Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

5/13-Rasismefri sone

Saksbehandler : Jostein Grimtad

Arkivref : 2012/8930 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.01.13 5/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune inngår ikke avtale med Norsk Folkehjelp og Fagforbundet for konseptet ”Rasismefri sone”.

Vedlegg:

  1. Brev med vedlegg fra Norsk Folkehjelp og Fagforbundet datert 10.12.12.
  2. Saksframstilling til formannskapets møte 19. desember 2012.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Ordfører har mottatt brev datert 10.12.12 fra Norsk Folkehjelp og Fagforbundet der de oppfordrer alle landets ordførere om å bli med på et felles løft mot negative holdninger og diskriminering i arbeidslivet. De oppfordrer kommunene med alle sine virksomheter til å erklære seg som Rasismefri Sone. 

Rasismefri Sone er et verktøy som er ment brukt til å sette fokus på offentlige og private virksomheters ansvar for et mangfoldig og likeverdig arbeidsliv.

Som Rasismefri Sone forplikter vi som organisasjon oss til å:

  • Betale årskontingent
  • Ta alle henvendelser om diskriminering på arbeidsplassen alvorlig og gå aktivt inn for å løse konflikter når de oppstår
  • Oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillinger og innkalle kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til intervju.
  • Synlig markere at stedet er en Rasismefri Sone.
     

Ved å inngå i konseptet ”Rasismefri Sone” forplikter vi oss til å betale innmeldingsavgift og årskontingent. Denne utgjør for Verdal kommune sin del kr 10.000 + kr 500 pr enhet i innmeldingsavgift og kr 6.000 + kr 100 pr enhet i årskontingent. Dersom virksomhetsområde er definisjonen på enhet vil innmeldingskostnaden for Verdal kommune være kr 15.000, og årlig kontingent kr 7.000. Dersom antall skoler, barnehager mv legges til grunn for enhetsbegrepet vil innmelding beløpe seg på ca kr 22.000 og årlig kostnad ca kr 8.000.

Vurdering:
Rasisme er uakseptabelt, både i den kommunale organisasjon og i samfunnet generelt. Til tross for dette mener rådmannen at Verdal kommune ikke skal inngå avtale om konseptet ”Rasismefri sone”. Kommuneorganisasjonen skal uansett arbeide for et åpent og inkluderende miljø, og motarbeide rasisme, diskriminering og trakassering generelt. Dette er sentralt i arbeid med verdiene vi tufter organisasjonen på – lojalitet, ærlighet, respekt – og de etiske og personalpolitiske grunnlagene våre for ansvarliggjøring av ledere i fht. medarbeiderutvikling. Vi må uansett ta alle henvendelser om diskriminering på arbeidsplassen alvorlig og søke å løse konflikter der de måtte oppstå. 

Et kontinuerlig og langsiktig arbeid basert på de ordinære verdi- og styringsgrunnlagene vi har utarbeidet er etter rådmannens vurdering det beste virkemiddel for å fremme de positive miljøene vi ønsker, og følgelig motarbeide uønskede holdninger og uønsket adferd. Tilslutning til ”kampanjer” av den type vi nå er forespurt om representerer, selv om det er et svært viktig tema, da et bruddstykke av det totale verdibaserte grunnlaget vi arbeider med.

Rådmannens vurdering er en rent prinsipiell vurdering, som vil være gjeldende også i forhold til flere lignende konsept, uavhengig av hvem partnerne er.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.01.2013 14:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS