Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 2811.13 - PS 107/13 - Veg og bane, Trondheim - Steinkjer. Forprosjekt Åsen - Steinkjer

Saksbehandler :  Åge Isaksen

Arkivref : 2012/2947 - /N00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.11.2013 107/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Verdal kommune slutter seg til at det gjennomføres et forprosjekt for samordna utbygging av bane og veg på strekningen Åsen - Steinkjer. Forprosjektet forutsettes ferdigstilt i løpet av 2014. Forprosjektet skal omfatte en linjeanalyse og mulighetsstudie, en vurdering av videre planleggingsbehov/plantyper, en prioritering av strekninger samt aktuelle finansieringsløsninger. Verdal kommune bidrar med administrative ressurser samt et pengebidrag på 50 000 kroner. Beløpet dekkes fra avsatte midler til næringsarbeid.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Samferdselsdepartementet bestilte 19.03.10 en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen Steinkjer - Trondheim. Her er et utdrag av bestillingen:

Statens vegvesen gis med dette oppdraget å gjennomføre KVU for følgende vegprosjekter:

«Rute 7 E6 Trondheim – Steinkjer». KVU for strekningen Trondheim - Steinkjer skal også omfatte jernbane og skal gjennomføres sammen med Jernbaneverket. KVU-arbeidet skal baseres på de føringer som er gitt gjennom retningslinjer for ordningen og seinere avklaringer. Departementet vil understreke at det må tas med konsept som vektlegger kollektivtransport der det er aktuelt. Herunder må jernbane inngå. 

Ferdigstilling og behandling av KVU:

KVU for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer ble ferdigstilt 31.08.11, og ble overlevert samferdselsministeren på et møte i Steinkjer 05.09.11. KVU ble deretter sendt på høring. Etter høringen utarbeidet Samferdselsdepartementet er kortfattet beslutningsgrunnlag for Regjeringen.

Regjeringens beslutning på grunnlag av KVU, KS1og den lokale høringen (brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet og Jernbaneverket av 24.09.12):

Den videre planleggingen av veg og jernbane Trondheim - Steinkjer skal ta utgangspunkt i konsept 1 - Moderniseringskonseptet. Dette forhindrer ikke at Regjeringen på et senere tidspunkt kan beslutte å forsterke ambisjonene for jernbanen nord for Åsen i tråd med konsept 2.

Prioritering av statlige tiltak blir vurdert i arbeidet med NTP 2014 - 2023. Departementet ber om at etatene følger opp saken i samarbeid med lokale myndigheter.

Regjeringens pressemelding:

Regjeringen har valgt å gå videre med det såkalte "Konsept 1" i Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer som ble framlagt i august 2011. Dette er ikke til hinder for at regjeringen på et seinere tidspunkt kan beslutte å forsterke ambisjonene for jernbanen nord for Åsen, i tråd med "Konsept 2" i utredningen. Det er et stort behov for å bygge ut og øke kapasiteten på veg og jernbane mellom Trondheim og Steinkjer. E6 og jernbanen er eneste transport som går over land mellom nord og sør i Norge. En slik utbygging av veg og jernbane er nødvendig også for å sikre et trygt og stabilt samband nord-sør, sier samferdselsminister Marit Arnstad. Utbyggingen gir dessuten en vesentlig kortere reisetid og en utvidet og styrket arbeids- og bostedsregion på strekningen mellom de to fylkeshovedstedene.

"Konsept 1", som planleggingen skal ha som utgangspunkt, innebærer:

Veg: Modernisering med møtefri veg Trondheim - Steinkjer. Firefelts veg Trondheim - Stjørdal, to/tre felt Stjørdal - Steinkjer.

Jernbane: Elektrifisering, dobbeltspor Trondheim - Stjørdal, tunnel i Fordbordfjellet og kryssingsspor. Reisetiden med tog blir en time og 19 minutter, mot to timer og sju minutter i dag. Kostnadene for en slik utbygging er nå anslått til i alt 23,6 milliarder kroner - 11 milliarder kroner for veg og 12,6 milliarder kroner for jernbane.

Nasjonal transportplan (NTP).

I vedtatt NTP uttrykkes: «Regjeringen legger også vekt på å videreføre utbyggingen av en trafikksikker og effektiv E6 mellom Trondheim og Steinkjer. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.» (Meld.ST.26 (2012-2013), s. 314).

Samarbeidsprosjekt.

Ordførerne i Steinkjer, Verran, Inderøy, Verdal, Frosta, Levanger og Stjørdal samt Nord-Trøndelag fylkeskommune tok initiativ til å etablere et samarbeidsprosjekt med følgende ambisjoner:

a) Bidra til rask og samordnet utarbeiding av kommunedelplaner (eller tilsvarende) for valgt strekning og gjøre prioriteringer innen en avklart bompengeløsning.

b) Samordne veg og bane. Elbanen as (Foreningen Elbanen STS (Steinkjer - Trondheim - Storlien) er stiftet av fylkeskommunene i Trøndelag og Regionforbundet Jämtlands Lan

Foreningens mål er at Trønderbanen og Meråkerbanen skal være elektrifisert 7. juni

2015. Foreningen skal arbeide for beslutning om finansiering og bygging, om nødvendig som et prosjekt med forskotteringsavtale) håndterer elektrifisering av Trønderbanen.

Helhetlig planlegging, samarbeid og komplettering av andre tiltak inngår i samarbeidsprosjektet.

c) Konsept 1 er valgt. I pressemeldingen åpner regjeringen opp for større ambisjoner for jernbanen nord for Åsen. I tillegg er trafikkøkningen større enn prognosene på deler av strekningen. Samarbeidsprosjektet ønsker ikke å gi en eventuell utvidelse til 4-felts veg nord for Stjørdal for stor plass i debatten, men det må avsettes areal til en framtidig 4- felts veg i de korridorene vi legger ny E6.

d) Forholdet til NTP. I NTP som vedtas i 2013 er det viktig at elektrifisering av jernbanen samt delstrekninger og enkelttiltak på E6 er innarbeidet. Det er et mål at NTP som vedtas i 2017 har tatt opp i seg hovedtyngden av totalprosjektet som er omtalt i KVU for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer. Det skal arbeides for at vi har klar en bompengesøknad i løpet av 2015.

Tidligere vedtak i Verdal kommune:

I møte den 26.11.2012, sak nr. 111/12 vedtok kommunestyret:

  1. Verdal kommune slutter seg til at Regjeringens vedtak og bestilling på oppfølging av konseptvalgutredningen for transportløsning Trondheim - Steinkjer følges opp gjennom samarbeidsprosjekt mellom kommunene på strekningen Steinkjer - Stjørdal inkludert Verran og Frosta, Nord-Trøndelag fylkeskommune, transportetatene og næringslivet.
  2. Verdal kommune sin representant i styringsgruppen for samarbeidsprosjektet er ordføreren.
  3. Verdal kommune uttrykker politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av konseptet.


Tilsvarende vedtak er gjort i de øvrige kommunene. Ordføreren i Steinkjer er valgt som leder i styringsgruppen. Det er også etablert et arbeidsutvalg (AU) bestående av ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram, ordføreren i Levanger Robert Svarva og fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen. Trondheim og Malvik kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune er senere forespurt om interesse for å bidra til realiseringen av bane og veg i henhold til minimum konsept 1 på strekningen Trondheim - Steinkjer. Styringsgruppen er utvidet med disse tre. 

Planer og utbyggingsrekkefølge —styringsgruppens tilråding.

Utbyggingsrekkefølge av delstrekninger er omtalt i KVU, og er revidert gjennom behandling av Nasjonal transportplan (NTP). Utbyggingsrekkefølgen kan også bli ytterligere endret gjennom neste NTP og de enkelte handlingsprogram.

For flere av strekningene som er foreslått med tidlig gjennomføring er det igangsatt, eller vil det bli igangsatt, planarbeid etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Eksempelvis er det nå startet arbeid med kommunedelplan for bane og veg for strekningen Stjørdal - Åsen.

Styringsgruppen er svært opptatt av at det holdes tempo i planleggingen på hele strekningen Steinkjer - Trondheim. Delstrekninger som er ferdig planlagt vil ligge bedre an til å bli prioritert i NTP og handlingsprogram enn strekninger der det ikke er startet planarbeid. Styringsgruppen har derfor pekt på at det er behov for å starte planlegging av strekningen Åsen - Steinkjer selv om denne strekningen ligger beskjedent til i foreløpig utbyggingsrekkefølge. Styringsgruppen ønsker gjennomført et forprosjekt (som ikke ligger i planregimet etter plan- og bygningsloven) som blir et grunnlag for senere kommunedelplaner/reguleringsplaner. Forprosjektet skal omfatte en linjeanalyse og mulighetsstudie, en vurdering av videre planleggingsbehov/plantyper, prioritering av strekninger samt aktuelle finansieringsløsninger.

Styringsgruppen har vurdert et budsjett på 700 000 kroner til forprosjektet. Statens vegvesen har satt av 350 000 kroner. Fordelingen av de øvrige midlene er skissert slik:

Nord-Trøndelag fylkeskommune: 175 000 kroner

Steinkjer, Verdal og Levanger kommune: 50 000 kroner hver

Inderøy kommune: 25 000 kroner

Forprosjektet organiseres som et prosjekt med egen prosjektgruppe med administrative deltakere fra de fire kommunene, fylkeskommunen, vegvesenet og jernbaneverket. Forprosjektet ferdigstilles i løpet av ett år.

Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune inviteres til å gjøre vedtak om deltakelse og finansiering av forprosjektet.

Vurdering:

Rådmannen tilrår at Verdal kommune slutter seg til at det gjennomføres et forprosjekt for samordna utbygging av bane og veg på strekningen Åsen - Steinkjer. Forprosjektet forutsettes ferdigstilt i løpet av 2014. Forprosjektet skal omfatte en linjeanalyse og mulighetsstudie, en vurdering av videre planleggingsbehov/plantyper, en prioritering av strekninger samt aktuelle finansieringsløsninger.

Verdal kommune bidrar med administrative ressurser samt et pengebidrag på 50 000 kroner. Beløpet dekkes fra avsatte midler til næringsarbeid.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.11.2013 14:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS