Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.05.2015 - PS 56/15 - Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016

Saksbehandler : Rune Gjelvold

Arkivref : 2015/44 - /F30

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 20.05.2015 28/15
Formannskapet 21.05.2015 56/15 
Kommunestyret 26.05.2015 45/15

   

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Verdal stiller seg positiv til mottak av flere flyktninger under forutsetning av at kommunen får dekt de reelle utgiftene dette medfører.

Antall for både 2015 og 2016 vil avhenge av antall syriske overføringsflyktninger.

For 2015:
Antall basert på tilleggsanmodning fra IMDi: 44 personer
Samlet antall basert på behovet for å bosette ytterligere 3500 syriske overføringsflyktninger i 2015: 56 personer

For 2016:
Antall basert på tilleggsanmodning fra IMDi: 31 personer
Samlet antall basert på behovet for å bosette ytterligere 4500 syriske overføringsflyktninger: 46 personer.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Uttalelse fra Verdal helsestasjon
 • Uttalelse fra Ørmelen skole
 • Uttalelse fra flyktningetjenesten NAV
   

Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre (28.10.13) vedtok å bosette inntil 30 flyktninger årlig i 2015 og 2016. Kommunestyret (08.12.14) imøtekom en tilleggsanmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette 35 flyktninger i 2015. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har bedt Verdal kommune om å vurdere på nytt hvor mange flyktninger vi kan bosette i 2015 og 2016. Svaret fra kommunene vil gi regjeringen et bedre beslutningsgrunnlag på om Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger/overføringsflyktninger i 2015 og 2016. Kommunene har fått frist på seg til å komme med et svar innen 27.mai 2015.

BLD viser til at det vil være behov for å bosette totalt 13 300 personer i 2015. Kommunene har så langt sagt seg villig til å bosette 8116 personer. Med en bosetting på 8116 personer i 2015 vil det være behov for å bosette om lag 14 000 personer i 2016. Dersom antall kvoteflyktninger økes til totalt 10 000 fra Syria over to år, vil dette innebære et behov for å bosette ytterligere 3500 i år og 4500 i år 2016.

Verdal kommune vil bli bedt om å øke antall bosettinger de nærmeste årene uavhengig av et nytt vedtak på antall kvoteflyktninger. Dette på grunn av situasjonen i mottakene. Men kommunene blir altså i tillegg bedt om å vurdere sin kapasitet sett i lys av flyktningkrisen i Syria og nabolandene.

I sitt brev til kommunene beskriver statsråden denne humanitære krisen som en flyktningekatastrofe vi ikke har sett siden 2. verdenskrig. Per mai 2015 har FNs høykommissær for flyktninger registrert 2.2 millioner syriske flyktninger i Libanon, Irak, Egypt, og Jordan. 1.7 millioner syriske flyktninger er registrert i Tyrkia og 24 055 er registrert i Nord-Afrika. Totalt er det altså registrert nærmere 3.9 millioner syriske flyktninger i nabolandene. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger, António Guterres (31.mars 2015), trenger i tillegg 12.9 millioner syrere i hjemlandet, akutt bistand fra det internasjonale samfunnet.

Det er på bakgrunn av dette at Verdal kommune blir bedt om å vurdere hvor mange vi eventuelt kan bosette i løpet av 2015 og 2016. På nåværende tidspunkt har Verdal kommune ikke mottatt noen tilleggsanmodning fra IMDi. Kommunesektorenes organisasjon (KS) anbefaler i brev av 28.april 2015 at kommunene ikke avventer en tilleggsanmodning fra IMDi. De anbefaler at kommunen svarer ut fra de vedtak som fattes i denne saken. KS anbefaler videre at kommunene sier noe om i hvilken grad en styrkning av de økonomiske virkemidlene for bosetting og integrering av flyktninger vil kunne øke mulighetene for en betydelig økning av bosettingskapasiteten i 2015 og 2016.

I et vedlegg til anmodningen viser BLD antall flyktninger de mener det kan være aktuelt å bosette i Verdal i 2015 og 2016. Kommunen kan gi et svar på følgende nøkkeltall:

År 2015

 1. Antall basert på tilleggsanmodning fra IMDi: 44 personer.
 2.  Samlet antall basert på behovet for å bosette ytterligere 3500 syriske overføringsflyktninger i 2015: 56 personer
   

År 2016

 1. Justert anmodning 2016: 31 personer
 2.  Samlet anmodning for 2016 basert på behovet for å bosette ytterligere 4500 syriske overføringsflyktninger: 46 personer.
   

Vurdering:
Økonomiske vurderinger
Integreringstilskudd utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunenes bosettings- og integreringsarbeid. Det utbetales for personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl og personer som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt-situasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetillatelse. I tillegg kommer familieinnvandring med disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de som får familieinnvandring på et senere tidspunkt.

Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015:

Beskrivelse Sats
Integreringstilskudd bosettingsår 1 (2015) kr. 182 000 (voksen)*
kr. 182 000 (barn)*
kr. 232 000 (enslig voksen)
kr. 182 000 (enslig mindreårig)
Integreringstilskudd bosettingsår 2  kr. 210 000
Integreringstilskudd bosettingsår 3 kr. 152 000
Integreringstilskudd bosettingsår 4 kr. 82 200
Integreringstilskudd bosettingsår 5 kr. 70 000 
Barnehagetilskudd kr. 24 400 (engangstilskudd) 
Eldretilskudd kr. 157 500 (engangstilskudd)
Særskilt tilskudd enslig mindreårig  kr. 191 300
Personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 1: kr. 175 900 (engangstilskudd)
Tilskudd 2: Inntil kr.1 080 000 i inntil 5 år

En rapport fra beregningsutvalget (2014) viser at samlende utgifter per flyktning over femårsperioden inkludert utgifter til kvalifiseringsprogram og helse er på 743 000 kroner (kommunesnitt). Dette danner sammenligningsgrunnlaget for integreringstilskuddet. Satsen for integreringstilskuddet for 2013 var på 616 800 kroner for voksne og enslige mindreårige, 666 800 kroner for enslige voksne, og 616 800 kroner for barn over fem år. Kommunenes beregnede utgifter til femårskullene var med andre ord høyere enn tilskuddet de utløste i 2013. Verdal kommune har ikke deltatt i beregningsutvalgets kartlegging, men det ble foretatt en kartlegging i Verdal kommune våren 2014 som var basert på beregningsutvalgets metode. Resultatene fra denne kartleggingen viste at utgiftene i Verdal kommune i 2013 var noe høyere enn inntektene fra integreringstilskudd.

Integreringstilskuddet har økt både i 2014 og i 2015. I tillegg har satsene på integreringstilskudd blitt harmonisert ved at det er innført like satser for voksne, barn, og enslige mindreårige. Til tross for harmoniseringen er det vanskelig å beregne forventede inntekter presist. Dette avhenger blant annet av antallet enslige voksne vi bosetter, hvor mange personer som flytter i løpet av femårsperioden, og antall eldre og barn som bosettes.

Under er et estimat på inntektene basert på antall personer kommunen får tilskudd for per i dag og økt bosetting basert på anmodningstallene fra BLD. Inntektene for personer bosatt i årene 2011, 2012, 2013, og 2014 er med i dette estimatet. Estimatet er basert på sum av minimumsinntekter per person som bosettes.

Inntektsår Antall bosettinger Sum inntekter
2015 44 personer i 2015, totalt 165 personer i perioden 2011-2015 kr 25 873 200
2015 56 personer i 2015, totalt 177 personer i perioden 2011-2015 kr 28 057 200
2016 31 personer i 2015 og 44 i 2016, 182 personer i perioden 2012-2016 kr 26 291 800
2016 46 personer i 2016 og 56 i 2015, totalt 209 personer i perioden 2012-2016 kr 31 541 800

Over en femårsperiode med dagens satser får kommunene kr 696 200 per flyktning eller 746 200 dersom det er en enslig voksen som bosettes (jmf. satser integreringstilskudd). Som nevnt viser beregningsutvalget (2014) at samlende utgifter per flyktning over femårsperioden i snitt er på kr 743 000 eller ca. kr 150 000 per år. Dette var tall fra 2013, men de økte satsene på tilskudd i 2015 er altså fortsatt ikke nok til å dekke de gjennomsnittlige utgiftene til kommunene. Dette forutsetter at utgiftene ikke har økt siden 2013 og at det kun bosettes enslige voksne i kommunene. I Verdal kommune sin kartlegging som også var basert på tall fra 2013 var tilsvarende utgifter over femårsperioden på ca. kroner 760 000 eller ca. kr 150 000 per år, ikke ulikt landsgjennomsnittet. Det må understrekes at tallene er estimater basert på både KOSTRA-tall og vurderinger over hva som skal regnes med av utgifter. Basert på disse tallene har ikke nivået på integreringstilskudd økt tilstrekkelig til å dekke de gjennomsnittlige utgiftene til bosetting og integrering av flyktninger.

En annen måte å estimere de økonomiske effektene er å ta utgangspunkt i et konkret bosettingsår og antall personer som bosettes dette året. Dersom kommunen bosetter 44 flyktninger i 2015 vil kommunen motta minimum kr 30 632 800 for disse personene i perioden 2015-2019, dersom alle blir boende i Verdal i fem år. Det er da ikke tatt hensyn til økt integreringstilskudd i årene frem til 2019. Det også tatt utgangspunkt i minstesatsen for integreringstilskudd (år 1). Dersom beregningsutvalget sitt tall på 743 000 per person over en femårsperiode legges til grunn, vil dette gi utgifter på totalt kr 32 692 000 for disse 44 personene i perioden 2015-2019.

Ingen av disse beregningene tar hensyn til at utgiftene til bosetting og integrering har økt siden 2013. Å bosette en voksen flyktning mellom 18-55 år som skal gå to år på introduksjonsprogram i Verdal koster, ifølge tall fra NAV Verdal ca. kr 353 480 over to år Dette er utgifter til introduksjonsstønad alene. I tillegg kommer utgifter til etablering, bolig, og økonomiske ytelser til livsopphold før oppstart av program. Erfaringsmessig er det en liten andel som er selvforsørget etter to eller tre år med introduksjonsprogram. Nasjonalt gikk 44 % av introdeltakere direkte ut i arbeid eller utdanning etter å ha fullført introduksjonsprogram i 2014. Tall fra Verdal samme år var 54 %. Her bør et legges til at ikke alle som bosettes er personer som skal i introduksjonsprogram, men de siste årene har Verdal bosatt flere voksne med rett og plikt til introduksjonsprogram enn barn. Dette vil mest sannsynlig også være situasjonen i 2015 og 2016.

De økonomiske rammebetingelsene til kommunene har blitt bedre, men hovedinntrykket er at de fortsatt ikke er gode nok. Verdal kommune kan vanskelig håndtere et økt antall bosettinger og samtidig legge til rette for en optimal bosetting og oppfølging av disse personene etter de krav som ligger i blant annet introduksjonsloven, lov om sosiale tjenester, opplæringsloven, og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Nedenfor gjengis ressursvurderinger gjort av tjenesteområdene selv på anslagsnivå ved økning av antall, medberegnet syriske overføringsflyktninger.

Bosettingsarbeid og introduksjonsprogram
Det vil bli økt behov for å styrke bosettingsarbeidet og arbeidet med introduksjonsprogrammet i kommunen. Ved en økning av antall bosettinger på totalt 56 personer i 2015 og 46 personer i 2016 anslås behovet som følger:

 • 1 årsverk til arbeid med introduksjonsprogram og bosetting
 • 1 årsverk til sosial rådgivning og saksbehandling
 • 0.5 årsverk spesialpedagog til kartlegging av voksne elever på norskopplæring. Kommunene kan motta ekstratilskudd fra IMDi på inntil kr 1 080 000 årlig ved bosetting av personer med funksjonshemminger eller atferdsvansker. Utløsing av tilskudd forutsetter imidlertid en faktisk kartlegging av behovet til den enkelte.
 • Nye undervisningslokaler til Møllegata voksenopplæring med plass til inntil 150 elever. Det arbeides med nye lokaler, men per dags dato er det uavklart. Møllegata voksenopplæring melder at de har kapasitet til å øke antallet elever.
   

Helsetjenester
Helsestasjonen gir signaler om behov for økte ressurser slik situasjonen er per i dag. Det vurderes at forsvarlig helsetjeneste fordrer tilføring av ressurser, anslått til følgende ved en økning av antall bosettinger på totalt 56 personer i 2015 og 46 personer i 2016:

 • Legesekretær 10%
 • Jordmor 30%
 • Lege 10%
 • Helsesøster 100% (Helsestasjon og skolehelsetjenesten).
   

Grunnskole
Det er grunn til å forvente en økt bosetting av barn i grunnskolealder dersom Norge vedtar å ta imot 10 000 syriske flyktninger. Dette med bakgrunn i at kvinner og barnefamilier prioriteres i utvelgelsen. I praksis vil økt bosetting i Verdal innebære at spesielt Ørmelen skole og Verdalsøra ungdomsskole får flere minoritetsspråklige elever. Dette er elever som uten unntak har behov for morsmålslærer og/eller tospråklige assistenter.

Bolig
Boligsituasjonen har vært stabil. Per dags dato er ikke tilgjengelig boliger den største utfordringen, men dette varierer også fra år til år.

Dersom Verdal kommune mottar flere flyktninger må tilpasningene av tjenesteleveranser og ressurser gjøres på en slik måte at disse er forsvarlig og helhetlig for den totale kommuneøkonomien.

Anbefaling
Verdal kommune har gode forutsetninger for å ta imot flere flyktninger dersom flyktningetjenestene styrkes. Ved en bosetting av 56 personer i 2015 og 46 personer i 2016 kan det bli behov for midlertidig styrking av tjenestene mellom 3 til 4 årsverk. Estimatet på 3-4 årsverk er i størrelsesorden 3.5 til 4 millioner (inkludert sosiale utgifter/kontorutgifter). Her må det også understrekes at en styrkning er midlertidig.

 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.05.2015 13:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS