Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.08.14- PS 61/14 Regionalt pilegrimssenter på Stiklestad-etablering og drift

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2011/1603 - /D10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.08.2014 61/14
Kommunestyret 25.08.2014  

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune går inn som medeier i Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS med kr 50.000,- i aksjekapital og gir et driftstilskudd for 2015 på kr 150.000,- og for perioden 2016-2018 på kr. 200.000,-.

Vedlegg

 1. Virksomhetsplan for: Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad – moderne mennesker i Olav den helliges fotspor langs eldgamle stier
   
 2. Invitasjon til å bli deleier av og bidragsyter til regionalt pilegrimssenter Stiklestad
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Arbeidet med realisering av et Regionalt pilegrimssenter på Stiklestad har vært et utviklingsprosjekt med oppstart 1.9.2012. Prosjektet har avslutning 30. april 2015.

Prosjektet har hatt et totalbudsjett på 3,8 mill. kroner og vært finansiert av:

NTFK                                            1.350.000
Verdal Kommune                            400.000

Innovasjon Norge                            100.000
SØT-prosjektet                                100.000
Sør-Innherad kirkelige fellesråd   1.616.000
Stiklestad Nasjonale Kultursenter   100.000
Øvrige kommuner                           240.000

Det planlegges nå permanent regionalt pilegrimssenter på Stiklestad. Det søkes i den forbindelse om eierskap samt bidrag i drift for senteret fra 1.5.2015.

Pilegrimssenteret er planlagt organisert som et aksjeselskap der kommuner og flere andre aktører inviteres til å bli eiere og bidragsytere med følgende fordeling på eiere og bidragsytere:

Eierfordeling:

 • Verdal kommune                         50 000 (21,7%)
 • Stiklestad nasjonale kultursenter 37 500 (16,3%)
 • Privat næringsliv                          30 000 (13%)
 • Levanger kommune                     25 000 (10,9%)
 • Grong Kommune                         12 500 (5,4%)
 • Snåsa kommune                           12 500 (5,4%)
 • Steinkjer kommune                      12 500 (5,4%)
 • Stjørdal kommune                        12 500 (5,4%)
 • Frosta kommune                          12 500 (5,4%)
 • Malvik kommune                        12 500 (5,4%)
 • Nidaros bispedømmeråd             12 500 (5,4%)
   
  Total aksjekapital                      200 000
   

Driftstilskudd første år(2015):

Tilskudd fra Nasjonalt pilegrimssenter                  450 000
Tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune      337 500
Tilskudd fra Verdal kommune                               150 000
Tilskudd fra Levanger kommune                             75 000
Tilskudd fra Grong, Snåsa, Steinkjer,
Stjørdal, Frosta og Malvik kommuner
(kr. 50 000 pr. år)                                                    225 000
Tilskudd fra Stiklestad nasjonale kultursenter        112 500
Tilskudd fra SÖT-prosjektet                                     75 000
Tilskudd fra Nidaros bispedømmeråd                      37 500
Tilskudd fra det private næringsliv                          15 000
Egne inntekter                                                          22 500
Totalt driftstilskudd 2015                                  1 500 000

Videre søkes det Verdal kommune om driftstilskudd for 2016 på kr. 200.000,-. Søknaden innebærer en prisjustering av tilskuddet for de kommende årene.

Prosjektleder Kjartan Bergslid har hatt møter med alle de inviterte kommuner om finansiering.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har svart på invitasjonen med at de ikke vil verken eie eller være med i drift av det regionale Pilegrimssenter. Derimot har NTFK invitert til at senteret jobber med prosjekter innen kultur–og naturbasert reiseliv som vil bli støttet av RUP-midler fra NTFK.

Nasjonalt pilegrimssenter, som blir den største tilskuddsyter til driften forutsetter at kommunene langs leden deltar i dette spleiselaget.

Det vises for øvrig til vedlagt virksomhetsplan for pilegrimssenteret.

Vurdering: 
Satsing på og besøk av pilgrimer som turister er økende i Norge, som i andre land.

St. Olavsledens pilegrimsrute som går gjennom Verdal kommune opplever økende besøk. Stiklestad er et viktig knutepunkt i denne sammenheng med ruter som kommer inn både fra nord, øst og sør.

Tilrettelegging med hjelp til utvikling av næringsaktører med tilbud til pilegrimer har vært voksende i kommunen. Dette bl.a. gjennom SÖT-prosjektet (SÖT=Sundsvall-Östersund-Trondheim) og gjennom det arbeidet som er utført gjennom prosjektperioden så langt.

Et regionalt pilegrimssenter på Stiklestad vil ha stor betydning for den videre utviklinga av næringsvirksomhet knyttet til pilegrimsvandringene for hele regionen.

Kommunene har det formelle ansvaret for vedlikehold, rydding og merking av pilegrimsledene i Norge. Kommunen har behov for:

 • Ressurser som har et hovedfokus på vedlikehold av pilegrimsleden
 • Ressurser som kan rekruttere frivillige lag og organisasjoner til å utføre vedlikeholdsarbeidet på en rimelig måte
 • Ressurser som kan bidra til å markedsføre pilegrimsledene
 • Initiativ som kan skape nye arbeidsplasser og ny næringsvirksomhet.
   

Et regionalt pilegrimssenter på Stiklestad skisserer å ta dette arbeidet.

Næringsaktører langs ledene har behov for en felles kanal for å nå ut med sine tilbud. Dette tilbudet vil nå ivaretas ved at senteret samarbeider med næringsaktører, og når ut med sin portal http://www.stolavsleden.com/. Den vil, sammen med øvrige sosiale medier, vedlikeholdes og utvikles av det regionale pilegrimssenteret. I tillegg vil synlighet på relevante reiselivsmesser og friluftsmesser muliggjøres gjennom denne finansiering.

Hovedarbeid for pilegrimssenteret vil bli:

 • Skape innhold i pilegrimsvandringer
 • Mottak av pilgrimer
 • Markedsføring
 • Vedlikehold av ledene
 • Bygge bedriftsnettverk
   

Verdal kommune vil ha stor nytte av at det etableres og drives et regionalt pilegrimssenter på Stiklestad. Senteret vil være en viktig brikke i det regionale og nasjonale pilegrimsarbeidet framover. Nord-Trøndelag har en unik plass i pilegrimsarbeidet gjennom dødsstedet til Hellig Olav som et viktig pilegrimsmål. Stiklestad vil være det sjette regionale pilegrimssenteret som etableres.

Gjennom at det tilbys et godt innhold i vandringene, et godt mottak for pilegrimene, god markedsføring, vedlikehold av pilegrimsledene og bedriftsnettverk for næringsaktørene langs leden, har det nye senteret gode muligheter til å bli en drivkraft i en reiselivssatsing der trøndersk åndelighet, natur, kultur, historie og gjestfrihet gir moderne mennesker livgivende opplevelser.

Rådmannen finner det naturlig at kommunen går inn som medeier av senteret og at en tegner seg for en aksjekapital på 50 000 som forespurt. Aksjekjøpet kan finansieres av ubundet investeringsfond.

Når det gjelder framtidige driftstilskudd finner rådmannen å kunne gå inn for det omsøkte beløp. Kommunen har over en femårsperiode 2010-2014 støttet Mirakelseminar på Stiklestad med ca. 175.000 kroner årlig. Rådmannen foreslår at dette nå avsluttes og at midlene i stedet kanaliseres inn til drift av pilegrimssenter.

Ettersom det her dreier seg om kjøp av aksjer og forpliktelser for senere år må saken gå til kommunestyret for endelig behandling.
 


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.08.2014 14:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS