget 26.11.12 10/12
Formannskapet 26.11.12 115/12
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vedtas.
 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2013 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
     • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
     • Verdal videregående skoles eiendommer
     • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S’ eiendommer
     • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
     • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
     • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners  
       eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
     • Innherred Renovasjons eiendommer
     • Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2103 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2013 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til
  kr. 40.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2013 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 75.500.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
   

Vedlegg:
Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.
Nytt av året er at budsjettdokumentet inneholder lenker til alle andre relevante dokumenter som tidligere var vedlagt saken.

Vurdering:
Rådmannens øvrige vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.02.2020 07:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS