Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.05.2015 - PS 54/15 - Tertialrapport 1. tertial 2015 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2015/3023 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.05.2015 54/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.04.15 til etterretning.  

Vedlegg:
Tertialrapport 1. tertial 2015 - Verdal kommune
KOSTRA 2014 – utdrag

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I tråd med økonomireglement for Verdal kommune avlegges tertialrapport pr 30. april.

Rapporten pr 30. april 2015 er utarbeidet i ny form, og med effektiviseringer i arbeidsform som gjør at rapporten kommer til politisk behandling en måned tidligere enn tradisjonelt. Tidligere informasjonstilgang gir merverdi i styringsprosessene, og økte muligheter for politiske beslutninger om kursjusteringer. Nytt tertialrapportoppsett vinkler også i større grad enn tidligere rapporteringen inn mot status for vedtatte mål og retninger, som supplement til den økonomiske rapporteringen. Økonomirapporteringen i seg selv er også noe endret, med sterkere fokus på prognoser enn tidligere forbruksstatus.

Til tross for at nesten hele den kommunale driftsorganisasjonen klarte å holde sine rammer i 2014, selv etter nedjusteringer, ble regnskapet avlagt med merforbruk. Delvis skyldes dette merforbruk innen hovedsakelig ett av virksomhetsområdene, men også det for andre år på rad ble en betydelig svikt i kommunesektorens inntekter.

Det negative avviket i kommunesektorens inntekter fortsetter i 2015, med betydelig mindre skatteinngang enn hva statsbudsjettet forutsetter. I tillegg til dette må rammetilskudd justeres ned med om lag 2,5 millioner kroner som følge av ytterligere nedgang i andel befolkning bosatt i Verdal, og svakere fødselstall er et hovedmoment i dette.

Parallelt med – og like i etterkant av – tertialrapporten blir det utarbeidet en egen sak om justering av budsjett 2015, og konsekvensberegninger for resten av økonomiplanperioden. Denne kommer til politisk behandling i formannskapet 11. juni og kommunestyret 15. juni. Kunnskapsgrunnlaget for denne er Regnskap 2014, tertialrapporten og styringssignaler fra «politisk budsjettverksted» 21. mai. I dette ligger også at tiltaksdimensjonen vil bli nedtonet i tertialrapporten i og med at det går egen prosess for budsjettjustering, men altså med et tydelig kunnskapsgrunnlag i rapporten.

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram 12. mai. I dette ser vi at regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kommunene med 1,1 mrd. kroner for å redusere effekten av svikt i den nasjonale skatteinngangen. For Verdal kommune utgjør dette om lag 2,3 millioner kroner. Rådmannen vil innarbeide endringene fra revidert nasjonalbudsjett i sak om budsjettjusteringer i juni. Med tanke på at det må forventes vel så krevende økonomi i årene framover må denne muligheten brukes til å redusere sårbarhet så langt vi kan.

Rådmannen har utarbeidet et eget vedlegg med utvalgte KOSTRA-tall for 2014 som følger saken.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av vedlagte rapport.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.05.2015 14:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS