Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.2013 saker (64-72)

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 22.08.2013
Tid : 12:30 - 13:50 
Til stede : 9 representanter


Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (37 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 64/13 Godkjenning av møteprotokoll 06.06.2013 Protokoll
PS 65/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017 Protokoll
PS 66/13 Plan 10895 - Bekk ved Nysete - Sikring av utglidning ved bolighus - 1721/143/4 - Helgådalen - kommunalt vedtak vedrørende distriktsandel Protokoll
PS 67/13 Sikringstiltak mot ras, erosjon og flom i Valbekken - kommunalt vedtak vedrørende distriktsandel Protokoll
PS 68/13 Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Protokoll
PS 69/13 VekstTorget AS - søknad om skjenkebevilling ved Møllehagen Protokoll
PS 70/13 Pook Thaimat AS - søknad om skjenkebevilling Protokoll
PS 71/13 Deera Bar & Restaurant - søknad om utvidelse av skjenkeareal  Protokoll
PS 72/13 Orientering
-
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 22.08.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Møtesekretær  

 

 

PS 064/13 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2013

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 6. juni 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 6. juni 2013 godkjennes.

 

 

PS 065/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
2. Verdal kommune søker forskuttering av gang-/sykkelveg Fleskhus.

Det ble først votert over komiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslag til nytt pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING: 

 1. Saken tas til orientering.
 2. Verdal kommune søker forskuttering av gang-/sykkelveg Fleskhus.

 

PS 066/13 Plan 10895 - Bekk ved Nysete - Sikring av utglidning ved bolighus - 1721/143/4 - Helgådalen - kommunalt vedtak vedrørende distriktsandel
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 5 % av anleggskostnad for sikring av bekk ved Nysete i henhold til planer utarbeidet av NVE. Distriktstilskuddet er beregnet til kr 11.000,- pluss mva.
 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601 – elveforbygninger.

 

PS 067/13 Sikringstiltak mot ras, erosjon og flom i Valbekken - kommunalt vedtak vedrørende distriktsandel
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2013

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnadene for sikring av Valbekken i henhold til planer utarbeidet av NVE, distriktstilskuddet er beregnet til kr. 49.000,- inkl mva.
 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, elveforbygninger.

 

 

PS 068/13 Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2013

BEHANDLING: 
Forslag til endring av punkt 5 - 2. setning:
«Ved en større andel av fullfinansieringer og ved det muligheter for større tapsrisiko, bør staten ha tapsrisikoen for en større andel av startlånets restgjeld enn i dag».

Det ble først votert alternativt over rådmannens forslag til uttalelse punkt 5, 2. setning og ordførers forslag til endring, der ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert samlet over rådmannens forslag til uttalelse og vedtatt endring av pkt. 5 som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Verdal kommunes uttalelse til «Forslag til endring av Husbankens Startlånsordning.»:

 1. Verdal kommune tilslutter seg til at Startlånssøkere må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
 2. §3. Teksten her kan virke litt forvirrende. Må man oppfylle både pkt. a og b for å få Startlån, eller er det tilstrekkelig med å oppfylle et av punktene?
   
  Med den utfordring det er på boligmarkedet i Verdal, hvor flere hundre boliger er under prosjektering og bygging, og som en konsekvens av dette et framtidig stort «bruktmarked», må unge i etableringsfasen være en gruppe det fortsatt tas hensyn til i ny forskrift om Startlån, slik at toppfinansiering kan gis sammen med banker.
 3. § 4. Gruppen unge etablerere bør ikke utelates som foreslått i §3.
 4. § 6. Nedbetalingstid over 50 år vil være positivt for de mest vanskeligstilte, og for at disse skal kunne få kjøpe egen bolig.
 5. Ved et eventuelt tap, har kommunen tapsrisikoen for de første 25 % av Startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten tar tapsrisikoen for de siste 75 %. Ved en større andel av fullfinansieringer og ved det muligheter for større tapsrisiko, bør staten ha tapsrisikoen for en større andel av startlånets restgjeld enn i dag

 

 

PS 069/13 VekstTorget AS - søknad om skjenkebevilling ved MøllehagenTil toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:

 1. VekstTorget AS, org. nr. 958 028 288, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016.
 2. Under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven godkjennes Monica Sandnes og Sigmund Hammervold som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
   
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 – 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01.00.

 

PS 070/13 Pook Thaimat AS - søknad om skjenkebevilling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.


VEDTAK:

 1. Pook Thaimat AS, org. nr. 977 363 280, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016.
 2. Soladda Kulstad godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. Bård Kulstad godkjennes som stedfortreder for styrer under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik: fra kl. 11.00 til kl. 24.00.

 

 

PS 071/13 Deera Bar & Restaurant - søknad om utvidelse av skjenkeareal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2013

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – vedtatt med 8 mot 1.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Deera Bar & Restaurant, org. nr. 971 202 130, gis med dette tillatelse til utvidelse av skjenkeareal til også å gjelde underetasjen ved restauranten i Nordgata 3, 7650 Verdal.
 2. Ellers samme vilkår som for gjeldende bevilling.

 

 

PS 072/13 Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2013

BEHANDLING:

Ole Gunnar Hallager:
Orientering om status for søknaden om snøscooterled? Jfr. spørsmål i juni-møtet.

Rådmannen:

 • Rolig sommer på mange områder i kommunens administrasjon. Utfordringer med ferievikarer på helseområdet.
 • Olsok-uka og NM i Golf  – god reklame for Verdal og Innherred.
 • Martna, Vømmøl og Trønder-Rock avviklet og gått stort sett bra.
 • Vært mer bruk av Jernbaneparken i sommer.
 • Ansatt ny organisasjonssjef – starter 4. november.
 • Møte med ledere på alle nivå neste uke for å bygge på det kulturelle fellesskapet og utvikle dette mer.
 • Husbanken – inngått ny programavtale – oppstartseminar 18. september - der er vi utfordret til å møte fra administrativt og politisk miljø.
 • Snøscooterled m.m. – søknader for dette er delegert til utmarksnemnda. Svaret på spørsmålet fra Hallager står på kommunens hjemmeside.

Ordføreren:

 • Situasjonen på Kværner – krevende år framfor seg. Ordfører opplever ikke at dette er kritisk, men det kan være ordretomt en periode og med det reiseoppdrag og permittering. Vår oppgave er å vise hvordan det offentlige apparatet kan stille opp.
 • Kirken – perspektiv som er aktualisert er at det er 16 år til 1000 års jubileum på Stiklestad. I dette er formannskapet kjent med at en delegasjon har vært hos opplysningsvesenets fond ad frigjøring av Stiklestad prestegård til omgjøring til pilegrimssenter, overnattingssted og rom for menigheten. For å få økonomi til dette må det være en inntektsstrøm, og vi vet at kirkens administrasjon er plassert i Levanger rådhus, og at denne avtalen nå er oppsagt og at de er på utkikk etter nye lokaler. En slik leieavtale kan forsvare en slik endring av prestegården som nevnt. Opplysningsvesenets fond er villig til å selge prestegården til en fornuftig pris.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.4.

 • Ordfører orienterte.
Publisert: 31.05.2013 12:53 Sist endret: 09.11.2020 09:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS