Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.05.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 22.05.2014
Tid : 10:00 - 11:30
Til stede : 9 representanter

 

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 39/14 Godkjenning av møteprotokoll 08.05.2014 Protokoll
PS 40/14 Ruspolitisk handlingsplan - revidering Protokoll
PS 41/14 Boligsosial handlingsplan - rullering Protokoll
PS 42/14 Verdal Bo og Helsetun - Brannsikring og Velferdsteknologi Protokoll
PS 43/14 Tømmestasjon for kloakk fra bobiler, campingvogner mv.  Protokoll
PS 44/14 1721 - 18/318, 398,784 - Festetomt næringstomt Ørin - KS Eiendom Protokoll
PS 45/14 Orientering
-
Protokoll
PS 46/14 B-sak: Utbetaling til etterlatte
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 22.05.2014

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Vara Ja Møtte for Bjørn Iversen

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef velferd  

 

PS 039/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2014

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak
Protokoll fra møte 08.05.2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK: 
Protokoll fra møte 08.05.2014 godkjennes.
  
 

PS 040/14 Ruspolitisk handlingsplan - revidering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utlagt i møtet.

Ved votering ble komiteen s innstilling enstemmig vedtatt.  

INNSTILLING:  
Kommunestyret tar ruspolitisk handlingsplan til orientering.

 

PS 041/14 Boligsosial handlingsplan - rullering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Formannskapet ber rådmannen tydeliggjøre ordlyden i Boligsosial handlingsplan side 5 pkt. 4 Boliger slik at den er i samsvar med kommunestyrets vedtak vedr utleie av kommunale boliger.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Kommunestyret tar Boligsosial handlingsplan til orientering.

Formannskapet ber rådmannen tydeliggjøre ordlyden i Boligsosial handlingsplan side 5 pkt. 4 Boliger slik at den er i samsvar med kommunestyrets vedtak vedr utleie av kommunale boliger. 

PS 042/14 Verdal Bo og Helsetun - Brannsikring og Velferdsteknologi Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en investeringsramme på 12,5 mill.kr for rehabilitering av Verdal bo og helsetun, brannteknisk oppgradering og velferdsteknologiske løsninger.
 2. Investeringen finansieres på følgende måte:
  - Låneopptak: 6,8 mill.kr
  - Momskomp: 1,7 mill.kr
  - Tilskuddsmidler: 4,0 mill.kr
 3. Rådmann gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer.

 

PS 043/14 Tømmestasjon for kloakk fra bobiler, campingvogner mv.  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

FRP v/Berit Musum fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
«3. Verdal kommune søker om skilting på E6 når tømmestasjon er ferdig etablert.»

Det ble først votert over nytt forslag til pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over komiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Coop Inntrøndelag om plassering og drift av tømmestasjon for sanitært avløpsvann ved YX stasjonen på Stekke.
 2. Kostnadene dekkes over eksisterende budsjetter for avløp for både investering og drift/vedlikehold.
 3. Verdal kommune søker om skilting på E6 når tømmestasjon er ferdig etablert.

 

PS 044/14 1721 - 18/318, 398,784 - Festetomt næringstomt Ørin - KS Eiendom   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Søknad fra KS Eiendom om å feste industritomt (5 daa) på Ørin, gnr.18/bnr.318,398, 784 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.05.2014.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 307 pr.m2 etter regulering SSB konsumprisindeks for 2013).
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

 

PS 045/14 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2014

BEHANDLING:  
Ordføreren orienterte om:

 • Komitearbeidet varaordfører deltar i forbindelse med utredning friidrettsanlegg v/Verdal videregående skole.
 • Status skateparken.

Rådmann orienterte om:

 • Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud ved Verdal bo- og helsetun.
 • Dialogseminaret: Avvikling av samkommunen.
  - Gjennomført møte med enhetslederne i ISK fredag i forrige uke.
  - Lagt ut info på intranett om saken.
 • Kjøp av aksjer i Kinobygget går som planlagt. 

 


PS 046/14 B-sak: Utbetaling til etterlatte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2014

BEHANDLING:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31 nr. 4 pga hensynet til personvern.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtale om utbetaling av inntil 120.000 kr til de etterlatte etter NN. 

 

 
Til toppen av siden

Publisert: 16.05.2014 07:30 Sist endret: 09.11.2020 10:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS