Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 13.02.2013

Møtested : Kommunestyresaqlen, Verdal rådhus
Dato         : 13.02.2013
Tid            : 13:00 - 15:00
Til stede   : 8 representanter

  

Sakliste som Word                           - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF                             - Protokoll som PDF
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 14/13 Godkjenning av møteprotokoll 31.01.2013 Protokoll
PS 15/13 Bygging av småhus i Skogvn 30 Protokoll
PS 16/13 Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2012 Protokoll
PS 17/13 Søknad om midler til ny stilling i barneverntjesten i Verdal kommune Protokoll
PS 18/13 Årsrapport 2012 Verdal kommune Protokoll
PS 19/13 Revidering av Verdal kommunes delegasjonsreglement for valgperioden 2011-2015  Saksframlegg Protokoll
PS 20/13 Orientering - Protokoll 

 

Oppmøte formannskapets møte 13.02.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem  Nei  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 
PS 14/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2013

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 31.01.13 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Protokoll fra møte 31.01.13 godkjennes. 
 
  


PS 15/13 Bygging av småhus i Skogvn 30Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

SP og H fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2:

2. Rådmannen inngår forhandlinger med Verdal boligselskap med den hensikt å få revet eksisterende bygg som først planlagt.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1: Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2: Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og fellesforslaget fra SP og H, ble komiteens innstilling vedtatt med 5 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for fellesforslaget fra SP og H.
 • Pkt. 3: Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over komiteens innstilling som ble vedtatt med 5 stemmer.
3 stemte mot.

VEDTAK: 

 1. Det bygges et småhus i Skogvn 30 som beskrevet i PS 120/12.
 2. Rådmannen får myndighet til å arbeide videre sammen med Verdal boligselskap vedrørende rehabilitering av eksisterende bygg. Et rehabilitert bygg skal ikke brukes til bosetting av vanskeligstilte etter tildeling fra boligkontoret i kommunen.
 3. Rådmannen får myndighet til å arbeide videre med planene for bygging av småhus på Tinna, som beskrevet i sak PS 120/12.

 


 

PS 16/13 Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2012Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING: 
Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd 2012 tas til orientering.

 


 

 

 

PS 17/13 Søknad om midler til ny stilling i barneverntjesten i Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Verdal kommune søker på øremerkede økonomiske midler til èn saksbehandlerstilling til undersøkelsesteamet.

 

PS 18/13 Årsrapport 2012 Verdal kommuneTil toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

 
INNSTILLING:
Rådmannens årsrapport for 2012 tas til orientering.  

 

 

PS 19/13 Revidering av Verdal kommunes delegasjonsreglement for valgperioden 2011-2015 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar forslag til revidert delegasjonsreglement gjeldende for valgperioden 2011-2015.
 2. Rådmann får fullmakt til å endre reglement til komiteene og administrasjonsutvalget som følge av vedtatte endringer i delegasjonsreglementet.

 

 

 

 

PS 20/13 Orienteringer Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2013

 

BEHANDLING:  
Marit Voll stilte følgende spørsmål:

 • Bosetting av midlertidig arbeidskraft – ser at det er administrativt vurdert midlertidig endring av det bygget som det var søkt om tidligere, Industrivegen 2. – Reagerte på at det ble gitt midlertidig dispensasjon, jfr. vedtak.
   
  Rådmann svarte:
  de sakene som var i formannskapet og kommunestyret (vedtak 26.03.12) la prinsippene og rammene. Søknaden på industrivegen 2 er vurdert innenfor de prinsipielle rammene som kommunestyret la.
 • Marit Voll – konferanse 28.2.13 – samme dag som formannskapet.
 • 100-årsjubileum allmenn stemmerett. Skal det være noe arrangement i Verdal kommune og er det noen som evt. skal samordne prosjekt gjennom kommunen og andre aktører?.
   
  Ordfører svarte:
  det har vært kontakt mellom Verdal kommune og skulespillerutdanning HINT i tillegg til et demokratiprosjekt. Orienterte også om nasjonale prosjekt. Verdal kommune har ikke tatt på seg noen samordning av evt. prosjekt.

Rådmann orienterte om:

 • Regnskap 2012 – avleggingen er i rute både på kvalitet og tid. Ser klare trender på at budskapet vårt er etterlevd og at vi leverer innenfor driftsrammene på nesten alle områder. Dette er kjempebra. Vi kan ende opp med et positivt resultat på ca 15 mill. ISK regnskapet ferdigstilles i disse dager – mindreforbruk 4-5mill. kroner. Dette tilbakebetales til deltakende kommuner.
 • 2013 – kommer noe på ressurskrevende brukere i tillegg til kostnadsøkninger på barnevern. Skatteveksten i januar er markant i forhold til 2012.
 • Sykefravær i førstekvartal 2008 var på 10,5 %. I andre tertialt 2012 var det på 6,0 %. På årsbasis 2012 var det på 7,9 %. Laveste siden 2008.
 • Prosessen med vurdering plan, bygg og landbruk følger framdriftsplan.
 • Har deltatt på redaksjonsråd i bladet Midt-norsk olje og gass – møtte for første gang.
 • Dialogseminar 8. og 9. april for samkommunestyret, formannskapene, administrativ ledelse og tillitsvalgte.

Ordfører orienterte om:

 • Temadag om Tromsdalen for kommunestyret – antydet tidspunkt før påske. Det må også være en temadag når rådmannens tilråding foreligger. Er det spesielle ønsker for dagen, meldes dette til ordfører. Har en ambisjon om å definere dette som en folkevalgtopplæringsdag og knyttet det bredere til kommunestyrets rolle i arealforvaltningen.
 • Til kommunestyrets møte 25.2 er den nye ledelsen i Trondheim havn invitert. Tidsramme på 45 minutter til presentasjon av selskapet. Åpnes også for spørsmål fra
 • Henvendelse fra E.on i vindkraftsaken. De ønsker å komme til Verdal og orientere i forhold til framdrift. Denne orienteringen blir gitt i formannskapet 28. februar.
 • Tidsplan forhandlinger rådmannens lønn

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket, jfr. Kommunelovens § 31.2, jfr. offentleglovas § 13 – begrunnet i privat næringsliv, sensitiv informasjon som kan skape konkurransevridning.

Ordfører orienterte om privat nærlingslivsbedrift.

Publisert: 11.10.2012 15:23 Sist endret: 09.11.2020 09:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS