Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

3/13-Verdalsøra barneskole og ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall - Økonomisk status for skoleutbyggingen

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2007/2578 - /614

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.01.13 3/13

 

(oppdatert 15.01.13, kl. 14:10) 

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Oversikt over budsjett og finansiering av Verdalsøra skoler 2007 til 2012 PDF (oppdatert 15.01.13)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Generelt:

Skoleutbyggingen går nå mot slutten. Pr. dato er det kun ombyggingen av eksisterende bygg ved Ringveg Nord til bruk til kunst og håndverksfaget for ungdomsskolen samt Frisklivssentralen i samme bygg som pågår. Disse arbeidene skal være ferdigstilt i løpet av januar 2013. Dette ble et mer omfattende arbeid enn forventet både i arbeidsomfang og økonomisk omfang. Opprinnelig budsjett for denne ombyggingen var satt til ca. 2,0 mill. kr. inkl.mva. Faktiske kostnader vil ligge på ca. 5,0 mill. kr. inkl.mva.

Før disse arbeidene startet opp så budsjett og regnskap til å gå bortimot i balanse med et mindre merforbruk på ca.1 mill.kr. Med merkostnadene vi får ved ombyggingen av eksisterende bygg vil dette medføre en overskridelse på 5-6 mill.kr.

Økonomisk status pr. 08.01.13

Totalt budsjett og finansiering for utbyggingen: kr. 331.000.000,-

  • Forbruk pr. 31.12.11: kr.270.833.266,-
  • Regnskapsført hittil 2012: kr. 56.743.682,-
  • Forbruk pr.08.01.13: kr.327.576.948,-


Utestående:

  • Sluttfaktura NCC: kr. 2.500.000,-
  • Utestående arbeider Grande (Eksisterende bygg) kr. 3.500.000,-
  • Div. andre leveranser. Kr. 2.000.000,-
  • Byggelånsrenter 2012: Kr. 1.000.000,-
  • Forventet utestående: Kr. 9.000.000,-


Ut fra oppsett ovenfor vil total utbyggingskostnad ligge i underkant av 337.000.000,-

Vurdering:

Skoleutbyggingen på Verdalsøra skole har stort sett gått etter planen i forhold til tid og budsjett. I forhold til opprinnelig budsjett for utbyggingen har vi fått merutgifter for postene inventar og utstyr samt nødvendige arbeider med eksisterende bygg. Merutgifter til inventar og utstyr er dekket opp ved bruk av sparte midler til byggelånsrenter med mere på byggebudsjettet.

Istandsetting av eksisterende bygg til kunst og håndtverk har vært ute på eget anbud etter at nyskolen var ferdigstilt. Omfanget av de nødvendige arbeider her ble nok mer omfattende enn opprinnelig forventet spesielt til ventilasjon, elektriske anlegg og branntekniske løsninger. I tillegg er det brukt ca. 0,5 mill.kr. til istandsetting av den delen av bygget som skal benyttes til andre formål enn undervisning. Dette er også belastet utbyggingsbudsjettet for skolen.

Utbyggingen av ny skole på Verdalsøra er nok det største ENØK-prosjektet Verdal kommune noen gang har gjennomført. Rådmannen vil derfor foreslå at ubrukte investeringsmidler til ENØK-tiltak på budsjettet for 2011, 2012 og 2013 benyttes til å dekke opp merforbruk. Dette utgjør bortimot 3,0 mill.kr. Resterende merforbruk foreslås dekket ved bruk av andre ubrukte lånemidler.
     Til toppen av siden

 

 

 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.01.2013 14:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS