Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.05.14 - PS 41/14 - Skjenkerapport 15.03.14 - Boligsosial handlingsplan - rullering

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2011/324 - /F17

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 21.05.2014 32/14
Formannskapet 22.05.2014 41/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar Boligsosial handlingsplan til orientering.

Vedlegg

 1. Boligsosial handlingsplan
 2. Handlingsplan Husbankens virkemidler.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Boligsosial handlingsplan er en temaplan som skal sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen legges til grunn ved prioritering av innsats på i det boligsosiale arbeidet.

Boligsosial handlingsplan 2011 - 2020 er revidert i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven §3-7 Boliger til vanskeligstilte:

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder funksjonshemming eller av andre årsaker.

I dag er det Verdal boligselskap som ivaretar eierrollen inklusive forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av boligmassen. Tildelings- og brukeroppfølgingsrollen er tillagt Boligkontoret som ble opprettet i 2013.

Revisjonsprosessen har foregått administrativt og politisk. Komite Mennesker og Livskvalitet hadde i sak PS 6/14 boligsosial handlingsplan tema og ga et grunnlag for videre drøftinger i de ulike politiske partier sine gruppemøter. Tilbakemelding fra de politiske gruppemøtene ble gitt i sak PS 021/14. Tilbakemeldingene fra kommunepolitikerne er innarbeidet i revidert boligsosial handlingsplan slik den foreligger i saken.

Revisjonen av boligsosial handlingsplan er i hovedsak knyttet til:

 • endringer i lovverket etter at den forrige boligsosiale handlingsplanen ble vedtatt i 2011
 • oppdatering av handlingsplanen slik at den er i samsvar med utfordringsbildet fram mot 2020
 • målrettet bruk av Husbankens virkemidler
   

Revidert boligsosial handlingsplan bygger på planstrategiens målbilde for 2030, satsingsområder med mål i Kommuneplanens samfunnsdel og strategiske prinsipper i Økonomiplanen, og har fire mål og vegvalg:

 1. Boliger
 2. Boligsosialt arbeid
 3. Barne- og familieperspektivet
 4. Samhandling og kompetanseheving
   

Mål og vegvalg i Boligsosial handlingsplan bygger på de politiske innspillene som er gitt, og er samordnet med mål og vegvalg i Ruspolitisk handlingsplan.

Handlingsplan og driftstiltak skal i all hovedsak løses i drift gjennom samhandling og samarbeid internt i kommunen, og Husbankens virkemidler skal i større grad benyttes. Det er behov for utredninger og revisjoner knyttet til av kommunens totale boligbehov, personalbase i Nordgata 25 og retningslinjer for tildeling av startlån.

Vurdering:
Rådmannen vurderer det som riktig å legge fram saken som en orienteringssak for kommunestyret, slik at kommunestyret har kunnskap om at planens prioriteringer er i samsvar med de strategiske føringer for samfunnsutviklingen som kommunestyret har vedtatt. Dette selv om temaplaner av denne type i sin egenart ikke krever politisk behandling.

Boligsosial handlingsplan er oppdatert slik at den er i samsvar med gjeldende lov og regelverk, og har prioriteringer som er realistisk å nå i planperioden. Mestringsperspektivet er gjennomgående i planen, og er et viktig bidrag for å gi vanskeligstilte innbyggere i Verdal til større grad av selvstendighet og mestring av egen bosituasjon.

Boligsosialt arbeid kan ikke løses uten at det er god samordning og samarbeid mellom deltjenestene for å skape helhet i tjenestetilbudet for vanskeligstilte innbyggere. Planen legger opp til større innsats i samhandling og samarbeid i oppgaveløsningen, og er slik i tråd med vedtatt strategi både når det gjelder å fremme folkehelsen og som grunnlag for god infrastruktur for effektiv kommunal tjenesteyting.

Rådmannen vurderer at de mål og vegvalg Boligsosial handlingsplan har, gir rammer som fremmer den enkelte sin mulighet til å leve og bo selvstendig. Ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er dette et viktig bidrag i kommunens arbeid med å tilpasse aktivitetsnivået som er bærekraftig i årene framover. 
 


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.05.2014 07:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS