Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

15/13 Bygging av småhus i Skogvn 30

Saksbehandler : Kristin Bratseth

Arkivref : 2010/8119 - /   

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 13.02.13 8/13
Formannskapet 13.02.13 15/13

 

Rådmannens innstilling:

  1. Det bygges et småhus i Skogvn 30 som beskrevet i PS 120/12.
  2. Rådmannen får myndighet til å arbeide videre sammen med Verdal boligselskap vedrørende rehabilitering av eksisterende bygg. Et rehabilitert bygg skal ikke brukes til bosetting av vanskeligstilte etter tildeling fra boligkontoret i kommunen.
  3. Rådmannen får myndighet til å arbeide videre med planene for bygging av småhus på Tinna, som beskrevet i sak PS 120/12.

Vedlegg:

  1. Samlet saksframstilling sak 120/12 i formannskapet.
  2. Uttalelse fra naboer vedr renovering av bygg i Skogvn 30.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Bygging av småhus har vært på det politiske sakskartet flere ganger, og det ble i PS 012/12 27.02.12 gjort følgende vedtak:

  • Verdal kommunestyre vedtar å bygge fire småhus i Verdal.
  • De 2 første småhusene lokaliseres på kommunalt eide tomter på Tinna og Skogvegen 30. Administrasjonen arbeider videre med tomtevalg for de øvrige 2 boligene.
  • Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Verdal Boligselskap om bygging av boligene.

Effektuering av vedtaket har tatt lang tid både av kapasitetsmessige årsaker, og i forhold til utfordringen med vurdering av effektiv utnyttelse av sentrumsnært kommunalt tomteareal.

I PS 120/12 fra 20. desember 2012 ble det lagt fram en sak som omhandlet bygging av småhus i Skogvn 30 og på Tinna. Følgende vedtak ble fattet:
”Formannskapet føler et behov for en nærmere faglig vurdering av å bosette ulike brukergrupper på samme tomt. Saken utsettes og legges fram til politisk behandling i løpet av januar.”

Det er i nevnte sak for Skogvn 30 beskrevet en mulighet for å rehabilitere eksisterende bygg og samtidig bygge et småhus på tomta. Faglig vurdering omfatter hvordan det rehabiliterte bygg kan bosettes dersom dette realiseres.

Faglig vurdering fra boligkoordinator og rusavdelingen i Verdal kommune:
”13 april 2012 informerte kommunalsjef velferd om “Beslutning vedrørende tildeling av kommunale boliger i Verdal”. I denne beslutningen ble det bestemt hvilke boliger Boligkontoret og Inntaksnemnda skulle tildele i sitt arbeid.

Boligfordelingen er i hovedsak slik:

  • Omsorgsboliger og Institusjonsplasser – Inntaksnemnda
  • Alle andre kommunale boliger, + Vektertunet, Reinsholm og Kvisla - Boligkontoret

Våre faglige vurderinger og kunnskap om de vanskeligstiltes behov på boligmarkedet tilsier at enda et bygg med 9 boenheter under samme tak, som skal benyttes til innbyggere som allerede har store utfordringer, ikke vil gi noen gode bosettingsalternativer som fremmer god livskvalitet verken for leietaker i småhuset, Skogveien 30 eller i nærmiljøet, dersom Boligkontoret skal tildele Skogveien 30.

Med andre ord:
Boligkontoret ønsker ikke flere boliger til vanskeligstilte som er av en slik art at mange boenheter er samlet under samme tak. Dette med bakgrunn i at all erfaring tilsier at slike løsninger til boligkontorets målgrupper krever store ressurser til oppfølging. Ressurser vi pr i dag ikke har tilgang på. Tatt i betraktning kommunens store boligmangel er det likevel ikke disse boligene vi fra et faglig ståsted mener det er forsvarlig å tilby våre innbyggere. Og med bakgrunn i det ønsker Boligkontoret heller ikke å ha de i sin boligportefølje.

Med dette som utgangspunkt føles det svært vanskelig å kunne gi noen gode råd i denne saken, uten å berøre beslutning fattet av kommunalsjefen ang hvilke boliger som skal tildeles av hvem.

Det er fra oss vurdert at det beste alternativet for alle parter er om kommunen vedtar ett av følgende alternativer når det gjelder Skogveien 30.

Alt1:
Skogveien 30 benyttes som boliger disponert av Inntaksnemnda. Dette betyr at Inntaksnemnda får økt sin boligkapasitet med hele 9 boenheter. Våre faglige vurderinger tilsier at en slik løsning vil være det absolutt beste for både leietaker i Småhuset, naboer og leietakere i Skogveien 30. Skogveien 30 skal gjennomgå en omfattende renovering, som kan tilfredsstille evt krav til boligene fra Inntaksnemnda. Samtidig må det da overføres 9 boenheter som Inntaksnemnda disponerer i dag til Boligkontoret. Dette bør gjerne være boliger spredt rundt omkring i kommunen. Det ene småhuset som er planlagt bygget i Skogvegen 30 settes opp som planlagt.

Hvorfor? De innbyggerne som tildeles bolig/institusjonsplasser via Inntaksnemnda har oftere enn innbyggere med bolig via Boligkontoret tilgang på tjenester.

All kunnskapsbasert litteratur og vår erfaring tilsier at 10 vanskeligstilte leietakere bosatt så tett oppå hverandre uten døgn bemanning er det samme som å bevisst etablere et særdeles krevende bomiljø både for leietakerne, naboer og kommune. Dette mener vi det må være et mål å forebygge, tatt i betraktning kommunens målsetting om Livskvalitet for alle, og riktig bolig til rett person jfr Boligsosial handlingsplan.

Alt2:
Skogveien 30 benyttes av Inntaksnemnda og kommunen bygger Småhus her som avtalt. Skogveien 30 renoveres til å benyttes til tiltak funksjonshemmede. Renovering av Skogveien 30 til standard som er egnet til målgruppen Tiltak funksjonshemmede, bør man benytte Husbankens virkemidler til. I stedet for å overføre 9 boenheter fra Inntaksnemnda til Boligkontoret, frigjøres Veslefrikktomta, slik at det kan bygges et Småhus også her.

Hvorfor? Dette alternativet vil sikre en god bosetting til både leietaker i småhus, Skogveien 30 og naboer.”

Innspill fra omsorg og velferd:
Virksomhetslederne i omsorg og velferd, som har overordnet ansvar for Inntaksnemda, ble invitert til å komme med innspill til alternativene foreslått av rusavdelingen/boligkoordinator:

Omsorg og velferd har fått i oppgave og uttale seg i forhold til forslagene som boligkoordinator og rusavdelingen har gjort i forhold til bosetting av vanskeligstilte og småhus på Skogveien 30.

Vi har gått igjennom uttalelsen fra Rusavdelingen og Boligkoordinator og har følgende kommentarer:

Hvis det i vurderingene er lagt til grunn at det med vanskeligstilte er snakk om personer med rusavhengighet, tilsier erfaring at samling av 9 med rusavhengighet og i tillegg småhus på samme eiendommen er uheldig. Erfaring tilsier at en ikke kan samle denne gruppen uten at det blir problemer med naboer og også innad i blant beboerne, uten å ha døgnbemanning på plass. Behovet for bosetting av andre vanskeligstilte har ikke omsorg og velferd oversikt over og kan derfor ikke vurdere.

Alt 1:
Dette alternativet legger opp til at Skogveien 30 disponeres av inntaksnemnda som da får økt boligkapasitet med 9 enheter. Samtidig skal det avgis 9 andre bolig til vanskeligstilte.

Bruk av Skogveien til omsorgsboliger:
Hvis Skogveien 30 skal benyttes som omsorgsboliger må en ombygging og rehabilitering skje i tråd med krav til dette. Universell utforming, heis, tilrettelagte bad, rømningsveier etc… Dette er et kostnadsspørsmål. Det må vurderes om boligene kan rehabiliteres til å dekke kravet til omsorgsboliger. Vi ser for oss at hvis det er mulig med nødvendig rehabilitering kan boligene brukes f.eks til bofelleskap for demente.

Inntaksnemnda tildeler pr i dag omsorgsboliger knyttet til bofellesskap for funksjonshemmede/utviklingshemmede/eldre. Ut over dette Stekke omsorgsboliger som pr i dag ikke har døgnbemanning (men nesten).

Boliger for vanskeligstilte i omsorgsboliger

Her ser vi flere utfordringer:
Det er viktig at de riktige personene blir tildelt omsorgsboliger slik at vi kan gi forsvarlige tjenester og effektive tjenester. Ved å plassere vanskeligstilte uten rusproblem, f.eks personer med store økonomiske problem i boligene, vil de ikke kunne nyttiggjøre seg tilbudene og vi vil heller ikke bruke personell og boliger effektivt. I tillegg vil vi heller ikke fylle kravene til Husbanken i forhold til bosetting i disse boligene.

Bosetting av personer med rusavhengighet sammen med eldre med bistandsbehov eller funksjonshemmede er utfordrende. Hendelse på Stekke like før jul beskriver utfordringsbildet med blanding av beboere med rusutfordringer og eldre/yngre brukere med funksjonsnedsettelser. Dette gir en utrygghet i hele boligenheten – dette er vel heller ingen ønsket utvikling. Inntaksnemnda har ingen enkeltstående bolig, som kan overføres til boligkontoret.

Alt 2
Sentrumsnært er positivt. Bosetting av funksjonshemmede vil redusere antall boenheter totalt i og med at det ikke anbefales større bofellesskap enn maks 6 leiligheter.

Krav om universell utforming gjør at det er mest hensiktsmessig å bygge på en flate. Skogveien 30 har 2 etg og det vil kreve byggetekniske løsninger bl a heis i bygget for å tilfredsstille krav til universell utforming.

Det vil være behov for omfattende ombygging. En utredning av evt Skogveien 30 til bofellesskap for funksjonshemmede krever en utredning og kostnadsberegning i forhold til universell utforming og smarthusteknologi – det ønskes å ta i bruk de muligheter som finnes hensiktsmessig for å kunne gjøre dagliglivet enklest mulig for brukergruppen.

Krav til framdrift og ferdigstilling av boliger til unge funksjonshemmede gjør at vi ikke kan utsette planlagt ferdigstillingsdato (sommeren 2014)

Utfordringen med denne brukergruppen er også å gjøre boliger attraktive og gode nok slik at brukerne ønsker å bo i det som tilbys. Alternativet er at de velger å bo i enkeltleiligheter på privat basis, noe som fører til en større ressursbruk for kommunen.

Ut i fra erfaringer ser det ut til å være to løsninger i forhold til bosetting for vanskeligstilte med rusutfordringer: Enten småhus / enkeltboliger eller flere boliger samlokalisert med døgnbemanning. Det beste er sannsynligvis en kombinasjon av dette, noe som betyr at kommunen må prioritere økte ressurser for oppfølging av vanskeligstilte med rusavhengighet.

Vurdering:
Når det gjelder bygging av småhus på Tinna vises det til omtale i vedlagte saksframlegg. Det er ikke noe nytt for dette prosjektet, og samvirke med øvrige aktører på det samme området.

De faglige vurderinger ift Skogvn 30 fra rusavdelingen/boligkoordinator og innspill fra omsorg og velferd er gjengitt over. Ut fra den faglige anbefalingen vurderes rehabiliterte boenheter lokalisert på samme tomt som et småhus som lite relevant for tildeling til vanskeligstilte gjennom boligkontoret. Fra fagmiljøets side er det også vurdert som uegnet med flere boenheter under samme tak for bosetting av personer med store utfordringer, som i stor grad utgjør boligkontorets målgruppe, jfr sitat: ”Boligkontoret ønsker ikke flere boliger til vanskeligstilte som er av en slik art at mange boenheter er samlet under samme tak. Dette med bakgrunn i at all erfaring tilsier at slike løsninger til boligkontorets målgrupper krever store ressurser til oppfølging.”

Virksomhetslederne i omsorg og velferd ser det som nødvendig at en renovering av eksisterende boenheter i Skogvn 30 blir gjort på en måte som gjør boligene godkjent som omsorgsboliger dersom Inntaksnemdas målgrupper skal kunne nyttiggjøre seg dem. De støtter de faglige vurderinger ift bosetting av rusavhengige i Skogvn 30, jfr sitat:
”Hvis det i vurderingene er lagt til grunn at det med vanskeligstilte er snakk om personer med rusavhengighet, tilsier erfaring at samling av 9 med rusavhengighet og i tillegg småhus på samme eiendommen er uheldig. Erfaring tilsier at en ikke kan samle denne gruppen uten at det blir problemer med naboer og også innad i blant beboerne, uten å ha døgnbemanning på plass”.

Bosetting av personer med behov for oppfølging i rehabilitert bygg i Skogvn 30, vil ut fra faglige vurderinger kreve heldøgns bemanning for å kunne fungere, uansett om en velger å bruke bygget til målgruppe med rusutfordringer, eller til eldre med hukommelsessvikt/demenssykdom. I tillegg vil rehabilitering for bruk som omsorgsboliger fordre at Husbankens krav til omsorgsboliger vedrørende størrelse, universell utforming mv, og tilrettelegging for smarthusteknologi blir fulgt opp. En bosetting med tildeling fra boligkontoret eller med tildeling fra inntaksnemnda virker lite aktuelt ut fra anbefalingene.

Å bygge et småhus i Skogvn 30 er det ikke faglige motforestillinger til. Dette har vært en sak som har pågått i lang tid, og det er nødvendig å gjøre endelig beslutning ift dette. Spørsmålet blir da om en vil rehabilitere eksisterende bygg på tomta for å beholde disse boenhetene, eller om bygget bør rives. Vurdering av effektiv utnyttelse av kommunalt, sentrumsnært tomteareal kommer også inn i bildet, samt hvor mye ressurser en forventer å eventuelt kunne disponere til heldøgns oppfølging i bolig i årene framover.

Alternativ 1 i innspillet fra boligkoordinator/rusavdelingen beskriver muligheten for å bruke de rehabiliterte boenhetene til inntaksnemndas målgruppe, og at boligkontoret får tildelingsrett på 9 andre boliger som inntaksnemnda disponerer i dag. Omsorg og velferd ser ikke å disponere 9 boliger i dag som kunne være egnet til bosetting av personer som ikke har store tjenestebehov, da omsorgsboligene er beregnet for brukere med store tjenestebehov og brukes både for å kunne utsette behov for institusjonsplass, og for å understøtte en effektiv kommunal tjenesteproduksjon.

Alternativ 2 i innspillet fra boligkoordinator/rusavdeling skisserer muligheten for å renovere eksisterende bygg i Skogvn 30 til bruk for tiltak funksjonshemmede sine brukere, og at det planlagte bofellesskap på Veslefrikktomta kanselleres og erstattes med et småhus. Å renovere bygget til unge funksjonshemmede vil bli meget kostnadskrevende og utfordrende da boenhetene må tilpasses den enkelte beboers funksjonshemming, i tillegg til Husbankens krav til omsorgsboliger og tilrettelegging for smarthusteknologi. Spørsmålet rundt effektiv bruk av sentrumsnært tomteareal ved å ha kun ett hus (småhus) på Veslefrikktomta vil også være en del av bildet.

Helhetlig oppsummering
Ut fra de faglige innspill som er kommet, er det ikke anbefalt å bosette rusmisbrukere eller andre vanskeligstilte som tildeles bolig fra boligkontoret i et rehabilitert bygg i Skogvn 30. Ressurser for døgnoppfølging i bofellesskap for rusmisbrukere må heller benyttes på Reinsholm bofellesskap dersom det skulle bli mulig å omstille økonomiske ressurser til dette formålet.

Å renovere bygget for å bruke det til bofellesskap for personer med demenssykdom/hukommelsessvikt (jf alternativ 2 overfor) vil kreve omfattende rehabilitering til omsorgsboligstandard, samt at det omstilles økonomiske ressurser til drift av dette. Dette er ikke et aktuelt alternativ.

Å renovere bygget til omsorgsboliger for bruk som bofellesskap for unge funksjonshemmede (jfr alternativ 2 overfor), i stedet for å bygge dette på Veslefrikktomta, vil bli krevende økonomisk og medføre forsinket innflytting for de unge funksjonshemmede som venter på egen bolig. En forsinkelse kan også medføre store økonomiske konsekvenser og redusert effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon i mange år framover, da andre spredtbebygde alternativer vil kunne bli valgt av brukerne. Dette er ikke et aktuelt alternativ.

Det kan være en mulighet at bygget kan disponeres til andre innbyggere enn de målgruppene som kommer inn under boligkontorets og inntaksnemdas ansvarsområde. Ved rehabilitering kan Verdal boligselskap og deres samarbeidspartnere disponere huset for utleie til andre innbyggere enn de som søker boligkontoret/inntaksnemnda om kommunal bolig. Et eksempel på mulig alternativ bruk kan være til flyktninger i integreringsperioden. Da vil en beholde boenhetene slik at det totale antall utleieleiligheter ikke reduseres i Verdal, samtidig som bomiljøet ikke utsettes for større belastning enn andre bomiljø normalt sett gjør.

Denne saken viser med all tydelighet kompleksiteten i bosetting ut fra ulike behov, hvor behovene generelt også er store. Det må foretas helhetlige vurderinger, og da er ikke de alternativene som er skissert fra fagtjenestene aktuelle. I dette perspektivet kan ikke ni boligenheter uten videre omdisponeres fra en gruppe til en annen, slik det fremføres i innspill. Det må tenkes helhetlig også m.h.t. driftseffektivitet og at det er andre grupper innbyggere som også har særskilte behov og rettigheter i boligmarkedet.

Rådmannen går derfor inn for at eksisterende leilighetsbygg i Skogvn 30 rehabiliteres og at det bygges et småhus på samme tomten, men med en tydeliggjøring av at de ni leilighetene ikke skal tildeles vanskeligstilte.


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 31.01.2022 13:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS