Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.13 - PS 65/13 -Fylkesvegplan 2014 - 2017

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref :  2012/6514 - /120

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.08.2013 55/13
Formannskapet 22.08.2013  65/13 
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling
Saken tas til oientering.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak nr. 29/13,

Saksopplysninger:
Fylkestinget har vedtatt Fylkesvegplanen 2014 – 2017 i møte den 13. juni 2013. Fra Fylkestingets behandling siteres følgende vurdering:

«Fylkesvegplanen rulleres hvert fjerde år. Det er en styrke for planarbeidet at kommunene i fylket har bidratt både i dialogmøter, med innspill før utarbeidelsen av planforslaget og med uttalelser til planforslaget. Det er stort engasjement omkring planen, og andre aktører har også bidratt til arbeidet med planen. Spesielt har Statens vegvesen vært en viktig samarbeidspart.

Vegplanens handlingsprogram lister opp tiltak som skal utføres innafor de vedtatte økonomiske rammene. Det er utarbeidet marginallister som gjør planen mer robust mot endringer i de økonomiske rammene i løpet av planperioden. Marginallistene gir også mulighet for alternative tiltak om det som står i planen av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres.

Som følge av strammere økonomiske rammer, må noen av de ambisjonene som ligger til grunn i gjeldende fylkesvegplan (2010- 2013) og strateginotatet vedtatt i juni 2012, reduseres noe. Dette gir seg utslag i seinere gjennomføring av tidligere vedtatte tiltak. Det kan bli en stor utfordring å nå målsetninga om at alle fylkeskommunale veger skal ha fast dekke innen 2020 og at bompengeprosjektet Fv. 17 Steinkjer – Namsos vil være ferdig innen utgangen av 2018.

Den mest alvorlige konsekvensen av lavere økonomiske rammer er at de årlige bevilgningene til vedlikehold ikke er store nok til å hindre fortsatt forfall av vegnettet. De økonomiske rammene er grunnen til at ansvarsfordelingen for veglysanlegg langs C- og D- veger foreslås videreført. Dagens ordning antas å gi de vegfarende et bedre tilbud enn om fylkeskommunen tar over drift og eierforhold.

Nytt i denne vegplanen er forfallsprosjektet som har som mål å ta igjen noe av det forfallet som har oppstått på grunn av tidligere års manglende vedlikehold. Dette er et viktig arbeid, men oppgaven kan ikke løses fullt ut av fylkeskommunen uten betydelige tilskudd fra staten.

Til tross for strammere økonomisk handlingsrom i kommende vegplanperiode, vil tiltakene i fylkesvegplanen gi et løft for vegstandarden, trafikksikkerheten og tilbudet for mjuke trafikanter flere steder i fylket.»

Verdal kommunestyre behandlet forslag til Fylkesvegplan 2014 - 2017 i møte den 29.04.2013, sak nr. 29/13, der det ble gjort følgende vedtak:

«Verdal kommune har følgende merknader til handlingsprogrammet:

Fv. 166, Fleskhus – gang-/sykkelveg bør prioriteres på topp blant kommunens prosjekter.

Fv. 160, Skjækerfossen – Vera bør inn på prioriteringslisten for planperioden.

Fv. 170, Lein – Steinkjer grense bør inn på prioriteringslisten for planperioden.

Fv. 759, Stiklestad – Steinkjer bør inn på prioriteringslista for planperioden.

For øvrig gir kommunen sin tilslutning til de prioriteringer som er foreslått i Fylkesvegplanen 2014 – 2017.»

I den vedtatte fylkesvegplanen har kommunen fått gehør for følgende endringer:

Fv. 160, Skjækerfossen – Vera er prioritert med 4,0 mill. kr. til punktvis forsterkning i planperioden.

Fv. 759, Verdal – Steinkjer er sammen med fylkesvegene 72, 757 og 758 prioritert på marginallisten under posten for forfallsprosjekt i planperioden.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.08.2013 10:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS