Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 2811.13 - PS 105/13 - Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - fastsatt utredningsprogram

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref : 2012/6126 - /143

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 19.11.2013 90/13
Formannskapet 28.11.2013 105/13

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.11.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Fastsatt program for konsekvensutredning av vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola tas til orientering.

Til toppen av siden

Rådmannens innstilling:
Fastsatt program for konsekvensutredning av vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola tas til orientering.

Vedlegg:

  1. Fastsatt konsekvensutredningsprogram, dat. 03.10.2013
  2. Bakgrunn for utredningsprogrammet, dat. 03.10.2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Kommunestyresak nr. 101/12
  • Melding dat. 19.06.2012,

Saksopplysninger:
E.ON Vind har i medhold av plan- og bygningsloven den 19.06.2012 sendt en felles melding om tre vindkraftverk i Verdal kommune. Vindkraftverkene er planlagt med en samlet installert effekt på ca. 225 MW. I planområdet for Hyllfjellet er det tenkt bygging av 30-35 vindturbiner. I planområdet for Sognavola planlegges bygging av 20-30 turbiner, mens Markavola er planlagt med 15-20 turbiner. Antatt samlet årlig produksjon fra de tre vindkraftverkene er estimert til 630 GWh.

NVE gjennomførte offentlig høring av vindkraftverkene i Verdal kommune høsten 2012. Med grunnlag i forskrift om konsekvensutredninger, forslag til utredningsprogram, innkomne merknader og NVEs egne vurderinger, har NVE fastsatt et utredningsprogram for tiltakene. Utredningsprogrammet er inndelt tematisk og inneholder krav til hvilke utredninger som skal gjennomføres og fremgangsmåte for arbeidet, før det kan søkes om konsesjon. Det er ikke klagemulighet på fastsatt utredningsprogram.

Etter NVEs vurdering vil en konsekvensutredning som gjennomføres etter det fastsatte utredningsprogrammet, gi et godt grunnlag for å kunne vurdere om de meldte vindkraftverk bør etableres eller ikke..

Vurdering:
Melding med forslag til utredningsprogram ble behandlet av kommunestyret den 29.10.2012. I kommunestyrets uttalelse ble det presiserte at behandlingen i denne omgang omhandler kommunen sin stillingtaken til å fremskaffe det best mulige kunnskapsgrunnlag, og innebærer ikke en forskuttering av resultatet av en eventuell senere realitetsbehandling. Verdal kommunes hovedmålsetting i denne innledende fasen av den skisserte vindkraftutbyggingen, er å bidra til å sikre en god prosess for oppnå et så godt og bredt beslutningsgrunnlag som mulig.

Kommunestyret påpekte i tillegg en del presiseringer (9 punkter) som ble forutsatt tatt med i utredningsprogrammet. Fastsatt utredningsprogram omfatter i hovedsak de forhold som er påpekt, med unntak av følgende:

Kommunen ønsker oppstart av forhandlinger om en utbyggingsavtale med E.ON dersom de ønsker å gå videre med utredninger av tiltaket. NVE anser dette som et privatrettslig forhold, og vil ikke stille krav til dette.

Kommunen ber om at utredningen inneholder entydige avklaringer knyttet til hvilke kontraktsregimer utbygger legger opp til både i anleggs- og driftsfase. Etter NVEs vurdering er dette ikke beslutningsrelevant informasjon for konsesjonsspørsmålet, og vil ikke stille krav til dette.

Det tilrås at fastsatt utredningsprogram tas til orientering.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.11.2013 13:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS