Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal formannskap 26.03.15

Utvalg: Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 26.03.2015
Tid: 12:10 - 13:20
Til stede: 8 representanter. Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet under behandlingen av sak 31/15. Til stede 7 representanter.

 
Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:

Fra 09.30 – til ca. 11.40 - Generalforsamling Verdal Boligselskap med påfølgende eiermøte.
Fra kl. 12.10 – møte i formannskapet.
 

 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 30/15 Godkjenning av møteprotokoll 12.03.2015 Protokoll
PS 31/15 Ungdommens hus Protokoll
PS 32/15 Oppfølging av sak om spesialundervisning Protokoll
PS 33/15 Verdal kommune som Friluftslivets år kommune 2015 Protokoll
PS 34/15 Kjøp av brannbil Verdal kommune - gjenbevilgning Protokoll
PS 35/15 Orientering
-
Protokoll

  


Oppmøte formannskapet 26.03.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Karl Bernhnard Hoel SP Vara Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Ove Morten Haugan DNA Vara Ja Møtte for Kristin Johanne Hildrum

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

 

PS 030/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.03.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 12. mars 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 12. mars 2015 godkjennes.
    

 

PS 031/|15 Ungdommens hus  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.03.2015

BEHANDLING:  
Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet under behandlingen av denne saken. Til stede 7 representanter.

Ordfører fremmet følgende endringsforslag til pkt. 2 – følgende strykes i 2. setning:
.....innenfor en netto investeringsramme på 12 mill. kroner.

Det ble først votert over endringsforslag pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak inkludert vedtatt endringsforslag enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  

 1. Formannskapet slutter seg til de vurderinger som er gjort av rådmannen i saken.
 2. Formannskapet ber om at det planlegges realisering av Ungdommens Hus. Kommunestyret må før sommerferien vedta den endelige økonomiske investeringsrammerammen og finansiering.
 3. Rådmannen får fullmakt til å velge tomtealternativ. Fortrinnsvis søkes utbygging realisert på kommunal tomtegrunn.
   

  
 
  

PS 032/15 Oppfølging av sak om spesialundervisning  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.03.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Redegjørelse om oppfølging av spesialundervisning tas til orientering.
     

 

PS 033/15 Verdal kommune som Friluftslivets år kommune 2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.03.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Verdal kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Kommunen vil:

 • Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År
 • Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid
 • Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen i leik og læring
 • Satse på stien som aktivitetsanlegg
 • Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid
 • Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med ordføreren som turleder
 • Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.
   

 
   

PS 034/15  Kjøp av brannbil Verdal kommune - gjenbevilgning   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.03.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING:  

 1. Det bevilges kr. 3.500.000,- til kjøp av ny brannbil
 2. Investeringen finansieres med økt låneopptak på kr. 2.800.000,- og økt momskompensasjon kr. 700.000,-
   

 
  

PS 035/15  Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.03.2015

BEHANDLING:  
Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:

Rådmannen orienterte om:

 • Byer i Midt-Norge avviklet samling i Verdal den 24. og 25. mars.
   

Ordfører orienterte om:

 • Arbeidet som oppnevnt gruppe gjennomførte i forhold til hvordan arenaen «Byer i Midt-Norge» skal brukes.
   

    
 
Til toppen av siden

Publisert: 06.03.2015 13:29 Sist endret: 26.03.2015 14:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS