Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 26.03.2015 - PS 31/15 Ungdommens hus

Saksbehandler: Trond Selseth

Arkivref : 2012/6861 - /C10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.03.2015 31/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Formannskapet slutter seg til de vurderinger som er gjort av rådmannen i saken
 2. Formannskapet ber om at det planlegges realisering av Ungdommens Hus innenfor en netto investeringsramme på 12 mill. kroner. Kommunestyret må før sommerferien vedtatte den endelige økonomiske investeringsrammeramme og finansiering.
 3. Rådmannen får fullmakt til å velge tomtealternativ. Fortrinnsvis søkes utbygging realisert på kommunal tomtegrunn.  
   

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Utredning Ungdommens Hus 2012. 

Saksopplysninger:
Formannskapet fikk seg forelagt en orientering om arbeidet med realisering av nytt bygg for Nord-Trøndelag teater i møte 12. mars, sak 23/15.

Som det framgår av den saken har det vært arbeidet med lokalisering av Ungdommens hus i nabobygget til den aktuelle tomta for teaterbygg. Også deler av de administrative funksjonene for teatret var tenkt lagt i dette bygget. Det har vært gjennomført drøftinger med Coop angående kjøp av deler av eksisterende bygningsmasse i varehuset. Den delen av bygget som har vært aktuell for kjøp står i dag tomt, mens det på deler av resterende areal drives forretningsvirksomhet.
For rådmannen framstår det som uavklart hvordan denne bygningsmassen vil bli forvaltet framover. En mulighet vil være at bygget i løpet av noen år vil bli revet til fordel for nybygging på tomta.

Varehuset er bygd som en enhet og usikkerheten rundt framtidig forvaltning gir grunn til økt fokus på den økonomiske risikoen ved kjøp av deler av bygget.

Følgende forhold har vært viktig i rådmannens vurderinger:

 • Skillevegg mellom framtidige kommunal eiendom av huset og resten av varehuset må utformes som yttervegg i tilfelle riving av Coop sin eiendom
 • Vanninnlegg og varmeforsyning ligger i den delen av bygget som Coop vil eie.
 • Sprinklersentral ligger i den delen som Coop vil eie.
 • Brannalarmsentral ligger i den delen som Coop vil eie.
   

Det vil også være usikkerhet i tilknytning til hvilke krav bygningsmyndighetene vil stille i forhold til ny virksomhet som skal inn i bygget. Blir ombyggingen klassifisert som en hovedombygging vil Tek 10 krav slå inn.

Den økonomiske virkningen av disse forholdene er uavklarte, det som imidlertid er klart er at kommunen løper en betydelig økonomisk risiko ved å kjøpe og ombygge den aktuelle bygningsmassen.

På denne bakgrunn ble det gjort en administrativ beslutning om å realisere et nytt teaterbygg på aktuell tomt uten at det foretas inngrep med eksisterende bygningsmasse. Dette ble meddelt de aktuelle tilbyderne ved oppstartseminar med disse den 13. mars.

Denne beslutningen innebærer imidlertid at kommunen må finne andre lokaliseringsalternativ for Ungdommens Hus.

Kort historikk ungdommens Hus.
Kommunestyret gjorde slikt vedtak i møte 12. desember 2011: «Kommunestyret ber rådmannen i løpet av første halvår 2012 legge fram sak om lokalisering, realisering og drift av et Ungdommens Hus. Utredningen bør inneholde flere alternativer.»

I rapporten som ble ferdigstilt høsten 2012 ble det gitt følgende anbefaling:
«Prosjektgruppa har gjort en grundig vurdering på innholdet i et Ungdommens hus, og ønsker spesielt å få frem viktigheten av et Ungdommens hus, som så mye mer enn et "sted å være". Ungdommens hus skal være en forlengelse av det gode forebyggende arbeidet som er startet opp i kommunen og et sted å utfolde seg i meningsfylt aktivitet. Huset skal være et satsingsområde som bygger på høy faglighet, være et kjerneområde og samlingspunkt på tvers av faginstanser og ungdommer.

Åpningstid og bemanning må stå i samsvar med hverandre, og den satsingen som er tenkt gjennomført. Ofte blir kvalitet på fritid nedprioritert, og det kan være lett å tenke at bare man har en god fysisk plassering, vil resterende falle på plass selv. Prosjektgruppa ønsker å være tydelige på at kvaliteten på innhold, kompetanse på personalet, og ressurser til å ha et bredt tilbud vil være like viktig som en god fysisk plassering.

Prosjektgruppas anbefaling er i likhet med Proneo og HR Prosjekt AS at nybygg på egen, kommunal tomt er den beste løsningen ut fra kostnadsnivå ved ombygging, bedre og mer effektiv arealbruk ved nybygg og dermed lavere og mer forutsigbare kostnader, samt hensynet til framtidige driftskostnader.»

I ettertid av denne utredningen kjøpte kommunen to eiendommer i Vektergata, «Gjensidigegården og Melvoldgården.»
Rådmannen ønsket å se på hvilke muligheter Melvoldgården kunne gi for realisering av et Ungdommens Hus. I forhold til de lokaliseringskriteriene som ble lagt til grunn i rapporten vil dette være et godt egnet hus.

I samme tidsrom ble det oppstartet et arbeid med å utrede en utvidelse på Tindved, blant annet for å kunne tilby Nord-Trøndelag teater nye lokaler. En samlokalisering av Ungdommens Hus i et slikt bygningskompleks ble vurdert til å kunne gi spennende synergier.

Kommunen overtok ansvaret for å drive denne prosessen framover våren 2014 og det er dette arbeidet som nå har konkludert med at kommunen bygger og leier ut til Nord-Trøndelag teater, bygd på tomt inn mot Minsaas plass.

De siste vurderingene som nevnt i innledning av dette saksframlegget innebærer imidlertid at det ikke realiseres Ungdommens Hus i de samme eller tilgrensede lokaliteter som bygg for Nord-Trøndelag teater.

Økonomi knyttet til Ungdommens Hus.
Når det gjelder de økonomiske aspekter ved Ungdommens Hus ble det lagt inn 12 mill. kroner til tiltaket i Økonomiplan 2014-2017/Budsjett 2014. Rådmannen skrev da følgende i dokumentet:
«I vedtatt økonomiplan er det avsatt 14 mill. kroner til restaurering av Melvoldgården til ungdommens hus og til base for hjemmebasert omsorg. Basen for hjemmebasert omsorg er i ettertid besluttet lagt i 1. etg. i Gjensidigebygget og det arbeides for salg av Melvoldgården. Lokalisering av ungdommens hus er ikke avklart, men det arbeides med alternativ hvorav den løsningen som fremstår som mest realistisk er etablering i Tindved-kvartalet. Det avsettes 12 mill. kroner i 2014. Ved eventuell leie stipuleres det et leiebeløp tilsvarende 10 % av investeringskostnaden hvert år.»

Kommunestyret sluttet seg til dette.

Ved behandling av Økonomiplan 2015-2018/Budsjett 2015 ble denne bevilgningen satt i null. En var på det tidspunktet inne i en prosess hvor en så på både mulige areal for leie og som tidligere omtalt kjøp og restaurering av eksisterende bygningsmasse.

I dokumentet står følgende:
«Det er arbeidet med mange ulike alternativer for realisering av Ungdommens Hus, både utbygging i egen regi og leie av lokaler. Primært ønsker kommunen en løsning som innebærer en langsiktig leieavtale. Om dette ikke lar seg gjøre i løpet av 2014, må realisering av tilbudet løses innenfor eksisterende eller ny kommunalt bygningsmasse. Finansiering av drift må skje innenfor eksisterende budsjettramme.»

Samtidig gjorde kommunestyret slikt vedtak:
«Ungdommens Hus realiseres i løpet av 2015 og innarbeides i økonomiplanen ved budsjettrevisjon vår 2015.».

Vurdering:
I samråd med kommunens prosjektleder for teaterbygg kan følgende framdrift skisseres for realisering av Ungdommens Hus:

 • Utsending konkurransegrunnlag utgangen av april 2015
 • Tilbudsfrist utgangen av juni 2015
 • Kontrakt medio juli 2015
 • Samspillsfase fram til utgangen av september 2015
 • Byggestart november 2015
 • Ferdigstillelse juli 2016
   

Skal denne framdriften være mulig må det foretas en del snarlig avklaringer:

 1. Økonomi.
  Kommunestyrets vedtak knyttet til innarbeiding av kostnader knyttet til bygging av Ungdommens Hus vil skje ved budsjettbehandling våren 2015. Denne vil komme til politisk behandling i juni møtene. Rådmannen ber formannskapet gi administrasjonen en foreløpig ramme som det kan arbeides utfra nå, endelig vedtak må gjøres av kommunestyret. Rådmannen foreslår at tidligere vedtatt ramme legges til grunn.
   
 2. Lokalisering.
  Det har vært gått mange runder for å se på mulige bygninger og tomter hvor et Ungdommens Hus kan realiseres. Etter rådmannens syn vil det bare være gjennom å bygge nytt på ei kommunal tomt som kan sikre en slik rask effektuering som skissert foran. Kommunen vil ved en slik løsning minimalisere usikkerhetsmomentene. Kommunale tomter i sentrumsområde vil være Nyvegsbakken, Lensevegen 1 og areal i tilknytning til rådhusområdet.
  Endelig avklaring om tomteareal må være tatt i løpet av april måned.
   
 3. Arealbehov/Funksjonsbeskrivelse.
  Både i tidligere rapport om Ungdommens Hus og i forbindelse med arbeidet med lokalisering i eksisterende bygning tilhørende Coop er det foretatt funksjonsbeskrivelser. Disse innebærer et nettoareal på ca. 450 kvadratmeter. Når konkurransegrunnlaget skal utarbeides vil det være ulike konkurranseformer som vil bli vurdert. Konkurranseformen må reflektere den økonomiske rammen som stilles til disposisjon.
   

Drift av Ungdommens Hus.
I rådmannens kommentarer til Økonomiplan 2015-2018 står følgende om driftsaspektet vedrørende Ungdommens Hus:
«Finansiering av drift må skje innenfor eksisterende budsjettramme.»

Detter er et viktig premiss for det videre arbeidet med innhold, organisering og drift av et nytt Ungdommens Hus. Dette arbeidet vil gå parallelt med investeringsprosessen og vil bli innarbeidet ved revidering av økonomiplanen høsten 2015.
 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.03.2015 13:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS