Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.08.14- PS 63/14 Søknad om skjenkebevilling ved Siam Takeaway AS

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2014/4250 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.08.2014 63/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om skjenkebevilling ved Siam Takeaway AS innvilges ikke.

Begrunnelse:
I henhold forretningsplan og opplevelse av stedet bærer det preg av å være mer et gatekjøkken enn et spisested. Verdal kommunestyre vedtok i møte 29. mai 2012 vilkår knyttet til alkoholbevillinger, jfr. Alkohollovens § 4-3. Avslaget på søknad om skjenkebevilling er begrunnet i dette. Intensjonen i kommunestyrets vedtak er blant annet at det i Verdal kommune ikke ønskes skjenking av alkohol på nye arenaer, her i form av et gatekjøkken.

Vedlegg

  • Søknad med vedlegg.
  • Forretningsplan gammel – unntatt offentlighet – deles ut i møtet.
  • Forretningsplan ny – unntatt offentlighet – deles ut i møtet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Siam Takeaway, org. nr. 912 665 755, søker på fastlagt skjema om bevilling for skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 ved Siam Takeaway, Jernbanegata 9b. Søknaden gjelder også avgrenset område utendørs.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 02.06.14 uttalt:
«Politiet har ingen merknader».

NAV Verdal har i brev datert 02.06.14 uttalt:
«Virksomheten synes å ligge innenfor det kommunen har definert som virksomheter som kan få innvilget skjenkebevillinger. NAV Verdal har derfor ingen innvendinger mot at søknaden innvilges».

Søker har tidligere søkt og blitt innvilget serveringsbevilling ved stedet.

Verdal kommunestyre vedtok i møte 29. mai 2012 vilkår knyttet til alkoholbevillinger, jfr. Alkohollovens § 4-3, bla: «Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet virksomhetens bransje, altså til restaurant og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, m.v. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold». Intensjonen i kommunestyrets vedtak er blant annet at det i Verdal kommune ikke ønskes skjenking av alkohol på nye arenaer.

Det prinsipielle spørsmålet er om dette er å tolke som gatekjøkken eller som spisested innenfor kommunestyrets intensjoner med vedtak 29. mai 2012. 

Vurdering: 
I første forretningsplan som ble utarbeidet i forbindelse med søknad om serveringsbevilling er målsettingen «å etablere et gatekjøkken med takeaway og catering, med et spennende og moderne tilbud.» I forretningsplan som ble innsendt i forbindelse med søknad om skjenkebevilling er konseptet: «Gatekjøkken og mindre restaurant, med eksotisk sør asiatisk meny, sushi og enkel vanlig fast Food meny». Registrering i enhetsregisteret er også med kode 51.102 Drift av gatekjøkken.

Den fysiske forandringen fra første forretningsplan er at det er utvidet veranda på utsiden (som nå utgjør ca 30 m2 – 30 sitteplasser), det er ikke foretatt forandringer inne i lokalene. Innendørs er det 12 sitteplasser foran salgsdisk, til sammen ca 42 sitteplasser ute og inne. Innredning for øvrig er disk med veggtavler over med meny, priser og bilder av noen av rettene. Bak disen er det et åpent kjøkken. Det er ikke kjent om mat serveres i engangsemballasje når den fortæres i lokale eller om det serveres på tallerken.

Det oppgis at ca 15 % av deres omsetning blir konsumert i lokalene.

Ut i fra lokalenes innretning, meny og omsetning er rådmannen av den oppfatning av at dette serveringsstedet bærer preg av å være et gatekjøkken mer enn et spisested.

Rådmann tilrår ut i fra ovenstående at søknad om skjenkebevilling avslås med begrunnelse at omsetningen som blir fortært i lokalet utgjør en vesentlig liten del av virksomheten og at 85% av omsetningen blir konsumert utenfor lokalene. Foretakets bransje er i hovedsak gatekjøkken og skjenkebevilling kan ikke anses som naturlig ut fra bransjen. Ut i fra vedtatte vilkår vil da dette ikke anses å være naturlig knyttet til virksomhetens bransje og omsetningsforhold.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §§ 28-32 og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 10:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS