Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 05.06.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 05.06.2014
Tid : 09:00 - 12:L10
Til stede : 8 representanter

 
I slutten av møtet var det en generell og uformell diskusjon omkring den bebudede kommunereformen.
Formannskapet ba om at det settes av tid til å fortsette diskusjonen i neste møte (19. juni).
 

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 47/14 Godkjenning av møteprotokoll 22.05.2014 Protokoll
PS 48/14 Økonomirapportering 1. tertial 2014 - Verdal kommune Protokoll
PS 49/14 Plan for utvikling av Moeparken Protokoll
PS 50/14 Kvernmo Motor SA. Søknad om kommunalt lån som forskuttering av spillemidler til motorsportanlegg Protokoll
PS 51/14 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 - Tomtepriser  Protokoll
PS 52/14 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 05.06.2014

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Møtesekr.  

 

PS 047/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.06.2014

BEHANDLING:
H v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende forslag til endring i protokollen, sak 41/14, 2. avsnitt:
Formannskapet ber rådmannen tydeliggjøre ordlyden i Boligsosial handlingsplan side 5 pkt. 4 Boliger slik at den er i samsvar med Verdal Boligselskap sin strategi, med tilslutning i selskapets generalforsamling, vedrørende utleie av kommunale boliger.»

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 22. mai 2014 med endringsforslaget fra H v/Anne Grete Valbekmo vedtas.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra formannskapets møte 22. mai 2014 med endringsforslaget fra H v/Anne Grete Valbekmo vedtas.

   
 

PS 048/14 Økonomirapportering 1. tertial 2014 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.06.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.04.14 til etterretning
 2. Budsjettet for Verdal kommune endres slik
  - Skatteanslaget nedjusteres med 2,5 millioner kroner
  - Anslag for integreringstilskudd økes med 1,5 millioner kroner
  - Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 1,0 million kroner
   

 

PS 049/14 Plan for utvikling av Moeparken Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.06.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra Komité mennesker og livskvalitet ble lagt fram i møtet.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunestyre slutter seg til den framlagte planen for utvikling av Moeparken.
 2. Verdal kommunestyre vedtar å omdisponere 500.000 kroner av de bevilgede investeringsmidler for 2014 fra Havfrua til Moeparken.
   

 
 

PS 050/14 Kvernmo Motor SA. Søknad om kommunalt lån som forskuttering av spillemidler til motorsportanlegg Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.06.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Kvernmo Motor SA innvilges et lån på kr 5.000.000 til 0,50 prosent rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler.
 2. Lånet nedbetales senest i takt med utbetaling av spillemidler til anlegget.
   

   

PS 051/14 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 - Tomtepriser  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.06.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra Komité plan og samfunn ble lagt fram i møtet.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. For tomtene på området Forbregd Lein del 3 fastsettes en pris pr tomt med en fast andel (anleggskostnad) med kr 267.000,- pr tomt. I tillegg fastsettes det en arealkostnad på kr. 145,- pr m2 tomteareal.
   
 2. Salgsomkostninger inkludert fradeling og utarbeidelse av matrikkelbrev, meglertjenester, dokumentavgift, tinglysing mv kommer i tillegg.
   

 
   

PS 052/14 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.06.2014

BEHANDLING:  
Ordføreren orienterte om:

 • Neste formannskapsmøte(19. juni), som er det siste før sommerferien:
  Generalforsamling i VeksTorget kl 0900.
  Pr. i dag er det få saker på kølista. Det er avtalt bedriftsbesøk hos Røstad Entreprenør A/S ca kl 1200. Varighet ca 2 timer.
 • Ber rådmannen komme med rapport på oppfølging og status for alle verbalvedtak i kommunestyrets «budsjettmøte» 16. desember 2013.
   

Rådmannen orienterte om:

 • SFO-undersøkelse. Legger opp til å gjøre den etter skolestart, via It's learning, da det anses som mest effektivt.
 • Frode Kvittem kommer tilbake som kommunalsjef oppvekst i 50 % stilling fra 13.juni. Andre halvparten blir stående vakant inntil Kvittem er tilbake i full jobb.
 • Felles AMU-møte med Levanger 2. juni. Ingen spesielle saker. Hadde en gjennomgang av sykefraværet. Levanger går inn for å endre sine seniorpolitiske vedtak – går for samme ordning som Verdal kommune vedtok for et par år siden. Innherred samkommune vil gå inn for det samme – behandles i dets samhandlingsutvalg 20. juni.
 • Fagforbundets samlinger for plasstillitsvalgte. Rådmannen inviteres til disse samlingene, og den siste var 4. juni. Snakket om økonomi 2013, 2014 og 2015. Brukte mye tid på den bebudede kommunereformen. Viktig å delta på disse samlingene for å få fram samme budskap til plasstillitsvalgte som til ledere og formannskap.
   

Spørsmål fra Berit Musum:
Viser til formannskapets vedtak i sak 2/14, Rovviltutfordringer og vegen videre, hvor det bl.a. ble vedtatt at formannskapet skulle be fylkesmannen i Nord-Trøndelag søke om en stående fellingstillatelse på to (2) bjørner for beitesesongen 2014.
Hvor står saken i dag?

Rådmannen svarte at han kommer tilbake med konkret svar i neste formannskapsmøte. 

 
Til toppen av siden

Publisert: 16.05.2014 07:30 Sist endret: 31.10.2014 13:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS