Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.01.2013

Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 17.01.2013
Tid            : 09:00 - 12:05
Til stede   : 9 representanter

Forskuttert sak om tilskudd barnevernstjenesten blir lagt fram i februar.
Sak nr. 2/13 ble behandlet før sak 10/13.  

  

Sakliste som Word (oppd. 15.01.13) - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF (oppd. 15.01.13) - Protokoll som PDF
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (oppdatert 15.01.13, sak 3)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/13 Godkjenning av møteprotokoll 20.12.2012 Protokoll
PS 2/13 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Protokoll
PS 3/13 Verdalsøra barneskole og ungdomsskole, Flerbrukshall og svømmehall - Økonomisk status for skoleutbyggingen
(oppd. 15.01.13)
Protokoll
PS 4/13 Verdal stasjon - Jernbaneparken - Utbetaling av BRA-midler på kr.500.000,- Protokoll
PS 5/13 Rasismefri sone Protokoll
PS 6/13 Meny & Ultra Butikkdrift AS - søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Meny Verdal  Saksframlegg Protokoll
PS 7/13 Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt - oppnevning av nye varamedlemmer pga endringer i eiendomskattetakstloven Saksframlegg  Protokoll
PS 8/13 Oppnevning av medlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS Saksframlegg Protokoll 
PS 9/13 Stortingsvalget og sametingsvalget 2013. Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret Saksframlegg Protokoll 
PS 10/13 Orientering - Protokoll 

 

Oppmøte formannskapets møte 17.01.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei   
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei   
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem  Ja  
Trude Holm SP   Varamedlem Ja  Møtte for Pål Sverre Fikse
Ove Morten Haugan DNA Varamedlemmer Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 
PS 1/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2013

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 20.12.12 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Protokoll fra møte 20.12.12 godkjennes. 
 
  


PS 2/13 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2013

BEHANDLING:
Saken ble behandlet før sak 10/13.

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Meier Hallan fra økonomienheten, kommunalsjef oppvekst og virksomhetsleder ressurs oppvekst var til stede og svarte på spørsmål.

Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 vedtas med følgende endringer:

KS og PBL utarbeidet høsten 2012 en veileder for beregning av tilskudd til private barnehager («Veileder er beregning av tilskudd til private barnehager», rapport nr. R7720). Verdal kommune følger denne veilederen ved beregning av tilskudd til private barnehager med et unntak. Unntaket gjelder telling av barn gjennom året (Veilederens kapittel 4.2). Verdal kommune velger å benytte fire telledatoer gjennom året. Forskriftenes § 2 - pkt. 1.1 a Felles kompetansehevingstiltak fjernes.»

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Høyre, ble komiteens innstilling vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra Høyre.

INNSTILLING: 
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 vedtas.

 
 

PS 3/13 Verdalsøra barneskole og ungdomsskole, Flerbrukshall og svømmehall - Økonomisk status for skoleutbyggingen
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 

 
 

PS 4/13 Verdal stasjon - Jernbaneparken - Utbetaling av BRA-midler på kr.500.000,-  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Saken tas til orientering.
 2. Rådmannen gis fullmakt til åm foreta de budsjettekniske justeringer.

 

PS 5/13 Rasismefri sone Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Verdal kommune inngår ikke avtale med Norsk Folkehjelp og Fagforbundet for konseptet ”Rasismefri sone”.

 

 

PS 6/13 Meny & Ultra Butikkdrift AS - søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Meny Verdal
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. NG Meny Midt-Norge AS gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Meny Verdal.
 2. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.16.
 3. Formannskapet godkjenner som
  Bevillingsinnehaver: NG Meny Midt-Norge AS.
  Styrer for bevillingen: Hanne Hallem.
  Stedfortreder for styrer: Kristin Reistad Reinås.


PS 7/13 Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt - oppnevning av nye varamedlemmer pga endringer i eiendomskattetakstloven
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

FRP v/Berit Musum fremmet følgende forslag til pkt. 2, 3. vara i skattetakstnemnda for SP/SV/H/V/FRP: Øystein Haukå.

SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til pkt. 2, 3 vara i overskattetaksnemnda for SP/SV/H/V/FRP: Eirik Bjørgan. 

Forslag 3. vara i overskattetakstnemnda for AP/KRF vil bli fremmet i kommunestyret.

Det ble votering punktvis slik:

 • Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – forslag fra FRB v/Berit Musum til ny 3. vara i skattetakstnemnda for SP/SV/H/V/FRP - enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – forslag fra SP v/Marit Voll til ny 3. vara i overskattetakstnemnda for SP/SV/H/V/FRP – enstemmig.

INNSTILLING:

 1. Valget av Berit Musum, Kjell Woll Sigurdsen og Vigdis Haldorsen i henholdsvis skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda oppheves.
 2. Ny 3. vara i skattetaksnemnd for eiendomsskatt for SP/SV/H/V/FRP: Øystein Haukå.
  Ny 3. vara i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt for AP/KRF: kommer i kommunestyret.
  Ny 3. vara i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt for SP/SV/H/V/FRP: Eirik Bjørgan.

 

PS 8/13 Oppnevning av medlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2013

BEHANDLING:
AP/KRF v/Kristin J. Hildrum
fremmet følgende forslag på medlem:
Medlem: Ordfører. 

H v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende forslag til varamedlem:
Varamedlem: Marit Voll.

Ved punktvis votering på medlem og varamedlem ble begge enstemmig valgt.

INNSTILLING:
Som medlem og varamedlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS oppnevnes for Verdal kommune:
Medlem: Ordfører.
Varamedlem: Marit Voll.

 

PS 9/13 Stortingsvalget og sametingsvalget 2013. Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.


INNSTILLING:
Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for valgperioden 2013-2017.


 

PS 10/13 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2013

BEHANDLING:  
I starten av møtet ble det gitt følgende orientering:

Prosjekt: «Fast, men vikar» v/virksomhetsleder Per Tore Sandsaunet.

Rådmann orienterte om:

 • Årsrapport vil bli lagt fram i løpet av februar, så tidlig som mulig kvittere på det som er gjort av vedtak. Dette er en ny rutine. Regnskap og årsmelding vil komme som vanlig til sluttbehandling i mai.
 • Budsjettvedtak 2013 – alle punkter er gjennomgått og ansvar fordelt.
 • Neste uke starter en prosess om å vurdere sammenslåing av plan /byggsak/oppmåling/miljø og landbruk/naturforvaltning – dette som følge av naturlig avgang – naturlig å vurdere hvordan vi er organisert. Konklusjon vil være klar til påske. Fortsette med to eller slå sammen til en. Blir det siste forslått vil det bli en sak i samkommunestyret. Alle berørte ansatte og tillitsvalgte vil bli med i prosessen.
 • Tilsyn fra fylkesmannen 8. januar på område beredskap. Mye på plass, men det kom en ny forskrift med krav om helhetlig rosanlalyse. Har en del men mangler på det helhetlige. Dette vil vi få som avvik.
 • Levanger og Verdal har fått midler til «Sammen om en bedre kommune.» Skal rigge en organisering her.

Ordfører orienterte om:

 • Fylkesmannens Nyttårskonferanse. Første dag var det tema barnevern, oppvekstsvilkår og spesialopplæringstiltak. Dag to var viet til samferdselsutfordringer.
 • Befaringer formannskapet i 2013. Dette vil føre til heldagsmøter de dagene det er befaring. Tenkt fra kl. 12.00 til kl. 15.00. Forslag på følgende steder: Vindklyngen, bilbransjen, tine Midt-Norge, InnTre, Keafer, Proneo(gjennomgang av VIP-senteret), Coop Inn-Trøndelag og Verdal Næringsforum (Handels, service og reiselivsgruppen). Formannskapet sluttet seg til dette.
 • Rådmannens lønn. Ordfører, vararordfører og Marit Voll er forhandlingsutvalget. Møte i forhandlingsutvalget blir 31. januar. Innspill til utvalget må komme utvalget i hende før den dato.
 • Reiselivssamarbeid. Det ble i 2011 vedtatt et reiselivssamarbeid; destinasjonsarbeid på Innherred. Reiselivssamarbeid mellom kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Ordførerne har over tid drøftet om det er aktuelt å se på et større samarbeid på reiseliv. Verdal kommunes vedtok i 2011 at Destinasjonssamarbeidet avgrenses til å gjelde ISK- og INVEST-kommunene. 14. januar melder Snåsa kommune at de ønsker å delta i samarbeidet fra 2013, to andre kommuner (Frosta og Verran) ønsker deltakelse mest sannsynlig fra 2014. Samarbeidsavtalen – som er en offentlig anskaffelse – regulerer de forretningsmessige forholdene mellom kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Innherred Reiseliv over en 5-års periode med intern kostnadsfordeling. Formannskapet er positiv til at det arbeides for at Snåsa, Verran og Frosta kommune kan tiltre reiselivssamarbeidet om de ønsker dette.
Publisert: 11.10.2012 15:23 Sist endret: 18.02.2021 07:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS