Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

120/12-Bygging-småhus

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2010/8119 - /   

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 19.12.12 56/12
Formannskapet 20.12.12 120/12
 

Rådmannens innstilling:
Formannskapet tar saken til etterretning og ber rådmannen arbeide videre for å realisere utbyggingen av småhus som beskrevet i saken.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Kommunestyret gjorde i møte 27. februar 2012 slikt vedtak ved behandling av sak 012/12:

  • Verdal kommunestyre vedtar å bygge fire småhus i Verdal.
  • De 2 første småhusene lokaliseres på kommunalt eide tomter på Tinna og Skogvegen 30. Administrasjonen arbeider videre med tomtevalg for de øvrige 2 boligene.
  • Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Verdal Boligselskap om bygging av boligene.
     

Nedenfor gis det en kort orientering om hvordan framdriften i saken er.

Skogveien 30.
Styret i boligselskapet har fått utført en utredning av RG-prosjekt som konkluderte med en klar tilrådning om at det mest økonomiske løsning for  Skogveien 30 er å foreta en total rehabilitering av de 9 leilighetene i bygget. Styret gjorde på denne bakgrunn følgende vedtak i styremøte 23. oktober:

”Styret vedtar å utbedre de 9 leilighetene i Skogveien 30 til en normal god standard. For å tilfredsstille kommunens vedtak foreslås det rive eksisterende garasje på tomten for evt. bygging av 1 småhus. Yngve Sakshaug fra IBBL jobber videre med anbudsgrunnlag og tilskuddsordninger.”

Boligselskapet har nå mottatt svar på anbudsforespørselen. Prisen på anbudet er i samsvar med utredningen som ble gjennomført.

Det er forventet en byggetid på ca. 8 måneder for rehabilitering og nybygg i Skogveien 30.
Forutsatt oppstart like på nyåret, innebærer dette innflytting høsten 2013.

Tinna.
Den kommunale tomta som var tenkt til realisering av småhus på Tinna ligger som en liten trekant inn mot ei større tomt. Fra planmyndigheten i samkommunen er det klargjort at hele dette området må sees i sammenheng ved utarbeidelse av reguleringsplan for området.

Rådmannen har hatt møte med aktuell utbygger av boliger på dette området. Utbygger ønsker å kjøpe den kommunale tomta for å muliggjøre en helhetlig utbygging av området.
Videre ble det fra utbygger i møtet gitt klar aksept for at utbygger er interessert i å imøtekomme Verdal kommune sitt ønske om å kunne få bygget et småhus på området.

Utbygger opplyser i dag at de er klare til å tildele oppdrag til flere firmaer (inkl. arbeidet med reguleringsplan) så snart kommunen har avklart salg av kommunal tomt.
Rådmannen vil legge fram sak om avhending av denne tomta for formannskapet i deres første møte i 2013.

Andre tomtealternativer.
I eiermøte mellom kommunen og Verdal Boligselskap(VBS) 5. desember 2012 ble det drøftet eventuelle andre mulige lokaliseringer av småhus. Disse alternativene spente fra mobile løsninger, utnyttelse av sentrumsnære tomter som krever reguleringsendringer til tomter som allerede er regulert til boligformål.
I møtet ble det konkludert med at VBS arbeider videre med saken og kommer tilbake til kommunen med bearbeidet forslag til løsninger.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.12.2012 11:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS