Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.08.14 - PS 59/14 - Budsjettjustering Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2014/5756- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.08.2014 59/14
Kommunestyret    

 

 

Rådmannens innstilling:

Budsjett for 2014 for Verdal kommune endres slik:

 1. Budsjettramme for Virksomhetsleder skole/SFO reduseres med kr. 211.000,-
 2. Budsjettramme for Ressurssenter oppvekst reduseres med kr. 1.850.000,-
 3. Budsjettramme for Teknisk drift reduseres med kr. 650.000,-
 4. Tilskuddsmidler til næringsutvikling reduseres med kr. 300.000,-
 5. Budsjettramme for Bo- og dagtilbudstjenesten reduseres med kr. 746.000,-
 6. Budsjettramme for Hjemmetjenesten reduseres med kr. 165.000,-
 7. Budsjettramme for Institusjonstjenesten reduseres med kr. 425.000,-
 8. Reduksjon i forbruksposter (opplæring, konsulenttjenester, reisekostnader, undervisningsmateriell, inventar, vedlikehold etc) kr. 2.000.000,-
 9. Midt-Norsk realfag- og teknologisenter (MNRT) avvikles, kr. 300.000,-
 10. Avtalen med MOT sies opp og informatørstilling avvikles, kr. 70.000,-
 11. Samlet kr 6.717.000,- avsettes til reserverte bevilgninger.


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Kommunestyresak 60/14 


Saksopplysninger:

Tertialrapport etter 1. tertial viser at 2014 er et utfordrende år økonomisk. Aktivitetsnivået ved utløpet av 2013 er med inn i 2014. Tunge elementer, som merforbruk innen barnevernet, er ikke reversible kostnader.  

De aller fleste områdene rapporterte ved utgangen av april å ligge og balansere på et periodisert forbruk rundt 100 %. Unntakene var:

 • barnevern,
 • økonomisk sosialhjelp
 • skole/SFO.


I sum var prognosen samlet overskridelse på om lag 14 millioner ved årets slutt hvis trenden vedvarer ut året. De områder som lå an til overskridelse har skissert ulike tiltak for å redusere merforbruket, men rapporterte at de ikke klarer å nå målet om økonomisk balanse innenfor egne områder. Det vises til kommentarer for det enkelte virksomhetsområde i tertialrapport behandlet i Kommunestyrets sak 60/14. Det er beskrevet noen tiltaksgjennomføringer i tertialrapporten, mens budsjettjusteringene for disse tiltakene er innarbeidet i denne saken. 

Hovedtrekkene i utfordringsbildet for 2014 ble kjent allerede i januar, når regnskapsresultat for 2013 ble klart. Rådmannen har etter det vært tydelig internt i organisasjonen på at vi i 2014 må drive svært nøkternt og hele tiden klare å ta ut besparelser i form av de daglige kloke valgene på alle nivå i hele driftsorganisasjonen. Dette var tema på et såkalt «Storledermøte» i vinter, slik at situasjonsbeskrivelsen skulle være godt kjent blant alle ledere.

I forlengelsen av arbeidet med tertialrapporten ble det startet enda mer systematiske prosesser med å søke løsninger for økonomisk utfordrende tilpasningsbehov på kort og lang sikt. Dette arbeidet gjøres med overskrift «Tiltak – effekt – konsekvens». Rådmannen har vært svært tydelig i kommunikasjon med lederne om at dette må gjøres med helhetlig tilnærming, slik at ikke en besparelse i en del av organisasjonen slår ut i merkostnad annet sted. I dette ligger en tydelig bruk av de etablerte lederlinjene i organisasjonen, slik at det kreves virkelighetsforståelse og leveranse for så vel prosessbidrag som resultatbidrag på alle ledernivå.

Dette arbeidet har foregått gjennom sommeren, og som varslet legges det nå fram sak med ytterligere budsjettjusteringer til kommunestyrets behandling. Dette arbeidet har alle virksomhetsområder bidratt i, uavhengig av hvilken prognose tertialrapporten viste.

I kommunestyresak 60/14 ble for øvrig følgende budsjettjustering vedtatt:

 • Skatteanslaget ble nedjustert med 2,5 millioner kroner
 • Anslag for integreringstilskudd ble økt med 1,5 millioner kroner
 • Avsetning til lønnsoppgjør ble redusert med 1,0 million kroner 


Vurdering:

Sommerens gjennomgang av driften har vært på detaljnivå innen flere områder, og det er beskrevet tiltak med virkning på om lag 7 mill kroner i inneværende år. Flere av tiltakene har vesentlig større helårseffekt, og representerer viktige bidrag til et redusert kostnadsnivå i driften for 2015. På den annen side er noen av tiltakene typiske sparetiltak, som i noen grad vil være en utsettelse av kostnad. Eksempel på dette er reduksjon av innkjøp av varer og utstyr, som bidrar til lavere forbruk i 2014, men som i noen grad uvilkårlig måtte bli tatt igjen i neste år.   

Gjennomgangen viser også ytterligere mulighetsrom for tiltak neste år, men tiltak som ikke har virkning i 2014 er ikke tatt inn i denne justeringssaken. Disse vil være med videre inn i det pågående arbeidet med budsjett 2015, og økonomiplanens seks strategiske prinsipper er grunnleggende førende:

 1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon.
 2. Vurderinger om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur må fortsette.
 3. Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape ”vinnerne på morgendagens arbeidsmarked”. Programmet ”De utrolige årene” (DUÅ) prioriteres som virkemiddel.
 4. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen ”volumtjenester”.
 5. Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv.
 6. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting.


Rådmannen må allerede nå varsle at ytterligere tiltak vil være nødvendig i budsjettet for 2015, med de prognosene vi har for inntektssiden.  

Skatt og rammetilskudd

Verdal kommune har ved utgangen av juli en skattevekst på 3,75 % sammenlignet med samme periode i fjor. For at kommunen skal kunne beholde denne veksten må (på grunn av utjevningsordninger) nasjonen som helhet opp på samme vekstnivå.

Nasjonal skatteinngang hittil i år viser en svakere vekst, og er godt under nivå på årsbasis i forhold til Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) 2014. I RNB 2014 ble anslag på veksten i skatteinngang for 2014 justert fra 3,7 til 3,0 % i forhold til 2013. Skatteinngang tom juni 2014 viser en vekst på 2,3 % i forhold til samme periode i fjor. Det er redusert restskatt og forskuddsskatt som trekker ned i den første delen av året. Det er først når det endelige ligningsoppgjøret foreligger i oktober og korrigeringer av fordelingene mellom skattekreditorene kommer at man kan se hvordan den endelige skatteinngangen blir. Skatteutviklingen er altså usikker, men hvis veksten på årsbasis blir like svak som i første halvår, kan kommunesektoren som helhet få inntil 2 milliarder kroner mindre i skatteinngang enn anslaget som ble gitt i RNB 2014. Med denne bakgrunn ble skatteanslaget justert noe ned i sak om tertialrapporten.

Selv om Verdal sin skatteinngang så langt i år er positiv er det, på grunn av landstrenden, ikke tilrådelig å foreta ytterligere justeringer av skatteanslaget på nåværende tidspunkt. Rådmannen ser heller ingen grunn til å anbefale en ytterligere reduksjon av skatt og rammetilskudd på nåværende tidspunkt.

Tiltaksvurderinger

Gjennom interne prosesser i sommer legges nå fram forslag til budsjettjusteringer på i underkant av 7,0 millioner kroner. Flere av tiltakene vil ikke få full effekt før i 2015, men det er viktig å få iverksatt tiltak så raskt som mulig for å sikre et riktig nivå på inngangen til et nytt budsjettår.

De seks strategiske prinsipper og helhetsvurderinger ligger til grunn for tiltakene, og det er viktig at det opprettholdes kontinuitet i flere av de langsiktige prosesser og tiltakskjeder. For eksempel har det over flere år har det vært fokus på å dreie ressurser fra spesialundervisning til mer tilpasset opplæring. For å få til det jobbes det langsiktig med å heve kvaliteten på den ordinære opplæringen gjennom satsing på læringsmiljø (DUÅ) og grunnleggende ferdigheter (SOL). Dette gjøres siden økt kvalitet i den ordinære opplæringen minsker behovet for spesialundervisning.

Tallene fra de to siste årene viser at vi er på rett vei i forhold til å minke andelen elever som får spesialundervisning. Samtidig skjer det også en dreining mot at det blir en større andel ressurser på barnetrinnet og mindre på ungdomsskolen. Men det er behov for å forsterke jobbingen ytterligere for å få frigjort enda flere spesialundervisningsressurser til en mer tilpasset undervisning.

De foreslåtte tiltakene vil gi innvirkninger på tjenesteleveransene våre, det er ikke «ren slakke» som tas inn. Arbeidet med forbedring av arbeidsprosesser foregår kontinuerlig, og bidrar med kostnadsreduksjoner i form av ren effektivisering uten at det er tallfestet i denne saken.

Det er ikke ønsket å redusere tjenestekvalitet eller mindre tilbud, men vi  må gjøre noen valg for å klare økonomisk balanse. I forslaget er tiltak gruppert og tallfestet, slik at kommunestyret kan gjøre sin valg om gjennomføring av tiltak på en så god måte som mulig.

Følgende legges fram som forslag:

 1. Budsjettramme for Virksomhetsleder skole/SFO reduseres med kr. 211.000,-
  Innebærer en reduksjon i antall kontaktlærere ved ungdomstrinnene. Alle kontaktlærere i ungdomstrinnet vil da få nærmere 30 elever hver å være kontaktlærer for. Dette vil gi mindre tid for den enkelte lærer til å følge opp elevene og til å følge opp hjem-skolesamarbeid. Samtidig reduseres skoleskyss, samt at Bunes avvikles som et tilbud til skoler og barnehager i kommunen. Helårsvirkning av tiltakene anslås til 0,5 mill. kroner.
   
 2. Budsjettramme for Ressurssenter oppvekst reduseres med kr. 1.850.000,-
  Tiltak tilsvarende 1,8 millioner kroner er beskrevet i tertialrapporten (bl.a. vakanse i stillinger, vikarstopp, redusert bruk av institusjonsplasser inne barnevern, økte refusjoner). I tillegg foreslås det tiltak som å avslutte ordningen med Flyktningeguide (redusert arbeid i fht inkludering og integrering av innvandrere i Verdal kommune. Det medfører også nedlegging av leksehjelptilbud for voksne, og en redusert oppfølging av innvandrere), miljøarbeiderstilling på helsestasjonen avvikles (medfører en dårligere oppfølging av barnefamilier) samt å øke prisen på vaksiner med 10 %. I tillegg foreslås å legge administrasjonen av kommunes fastlegeordning til leder for legevakttjenesten (frigjør 0,5 årsverk). Helårsvirkning av tiltakene anslås til omlag 4,0 millioner kroner.
   
 3. Budsjettramme for Teknisk drift reduseres med kr. 650.000,-
  Mer moderne styringssystemer bidrar til bedre styring av gatelysene i kommunen, innebærer at gatelysene i hele kommunen slukkes 4 – 5 timer hver natt. Reduksjon i antall årsverk innen vaktmestertjenesten/kommunale bygg og parker vil gi reduserte lønnskostnader på 0,5 mill. kroner i 2014. Konsekvensen er dårligere vedlikehold (forringelse av investert kapital) samt at muligheten til å utføre byggherreoppgaver vil bli redusert (med den konsekvens at byggeprosesser vil ta lengre tid). Kommunen har i tillegg overtatt alle aksjene Kinobygget i 2014, en avvikling av dette selskapet for deretter å drifte bygget som øvrige kommunale bygg medfører anslagsvis reduserte kostnader i 2015 på 1,0 millioner kroner (hovedsakelig reduserte husleie). Samlet effekt i 2015 med disse tiltakene er omlag 2,0 millioner kroner.
   
 4. Tilskuddsmidler til næringsutvikling reduseres med kr. 300.000,-
  I budsjettet er det avsatt 0,9 mill. kroner som betaling/tilskudd til ulike næringsformål, eks. tilskudd Tindved næringshage, mirakelseminar SNK, Innherred reiseliv. Reduksjonen innebærer at det bare er midler til de allerede inngåtte langsiktige avtaler.
   
 5. Budsjettramme for Bo- og dagtilbudstjenesten reduseres med kr. 746.000,-
  Forslaget innebærer reduksjon på 0,6 årsverk ved Arken (medfører redusert arbeidspraksistilbud og reduserte tilskudd fra NAV), reduksjon på 1,5 årsverk på Lysgård (ny turnus og tilpasning til dagens tjenestebehov) og å avslutte ordningen med kjøp av tjenester med heldøgns omsorgstjenester innen rusomsorgen (kan medføre økt press på tjenester ved lokale skjermingstiltak). Helårseffekt av disse tiltakene er beregnet til om lag 1,75 millioner kroner.
   
 6. Budsjettramme for Hjemmetjenesten reduseres med kr. 165.000,-
  Gjennomføres hovedsakelig ved å redusere merkantilressurs med 40% og mer målretta bruk av lærlinger, studenter, elever og turnuskandidater. Fram mot 2015 tilrettelegges for ytterligere tiltak i 2015 mer effektiv innleie av vikarer og redusert bemanning i nattpatruljen/trygghetsboligen. Det siste punktet medfører at færre brukere får hjelp på natta (rammer spesielt yngre brukere) og at behovet for liggedøgn på sykehus/sykehjem sannsynligvis øker. Behov for å ta i bruk mer velferdsteknologi for å gjennomføre tiltaket. En helårseffekt av alle tiltakene vil i 2015 være om lag 2,5 millioner kroner.
   
 7. Budsjettramme for Institusjonstjenesten reduseres med kr. 425.000,-
  Medfører reduksjon i innleie av vakter (2 vakter hver uke), 20% reduksjon av assistentstilling og 20% reduksjon i stilling som assisterende avdelingsleder. Tiltakene medfører større arbeidsbelastning for de som til enhver tid er på jobb, en del oppgaver som innen renhold og administrasjon vil ikke bli gjennomført. Fra 2015 vurderes å slå sammen vaskeriene ved institusjonene samt nedlegging av 4 rehabiliteringsplasser. Samlet helårseffekt i 2015 er beregnet til 1,85 millioner kroner.
   
 8. Reduksjon i forbruksposter (opplæring, konsulenttjenester, reisekostnader, undervisningsmateriell, inventar, vedlikehold etc) kr. 2.000.000,-
  Innføring av begrenset «innkjøpsstopp» og reduserte budsjettposter til anskaffelser av forbruksmateriell og inventar/utstyr (driftsposter) 2,0 millioner kroner. Innebærer bl.a. at virksomhetene må utsette planlagte innkjøp og kompetansehevende tiltak. Rådmannen får fullmakt til å fordele innsparingskravene. Dette anses ikke som en varig løsning, men samtidig vil innkjøpsavtaler som etableres i 2014 bidra til lavere kostnader på flere områder.
   
 9. Midt-Norsk realfag- og teknologisenter (MNRT) avvikles, kr. 300.000,-
  Ved en nedleggelse av MNRT vil kommunen spare ca. 750 000 kr årlig. MNRT har et unikt tilbud til barnehager, grunnskole og videregående skole i fylket, og har vært en satsing på realfagsområdet i regionen. Tiltaket er et svært godt samarbeidstiltak med lokalt næringsliv. Ved nedleggelse forsvinner også tilskudd fra fylkeskommunen, Levanger kommune, Inderøy kommune og Kværner Verdal på ca. 850 000 kr i året. Levanger kommune har allerede varslet uttreden fra samarbeidet, og med det blir det økonomisk tyngre for kommunen å holde aktiviteten, i og med at vi allerede har tatt eget ansvar for husleiekostnad på 600.000 kroner i året ut over de aktivitetsrelaterte midlene alle i partnerskapet har bidratt med.
  MNRT har hatt og har besøk av flere tusen elever/barn/ungdom i året. I tillegg blir dimensjonen med det nyopprettede samarbeidet med Trondheimsfjorden våtmarksenter borte. Her ligger et ubenyttet tilskudd på 550 000 kr som blir utbetalt over de 3 nærmeste årene mtp opprettelse og forsøksperiode med et samarbeid mellom våtmarkssenteret og MNRT. Våtmarksenteret vil måtte finne nytt fundament.  
  MNRT har også investert med ny datapark (investeringsmidler i VK) og teknologi (gjennom tilskudd fra NTFK) det siste halve året. Videre vil nok en nedleggelse av MNRT få negative konsekvenser for næringslivet med tanke på yrkesveiledning og ungdommens kjennskap til næringslivet. Videre bidrar MNRT i dag med en vesentlig oppdatering av metode og kunnskap om hvordan matematikkundervisning bør foregå i grunnskolen. Lærere får prøve ut konkretiseringsmateriell, og elevene får forhåpentligvis et annet og bedre syn på matematikk som verktøy. MNRT bidrar også med kurs og oppdatering av lærere i bruk av Excel og Smart Boards.
  Et annet alternativ kan være å forsøke å skaffe MNRT nye og mye rimeligere lokaler, og muligens sett sammen med våtmarkssenteretableringen. I dag betaler kommunen nærmere 600 000 kr i året i leie. 
   
 10. Avtalen med MOT sies opp og informatørstilling avvikles, kr. 70.000,-
  Avtalen om MOT-medlemskap sies opp og stillingen som Mot-informatør avvikles. Dette vil medføre en reduksjon i arbeidet i fht skolemiljø på ungdomsskolene. MOT har vært er et valgt virkemiddel i flere år i forhold til arbeid opp mot ungdom, men bortfallet av MOT tenkes kompensert gjennom miljøterapeutene og miljøteam, bedre læringsmiljø og en omfattende DUÅ-satsningen på Verdalsøra ungdomsskole. Effekten av dette tiltaket er for 2015 beregnet til kr. 380.000,-.
   
 11. Samlet kr 6.717.000,- avsettes på posten for reserverte bevilgninger. Rådmannen vil i forbindelse med fremlegging av økonomisk status etter 2. tertial komme med forslag til anvendelse av disse midlene.


Ovennevnte tiltaksliste vil bidra til å bedre kommunens økonomiske situasjon, men like viktig er det at vi får justert aktivitetsnivået i våre virksomhetsområder fram mot en sannsynligvis ennå strammere økonomisk hverdag i 2015. Rådmannen vil også understreke viktigheten av at den enkelte virksomhet styrer sin aktivitet på en slik måte at man økonomisk ikke bidrar til kommunalt merforbruk i 2014. Om kommunen også i 2014 skulle drifte med negativt økonomisk resultat vil vi ikke ha reserver igjen, og omstillingsjobben i årene framover vil bli særdeles krevende.

En ny økonomisk status vil bli gjort ved utløpet av august, andre tertialrapport, og i denne vil vi se om den gjennomgående sparing gjennom året har gitt effekter på det som var et utgangspunkt med 14 mill kroner.  

I tillegg til de beskrevne tiltak vil behov ansettelser bli særdeles kritisk vurdert, slik at alle anledninger for å hente midler blir benyttet. Dette er ikke eksplisitt tallfestet. Likedan vil nye innkjøpsavtaler og restriktiv innkjøpspolitikk generelt bidra til forbedring. Alle virksomheter jobber for å levere et regnskap i 2014 i samsvar med bevilget ramme, og øvrige tiltak enn de som er nevnt i denne saken kan bli iverksatt utover høsten for å bringe de enkelte områdene i økonomisk balanse.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.08.2014 15:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS