Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.08.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 21.08.2014
Tid : 09:00 - 14:45
Til stede : 9 representanter

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (28 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 58/14 Godkjenning av møteprotokoll 19.06.2014 Protokoll
PS 59/14 Budsjettjustering Verdal kommune Protokoll
PS 60/14 Utredning av friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole Protokoll
PS 61/14 Regionalt pilegrimssenter på Stiklestad-etablering og drift Protokoll
PS 62/14 Tilstandsrapport grunnskolen 2013 Protokoll
PS 63/14 Søknad om skjenkebevilling ved Siam Takeaway AS Protokoll
PS 64/14 Valg i spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015 Protokoll
PS 65/14 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 21.08.2014

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Utvalgssekr./kons.  

 

 

PS 058/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2014

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 19. juni 2014 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 19. juni 2014 godkjennes.

 

PS 059/14 Budsjettjustering Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2014

BEHANDLING: 
Rådmannen la fram følgende endrede innstilling til pkt. 2, 9 og 11:

 • 2. Budsjettramme for Ressurssenter oppvekst reduseres med kr 1.750.000,-.
 • 9. Midt-Norsk realfag- og teknologisenter (MNRT) avvikles, kr. 200.000,-
 • 11. Samlet kr 6.517.000,- avsettes til reserverte bevilgninger.

Felles verbalforslag fra AP, Krf, SP og Høyre:
Rådmannen bes ta en samlet gjennomgang av miljøterapeut- og miljøarbeidertilbudet i Verdal kommune. Miljøarbeiderstillingen ved helsestasjonen opprettholdes i påvente av utredningen.

Frp v/Berit Musum fremmet følgende alternative forslag:

 • Punkt 6. Budsjettramme for Hjemmetjenesten opprettholdes.
 • Punkt 10.
  1. Avtalen med MOT og informatørstilling opprettholdes.
  2. Formannskapet ønsker at rådmannen kommer med en grundig vurdering av behovet for MOT-informatørstilling fram for budsjettbehandlingen 2014.

Inndekning av disse forslagene: kr. 165.000,- +kr. 70.000,- = totalt kr. 235.000,- dekkes opp av de resterende bolystmidler, jmf. Sak PS 45/14 i Komite mennesker og livskvalitet 20.08.14.

AP og Krf fremmet følgende alternative forslag til pkt. 9:
Den foreslåtte avviklingen av MNRT kan ikke aksepteres. Realitetsbehandling av sak 59/14 pkt. 9 utsettes derfor i påvente av:

 • a) Nærmere husleieavklaringer.
  Rådmannen søker å framforhandle redusert husleie med SIVA Verdal Eiendom.
  Subsidiært gis rådmannen fullmakt til å framforhandle annen lokalisering for MNRT i Verdal Industripark.
 • b) Det er skuffende at Levanger kommune har varslet uttreden av samarbeidet. Dette svekker det regionale perspektivet og setter derfor i seg selv senterets videre eksistens i fare. Rådmannen søker å framforhandle forlenget samarbeidsavtale med Levanger kommune.
 • c) Næringslivet utfordres på å delta på bredere basis i drift og utvikling av MNRT framover. Verdal Næringsforum påkobles dette arbeidet.

AP, Krf, SP og Høyre fremmet følgende felles alternative forslag til pkt. 11:
Økonomisk måltall, kr 6 517 000,- opprettholdes og avsettes til reserverte bevilgninger. Differanse i forhold til rådmannens innstilling inndekkes ved bruk av fondsmidler.

Votering:

 1. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til pkt. 6 og forslaget fra Frp ble rådmannens forslag vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot.
 2. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til pkt. 9 og fellesforslaget fra AP og Krf ble AP og Krf sitt forslag enstemmig vedtatt.
 3. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til pkt. 10 og Frp sitt forslag ble forslaget fra Frp enstemmig vedtatt.
 4. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til pkt. 11 og forslaget fra AP, Krf, SP og Høyre ble AP, Krf, SP og Høyre sitt forslag enstemmig vedtatt.
 5. Felles verbalforslag fra AP, Krf, SP og Høgre ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens innstilling med de vedtatte endringer. Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Budsjett for 2014 for Verdal kommune endres slik:

 1. Budsjettramme for Virksomhetsleder skole/SFO reduseres med kr. 211.000,-
 2. Budsjettramme for Ressurssenter oppvekst reduseres med kr. 1.750.000,-
 3. Budsjettramme for Teknisk drift reduseres med kr. 650.000,-
 4. Tilskuddsmidler til næringsutvikling reduseres med kr. 300.000,-
 5. Budsjettramme for Bo- og dagtilbudstjenesten reduseres med kr. 746.000,-
 6. Budsjettramme for Hjemmetjenesten reduseres med kr. 165.000,-
 7. Budsjettramme for Institusjonstjenesten reduseres med kr. 425.000,-
 8. Reduksjon i forbruksposter (opplæring, konsulenttjenester, reisekostnader, undervisningsmateriell, inventar, vedlikehold etc) kr. 2.000.000,-
 9. Den foreslåtte avviklingen av MNRT kan ikke aksepteres. Realitetsbehandling av sak 59/14 pkt. 9 utsettes derfor i påvente av:
  a) Nærmere husleieavklaringer.
  Rådmannen søker å framforhandle redusert husleie med SIVA Verdal Eiendom.
  Subsidiært gis rådmannen fullmakt til å framforhandle annen lokalisering for MNRT i Verdal Industripark.
  b) Det er skuffende at Levanger kommune har varslet uttreden av samarbeidet. Dette svekker det regionale perspektivet og setter derfor i seg selv senterets videre eksistens i fare. Rådmannen søker å framforhandle forlenget samarbeidsavtale med Levanger kommune.
  c) Næringslivet utfordres på å delta på bredere basis i drift og utvikling av MNRT framover. Verdal Næringsforum påkobles dette arbeidet.
 10. 1. Avtalen med MOT og informatørstilling opprettholdes.
  2. Formannskapet ønsker at rådmannen kommer med en grundig vurdering av behovet
  for MOT-informatørstilling fram for budsjettbehandlingen 2014.
 11. Økonomisk måltall, kr 6 517 000,- opprettholdes og avsettes til reserverte bevilgninger. Differanse i forhold til rådmannens innstilling inndekkes ved bruk av fondsmidler.

Verbalvedtak:
Rådmannen bes ta en samlet gjennomgang av miljøterapeut- og miljøarbeidertilbudet i Verdal kommune. Miljøarbeiderstillingen ved helsestasjonen opprettholdes i påvente av utredningen.  
 

  

PS 060/14 Utredning av friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

AP og Krf fremmet følgende felles forslag til nytt pkt 2:

2. Rådmannen bes utrede følgende alternativer til friidrettsanlegg ved Verdal vgs.:
a) Sentralidrettsanlegget på Ørmelen.
b) Utvidelse av eksisterende anlegg ved Vinne oppvekstsenter/Vinne aktivitetspark.

Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over fellesforslaget fra AP og Krf til nytt pkt. 2. Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning om friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole til orientering.
 2. Rådmannen bes utrede følgende alternativer til friidrettsanlegg ved Verdal vgs.:
  a) Sentralidrettsanlegget på Ørmelen.
  b) Utvidelse av eksisterende anlegg ved Vinne oppvekstsenter/Vinne aktivitetspark. 

 

PS 061/14 Regionalt pilegrimssenter på Stiklestad-etablering og drift Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2014

BEHANDLING:
Frp v/Berit Musum fremmet følgende alternative forslag:
Verdal kommune går inn som medeier i Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS med kr 50 000,- i aksjekapital.
Verdal kommune oppfordrer medeierne av pilegrimssenteret til å finne aktører som er interessert i å drifte pilegrimssenteret.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Frp sitt alternative forslag ble rådmannens forslag vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot.

INNSTILLING: 
Verdal kommune går inn som medeier i Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS med kr 50.000,- i aksjekapital og gir et driftstilskudd for 2015 på kr 150.000,- og for perioden 2016-2018 på kr. 200.000,-. 

 

PS 062/14 Tilstandsrapport grunnskolen 2013 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2013 tas til orientering. 

 

PS 063/14 Søknad om skjenkebevilling ved Siam Takeaway AS Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2014

BEHANDLING:
Frp og Høyre fremmet følgende felles alternative forslag:

 1. Søknad om skjenkebevilling ved Siam Takeaway AS innvilges.
 2. Begrunnelse:
  Ut fra forretningsplan og søknad ansees dette som en mindre restaurant, der søker ser et potensiale for utvikling og større omsetning på denne delen av virksomheten. Dette innebærer at skjenkebevilling er naturlig knyttet til virksomhetens bransje.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Frp og Høyre sitt alternative forslag, ble Frp og Høyre sitt forslag vedtatt med 8 stemmer. 1stemte mot.

VEDTAK: 

 1. Søknad om skjenkebevilling ved Siam Takeaway AS innvilges.
 2. Begrunnelse:
  Ut fra forretningsplan og søknad ansees dette som en mindre restaurant, der søker ser et potensiale for utvikling og større omsetning på denne delen av virksomheten. Dette innebærer at skjenkebevilling er naturlig knyttet til virksomhetens bransje.
   
   

 

PS 064/14 Valg i spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2014

BEHANDLING:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens pgf. 31.4 og 31.5.

Ordfører fremmet følgende forslag:

 1. Leif Johannes Sagen innvilges fritak som leder i Spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Petter Bjartnes velges som ny leder i Spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015.
 3. Inga Astrid Hildrum velges som ny nestleder i Spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015.

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Leif Johannes Sagen innvilges fritak som leder i Spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Petter Bjartnes velges som ny leder i Spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015.
 3. Inga Astrid Hildrum velges som ny nestleder i Spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015.

 

PS 065/14 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2014

BEHANDLING: 
Rådmannen:

 • Driften har gått sin gang i sommer. Ikke tatt ut i lærerstreik.
 • Skatepark. Anbud er åpnet. Forhandlinger neste uke. Bygging starter når nødvendige tillatelser er gjort.
 • Oppslag i media om ufred i et par boligstrøk (Lensevegen og Ørmelen). Det arbeides med dette, men arbeidet er krevende.
 • Ny leder ved Landbruk og PBOM - Petter Voll – begynte 01.08.14.
 • Hall i Vuku. Første spadetak er tatt. Trond Selseth har saken fra kommunens side.
 • Øyeblikkelig hjelp-sengene som ble opprettet ved Verdal bo- og helsetun har vært i bruk i sommer. Har fungert etter intensjonene.

Ordfører:

 1. TV-aksjonen 2014.
  Formannskapet besluttet å bevilge kr 10 000,- til aksjonen (som tidligere år).
 2. Invitasjon fra fylkesmannen til oppstartsamling for kommunereformen i Nord-Trøndelag på Stiklestad hotell 5. september 2014. De av formannskapets medlemmer som ønsker å delta, kan stille.
  Hele formannskapet ønsker å delta – dvs. 7 medlemmer (Kristin J. Hildrum er bortreist, Marit Voll representerer KS).
 3. Ordfører- og rådmannssamling på Inderøy 1. september for kommunene Levanger, Verdal, Snåsa, Inderøy, Verran og Steinkjer.
 4. Olsok 2014. Ordfører ønsker tilbakemelding/innspill på om det er ting formannskapet ikke er fornøyd med når det gjelder plassering, samling i forkant av spelet o.l.
 5. E.On - møte med kommuneledelsen 2. september. Folkemøte på Tindved om kvelden.    

 
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 09.11.2020 10:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS