Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 28.11.13

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 28.11.2013
Tid : 11:55 - 13:20
Til stede : 8 av 9 representanter


Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 103/13 Godkjenning av møteprotokoll 14.11.2013 Protokoll
PS 104/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017 - Verdal kommune Protokoll
PS 105/13 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - fastsatt utredningsprogram  Protokoll
PS 106/13 Revidering av eiendomsskattetakstvedtekter for Verdal kommune fra 01. 01.2014 Protokoll
PS 107/13 Veg og bane, Trondheim - Steinkjer. Forprosjekt Åsen - Steinkjer Protokoll
PS 108/13 Gjennomgang av antall stemmekretser og ordningen med søndagsvalg i Verdal kommune Protokoll
PS 109/13 Overføring av oppgaver knyttet til miljørettet helsevern, legetjeneste og samfunnsmedisin til Innherred samkommune Protokoll
PS 110/13 Orientering
-
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 28.11.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Berit Musum

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertysås Formannskapssekretær  

 

 

PS 103/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.11.2013

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Protokoll fra møte 14. november 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 14. november 2013 godkjennes.

 

 

PS 104/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017 - Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.11.2013

BEHANDLING:
Notat fra rådmann ad. rustjenesten ble utlagt i møtet.

AP og KRF fremmet følgende fellesforslag:

 1. Kommunale bygg.
  Rådmannen bes legge fram en tilstandsrapport på kommunale bygg. Rapporten inneholder en handlingsplan for vedlikeholdet i planperioden.
   
 2. Verdal svømmehall.
  Åpningstidene utvides med 4 timers søndagsåpent i bassengets åpningsperiode. Gjelder fra 01 08 14. Dekning for forslagets pkt. 2 legges fram i kommunestyrets møte 16 12 13
   
 3. Trafikksikkerhet.
  Kr 100.000, - settes av til Trafikksikkerhetsutvalgets disposisjon. Finansiering over det kommunale vegbudsjettet.
   
 4. Utviklingsstipend ungdom.
  Det opprettes et utviklingstipend på kr. 25.000,- for ungdom med spesielle talenter på kulturområdet. Rådmannen legger fram sak om dette.
   
 5. Moparken.
  Rådmannen legger fram en helhetlig utviklingsplan for Moparken innen 1. juni 2014. Planen inneholder bl. a. utvikling av lekeareal, paviljong, isflate mv.
   
 6. Ørin Nord.
  Det startes et utviklingsarbeid med sikte på full opparbeidelse av Ørin Nord. Verdal kommune tar initiativ til å opprette et partnerskap mellom kommunen, Trondheim interkommunale Havn, SIVA, Nord – Trøndelag Fylkeskommune og eventuelle industrielle private partnere.»
   

SP, Høyre, FRP, Venstre og SV v/ fremmet følgende fellesforslag:

«

 • Arken.
  I flere budsjettvedtak har kommunestyret bedt administrasjonen utrede bruk av Arken. Dette er fortsatt ikke i havn. Uavhengig av en utredning som ser på helheten i bygget, mener kommunestyret at det må gjennomføres en utbygging av storsalen i samarbeid med Pensjonistforeningen.
   
  Slik utbygging skal starte opp/gjennomføres i løpet av 2014.
   
  Det vises til kommunestyrevedtak i sak 118/12 pkt. 15.
   
 • Omsorgsboliger for demente
  I flere budsjett er boliger for demente nevnt under tiltak det ikke er funnet rom for, til tross for stadig flere demente i kommunen. Det er bl.a. sagt at flere demente på våre institusjoner har behov for et bedre tilrettelagt tilbud og derved frigjøre plasser til de som trenger tradisjonelle sykehjemsplasser. Kommunestyret mener derfor at det er helt nødvendig å starte planlegging av egne boliger i bofellesskap for denne gruppen.
   
  Planlegging av bofellesskap for demente skal starte i 2014 og etablering av nye omsorgsboliger forutsettes tatt med i neste økonomiplan.
   
 • Samlokalisering i Nord-Trøndelag teater – oversendelsesforslag til formannskapet.
  Biblioteket har i dag ikke egna lokaler til å kunne ivareta nye oppgaver som er tillagt biblioteket, jfr. ny lov om folkebibliotek. Kommunestyret vil be om at administrasjonen vurderer om Biblioteket er en bedre samlokalisering med Nord-Trøndelag teater enn Ungdommens hus.
   
  Dersom biblioteklokalene blir ledige kan de vurderes for eksempel som kontorer for NAV, evt. gjøres om til Ungdommens hus.
   
 • Havfrua
  Arbeidet med opprustning av Havfrua er startet, men det er ikke avsatt midler i økonomiplanen for videreføring av arbeidet. Dette området er viktig for innbyggerne i kommunen. Et trivelig tilrettelagt område ved fjorden er et viktig bolysttiltak.
   
  Forslag:
  Kr 500.000 settes av til opprustning av Havfrua i 2014. Posten Bolystmidler reduseres tilsvarende.
   
 • IKT-midler i skoler og barnehager
  Det er i budsjettet kun satt av investeringsmidler på kr 1 mill til IKT-midler for barn/elever og lærere/førskolelærere. Til kommuneorganisasjonen er det avsatt 2 mill pr år til utskifting og kapasitetsøkning på IKT-utstyr.
   
  Midlene omfordeles for å øke tilskuddet til IKT for elevene i ungdomsskolene. Skoler/barnehager økes med 0,5 mill til 1,5 mill pr år og kommuneorganisasjonen red. med 0,5 mill pr. år til 1,5 mill pr år.
   
  Forslaget vil bli bearbeidet med sikte på nytt tverrpolitisk forslag til kommunestyrets møte 16.12.13.
   
 • Teknisk drift
  Teknisk drift utarbeider oversikt og rapporteringsrutiner over teknisk vann og kloakkanlegg, etter samme mal og standard som veiplanen. Dette skal inngå i ordinær drift, uten ekstra kostnader av konsulentinnleie.
   
  Politikerne får framlagt årlige investeringsoversikter og kostnader. Ved avslutta prosjekt får politikerne en sluttrapport til behandling.
   
 • Skjønnsmidler rovdyr
  Verdal kommune har over flere år fått tilført skjønnsmidler fra Fylkesmannen p.g.a rovdyrproblematikken. Disse midlene har gått inn i den ordinære drifta i kommunene.
   
  Skjønnsmidlene som overføres til kommunen knytta til rovdyrproblematikken (kr 250 000 i 2013) benyttes i sin helhet til tiltak knyttet opp mot rovdyrene.
  Best egna tiltak avgjøres i nært samarbeid med beitenæringa og det kommunale jaktlaget.
  Det jobbes videre med forslaget til kommunestyrets møte 16.12.13.
   
 • Båthavn
  Utbygging av ny båthavn har vært diskutert i kommunen i mange år. I mai 2011 ble utredningen "Verdal industripark 2040," ferdigstilt. I utredningen er det pekt på 3 ulike forslag til plassering av ny båthavn. Grunnlaget for å fatte en beslutning burde derfor være til stede.
   
  Kommunestyret ber om at det legges fram en sak om plassering av båthavn i løpet av 2014.»
   

AP/KRF fremmet følgende alternativt forslag til forslaget fra SP, Høyre, Frp, Venstre og SV på punktet skjønnsmidler rovdyr:

«

 • Skjønnsmidler rovdyr
  Verdal kommune har over flere år fått tilført skjønnsmidler fra Fylkesmannen p.g.a rovdyrproblematikken. Disse midlene har gått inn i den ordinære drifta i kommunene.
   
  Skjønnsmidlene som overføres til kommunen knytta til rovdyrproblematikken (kr 250 000 i 2013) benyttes i sin helhet til tiltak knyttet opp mot rovdyrene.
  Best egna tiltak avgjøres i nært samarbeid med beitenæringa og det kommunale jaktlaget.
  Innarbeides i den helhetlige formannskapssaken om rovdyrproblematikken i kommunen.
   

Etter felles gruppeledermøte ble følgende fellesforslag fremmet:

«

 • Kulturskolen
  Det blir beskrevet i økonomiplanen at det er behov for et bedre kulturskoletilbud for å støtte skolekorpsene, men at det ikke er funnet rom for dette. Kommunestyret ber administrasjonen om en gjennomgang av mulighetene for et utvidet samarbeid mellom kulturskolen og skolekorpsene. Det bes også om at det ses på mulighetene for å søke på prosjektmidler for å få finansiert deler av stillinger, samt se på mulige økonomiske betalingsløsninger for skolekorpsene. Det søkes opprettet en deltidsstilling fra 01.08 som skal dekke noe av behovet for skolekorpsene. Forslag til dekning legges fram i kommunestyrets møte 16.12.13».
   
 • Friidrettsanlegg
  Det legges inn 5 millioner kroner i investeringsbudsjettet i økonomiplanen i 2017 til kommunal andel: friidrettsanlegg ved Verdal Videregående skole. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal legge fram sak vedrørende realisering av anlegget til politisk behandling senest 15.08.14. Det taes sikte på å realisere anlegget så hurtig som mulig.
   
  Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.»
   

VOTERING:

Det ble først votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Fellesforslag fra AP/KRF:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 5 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 6 – enstemmig vedtatt.
   

Fellesforslag fra formannskapet:

 • Friidrettsanlegg – enstemmig vedtatt.
 • Kulturskole – enstemmig vedtatt.
   

Fellesforslag fra SP, Høyre, FRP, Venstre og SV:

 • Arken – enstemmig vedtatt.
 • Omsorgsboliger for demente – enstemmig vedtatt.
 • Samlokalisering av Nord-Trøndelag teater – enstemmig oversendt formannskapet.
 • Havfrua – enstemmig vedtatt.
 • IKT-midler i skoler og barnehager – enstemmig vedtatt.
 • Teknisk drift – enstemmig vedtatt.
 • Skjønnsmidler rovdyr alternativt mot forslaget fra AP/KRF – forslaget fra AP/KRF ble vedtatt med 5 stemmer. 3 stemte for forslaget fra SP/H/FRP/V/SV.
 • Båthavn – enstemmig vedtatt.
   

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens forslag til innstilling og vedtatte forslag som ble enstemmig vedtatt..

INNSTILLING:

 1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas.
 2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2014 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2014 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2014 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2014 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 43.000.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Verdal kommune inngår en leieavtale med Vuku idrettslag for leie av hall for inntil 1 mill. kroner pr. år. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere en slik avtale.
 10. Kommunestyret ber rådmannen utrede og beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet sett, og legge fram egen sak om dette våren 2014. Infrastruktur og kapasitet må brukes effektivt.
 11. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 12. Kommunale bygg.
  Rådmannen bes legge fram en tilstandsrapport på kommunale bygg. Rapporten inneholder en handlingsplan for vedlikeholdet i planperioden.
 13. Verdal svømmehall.
  Åpningstidene utvides med 4 timers søndagsåpent i bassengets åpningsperiode. Gjelder fra 01 08 14. Dekning for forslagets pkt. 2 legges fram i kommunestyrets møte 16 12 13
 14. Trafikksikkerhet.
  Kr 100.000, - settes av til Trafikksikkerhetsutvalgets disposisjon. Finansiering over det kommunale vegbudsjettet.
 15. Utviklingsstipend ungdom.
  Det opprettes et utviklingstipend på kr. 25.000,- for ungdom med spesielle talenter på kulturområdet. Rådmannen legger fram sak om dette.
 16. Moparken.
  Rådmannen legger fram en helhetlig utviklingsplan for Moparken innen 1. juni 2014. Planen inneholder bl. a. utvikling av lekeareal, paviljong, isflate mv.
 17. Ørin Nord.
  Det startes et utviklingsarbeid med sikte på full opparbeidelse av Ørin Nord. Verdal kommune tar initiativ til å opprette et partnerskap mellom kommunen, Trondheim interkommunale Havn, SIVA, Nord – Trøndelag Fylkeskommune og eventuelle industrielle private partnere.
 18. Friidrettsanlegg.
  Det legges inn 5 millioner kroner i investeringsbudsjettet i økonomiplanen i 2017 til kommunal andel: friidrettsanlegg ved Verdal Videregående skole. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal legge fram sak vedrørende realisering av anlegget til politisk behandling senest 15.08.14. Det taes sikte på å realisere anlegget så hurtig som mulig. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
 19. Kulturskolen
  Det blir beskrevet i økonomiplanen at det er behov for et bedre kulturskoletilbud for å støtte skolekorpsene, men at det ikke er funnet rom for dette. Kommunestyret ber administrasjonen om en gjennomgang av mulighetene for et utvidet samarbeid mellom kulturskolen og skolekorpsene. Det bes også om at det ses på mulighetene for å søke på prosjektmidler for å få finansiert deler av stillinger, samt se på mulige økonomiske betalingsløsninger for skolekorpsene. Det søkes opprettet en deltidsstilling fra 01.08 som skal dekke noe av behovet for skolekorpsene. Forslag til dekning legges fram i kommunestyrets møte 16.12.13.
 20. Arken.
  I flere budsjettvedtak har kommunestyret bedt administrasjonen utrede bruk av Arken. Dette er fortsatt ikke i havn. Uavhengig av en utredning som ser på helheten i bygget, mener kommunestyret at det må gjennomføres en utbygging av storsalen i samarbeid med Pensjonistforeningen. Slik utbygging skal starte opp/gjennomføres i løpet av 2014. Det vises til kommunestyrevedtak i sak 118/12 pkt. 15.
 21. Omsorgsboliger for demente
  I flere budsjett er boliger for demente nevnt under tiltak det ikke er funnet rom for, til tross for stadig flere demente i kommunen. Det er bl.a. sagt at flere demente på våre institusjoner har behov for et bedre tilrettelagt tilbud og derved frigjøre plasser til de som trenger tradisjonelle sykehjemsplasser. Kommunestyret mener derfor at det er helt nødvendig å starte planlegging av egne boliger i bofellesskap for denne gruppen. Planlegging av bofellesskap for demente skal starte i 2014 og etablering av nye omsorgsboliger forutsettes tatt med i neste økonomiplan.
 22. Havfrua
  Arbeidet med opprustning av Havfrua er startet, men det er ikke avsatt midler i økonomiplanen for videreføring av arbeidet. Dette området er viktig for innbyggerne i kommunen. Et trivelig tilrettelagt område ved fjorden er et viktig bolysttiltak.Forslag: Kr 500.000 settes av til opprustning av Havfrua i 2014. Posten Bolystmidler reduseres tilsvarende.
 23. IKT-midler i skoler og barnehager
  Det er i budsjettet kun satt av investeringsmidler på kr 1 mill til IKT-midler for barn/elever og lærere/førskolelærere. Til kommuneorganisasjonen er det avsatt 2 mill pr år til utskifting og kapasitetsøkning på IKT-utstyr. Midlene omfordeles for å øke tilskuddet til IKT for elevene i ungdomsskolene. Skoler/barnehager økes med 0,5 mill til 1,5 mill pr år og kommuneorganisasjonen red. med 0,5 mill pr. år til 1,5 mill pr år. Forslaget vil bli bearbeidet med sikte på nytt tverrpolitisk forslag til kommunestyrets møte 16.12.13.
 24. Teknisk drift
  Teknisk drift utarbeider oversikt og rapporteringsrutiner over teknisk vann og kloakkanlegg, etter samme mal og standard som veiplanen. Dette skal inngå i ordinær drift, uten ekstra kostnader av konsulentinnleie. Politikerne får framlagt årlige investeringsoversikter og kostnader. Ved avslutta prosjekt får politikerne en sluttrapport til behandling.
 25. Skjønnsmidler rovdyr
  Verdal kommune har over flere år fått tilført skjønnsmidler fra Fylkesmannen p.g.a rovdyrproblematikken. Disse midlene har gått inn i den ordinære drifta i kommunene. Skjønnsmidlene som overføres til kommunen knytta til rovdyrproblematikken (kr 250 000 i 2013) benyttes i sin helhet til tiltak knyttet opp mot rovdyrene. Best egna tiltak avgjøres i nært samarbeid med beitenæringa og det kommunale jaktlaget. Innarbeides i den helhetlige formannskapssaken om rovdyrproblematikken i kommunen.
 26. Båthavn
  Utbygging av ny båthavn har vært diskutert i kommunen i mange år. I mai 2011 ble utredningen "Verdal industripark 2040," ferdigstilt. I utredningen er det pekt på 3 ulike forslag til plassering av ny båthavn. Grunnlaget for å fatte en beslutning burde derfor være til stede. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak om plassering av båthavn i løpet av 2014.
   

Oversendelsesforslag til formannskapet:
Samlokalisering i Nord-Trøndelag teater
Biblioteket har i dag ikke egna lokaler til å kunne ivareta nye oppgaver som er tillagt biblioteket, jfr. ny lov om folkebibliotek. Kommunestyret vil be om at administrasjonen vurderer om Biblioteket er en bedre samlokalisering med Nord-Trøndelag teater enn Ungdommens hus. Dersom biblioteklokalene blir ledige kan de vurderes for eksempel som kontorer for NAV, evt. gjøres om til Ungdommens hus.

 

 

PS 105/13 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - fastsatt utredningsprogram Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.11.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble innstilling fra plan og utviklingskomiteen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fastsatt program for konsekvensutredning av vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola tas til orientering.

 

PS 106/13 Revidering av eiendomsskattetakstvedtekter for Verdal kommune fra 01. 01.2014 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.11.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2014.

 

PS 107/13 Veg og bane, Trondheim - Steinkjer. Forprosjekt Åsen - Steinkjer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.11.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Verdal kommune slutter seg til at det gjennomføres et forprosjekt for samordna utbygging av bane og veg på strekningen Åsen - Steinkjer. Forprosjektet forutsettes ferdigstilt i løpet av 2014. Forprosjektet skal omfatte en linjeanalyse og mulighetsstudie, en vurdering av videre planleggingsbehov/plantyper, en prioritering av strekninger samt aktuelle finansieringsløsninger. Verdal kommune bidrar med administrative ressurser samt et pengebidrag på 50 000 kroner. Beløpet dekkes fra avsatte midler til næringsarbeid.

 

PS  108/13 Gjennomgang av antall stemmekretser og ordningen med søndagsvalg i Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.11.2013

BEHANDLING:
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet forslag om at saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt..

VEDTAK:
Saken utsettes.

 

PS 109/13 Overføring av oppgaver knyttet til miljørettet helsevern, legetjeneste og samfunnsmedisin til Innherred samkommune
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.11.2013

BEHANDLING:
AP/KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet forslag om at saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 6 med stemmer. 2 stemte imot.

VEDTAK:
Saken utsettes.

PS 110/13 Oreintering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.11.2013

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om:

 • Verdal kommune deltar i et antikorrupsjonsnettverk i regi av KS. Delt i ulike gruppering der hensikten er å sette fokus på etikk i drift og systematisk arbeid for å sikre seg mot korrupsjon. Rådmann deltatt på samling i Oslo denne uka.
 • Møte med NAV om nærværsarbeid i morgen.
 • Neste uke avvikles to-dagers ledersamling for virksomhetslederne i Verdal for å jobbe videre med kvalitet, utvikling, ledelse og effektivitet.
   
Publisert: 22.11.2013 13:14 Sist endret: 31.10.2014 13:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS