Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 2811.13 - PS 109/13 - Overføring av oppgaver knyttet til miljørettet helsevern, legetjeneste og samfunnsmedisin til Innherred samkommune

Saksbehandler : Ragnhild Holmberg Aunsmo

Arkivref : 2013/8028 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.11.13 109/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret gir sin prinsipielle tilslutning til at oppgaver knyttet til miljørettet helsevern, legetjeneste og samfunnsmedisin overføres til Innherred samkommune.

Justert samarbeidsavtale og budsjettmessige endringer fremmes i egne saker tidlig 2014.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Folkehelseloven kap 3 (§§8-19) har kommunene i oppgave å føre tilsyn med faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.


Saksopplysninger:

Levanger og Verdal var langt framme i arbeidet med miljørettet helsevern for 10-15 år siden, og har siden flytt på at det ble etablert en del gode rutiner. Også ellers i landet har det vært slik at feltet hadde større fokus for en del år tilbake. Nå har dette feltet fått nytt fokus, og oppfølgingsarbeidet kommunen gjør etterspørres. Det er en rekke forskrifter som stiller mer og mindre tydelige krav til hva arbeidet skal omfatte, her kan nevnes forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv, forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter mv, forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu mv. Kommunene kan vente at det vil bli komme tilsyn på rutinene rundt barnehager og skoler neste år.

Levanger og Verdal har nå løst disse oppgavene ulikt, ved at Levanger kommune har miljøhygieniker som har slike oppgaver som en del av stillingen sin. Den andre oppgaven for miljøhygienikeren er knyttet til administrering av fastlegene. I Verdal er dette koordineringsarbeidet forventet å være kommunelegens oppgave, mens basisoppgavene er fordelt og nok til en viss grad nedprioritert ute i avdelingene. Det trengs en ressurs i dette arbeidet hvis kommuneoverlegen skal kunne ha en koordinerende rolle.

Dersom man lar samme person ha som hovedoppgave å følge opp dette i både Levanger og Verdal vil jobben la seg gjøre med mindre personalressurs enn om dette skal løses av en person i hver kommune. Arbeidet kan gjøres mer systematisk og effektivt om man samkjører. Ved å ha miljøhygieniker og kommuneoverlege i en felles avdeling for samfunnsmedisin vil problemstillinger innen miljørettet helsevern ha en tydelig adresse, og arbeidet med disse koordineres herfra. I slike spørsmål er ofte flere enheter involvert, men uten tydelig koordinatorfunksjon blir det ofte uklart hvem som gjør hva, og ansvaret skyves fra den ene til den andre.

Samordning av arbeidet med miljørettet helsevern er den utløsende årsaken til at det vurderes å overføre nye oppgaver til innen dette feltet til samkommunen. For Levangers del fører en slik endring til at administrasjon av fastlegene også må endres, dermed er det naturlig å vurdere samorganisering av dette nå.

Arbeidsoppgavene knyttet til administrasjon av fastlegetjenesten består av oppgaver og rutiner som er svært like i begge kommuner. Verdal har pt 12 fastleger, Levanger har 16, begge kommuner har to turnusleger hver til enhver tid. Pr i dag anslår de som står for disse oppgavene at Levanger og Verdal til sammen bruker 1,6 årsverk. Ved å samkjøre disse oppgavene er vurderingen at dette lar seg gjøre i en til sammen 100% stilling.

Oppfølging av turnuslegene består i mange deloppgaver, en av disse er oppfølging av pasientregnskapet turnuslegene genererer. Pr i dag er også disse oppgavene spredt både i tid og deloppgaver. Kommuneoverlegen anslår at kommunene taper noe penger ved ikke å ha optimale rutiner på dette. Det ligger dermed et potensiale til noe økt inntjening i å samle disse oppgavene. Det presiseres at legearbeid i de kommunale tjenestene for øvrig, dvs. sykehjem, helsestasjon, fengsel, flyktningehelsetjeneste og rus ikke foreslås endret. Legeoppgavene her er en del av disse tjenestene og hører budsjettmessig inn under disse. Fordeling av leger til disse oppgavene blir det imidlertid naturlig å samarbeide om. Dette er i tråd med dagens ordning.

Innherred Interkommunale Legevakt IKS kjøper arbeidstid av kommunene, hhv 30% av Verdal og 50% av Levanger. Disse personene utfører også oppgaver som delvis ligner oppgavene med administrasjon av fastleger og turnusleger. For å utnytte kunnskap og bygge et fagmiljø foreslås at disse organisert sammen med den nye avdelingen. Resten av stillingsandelene disse personene har bør gradvis overta administrasjon av legetjenestene, men er pr i dag brukt til andre formål.

Budsjettmessig vil dette bli en samkommunetjeneste med relativt store tall – i og med at driftstilskudd til fastlegene håndteres herfra. Dette er imidlertid beløp som kun er avhengig av folketall og dermed uten påvirkningsmulighet. Også innbetalingene til Norsk Pasientskade Erstatning (NPE) er beløp som fastsettes sentralt, og vil være en like stor utgift for kommunene uavhengig av organisering.

Med basis i tall fra årets regnskap, og budsjettanslag er følgende forenklede oppsett laget. Dette sammenligner hva dagens løsning koster for hver kommune med en samkommunal løsning. Inn i dette er lagt 80% stilling for miljøhygieniker, 100% stilling for adm. av legetjenestene samt kommuneoverlege.

ADM. LEGETJENESTER

Verdal

Levanger

ISK

Lønn faste stillinger/adm m/sos.utg.

570 200

347 500

545 100

Lønn prosjektbasert

   

200 000

Beredskapsgodtgjøring

170000

170 000

340 000

Legelønn

1427485

1425600

2851200

Husleie (fast)

75 000

 

75 000

Kjøp av tjenester fra staten (NPE)

432 000

566 000

1 000 000

Kjøp av tj. fra andre kommuner

120 000

   

Tolketjenester

5 000

 

15 000

Driftstilskudd leger

6 017 500

7 885 000

13 902 500

Praksiskompensasjon leger og fysioterapeuter

85 000

50 000

135 000

Kjøp av tjenester fra private

1 200 000

1 230 000

2 410 000

Brukerbetaling

-340 000

-235 000

-550 000

Fastlønnstilskudd

-480 000

-480 000

-960 000

Andre refusjoner fra staten

-300 000

-250 000

-550 000

Sum funksjon legetjeneste

8 982 185

10 709 100

18 868 700

       

MILJØRETTET HELSEVERN

   

Lønn faste stillinger m/sos.utg.

0

272 550

545100

Tiltak

0

100 000

200 000

Sum miljørettet helsevern

0

372 550

745100,00

       

KOMMUNEOVERLEGE

   

Sum

576000

576000

1 252 000

       

TOTALT

9 558 185

11 657 650

20 865 800


Dette viser at man kan spare i størrelsesorden 400 000 på samordning av funksjonene i tillegg til at man får løst oppgavene innen miljørettet helsevern i Verdal.

Vurdering:

Ved å overføre ansvaret og arbeidsoppgavene for miljørettet helsevern og administrasjon av fastlegeordning og turnusleger til Innherred samkommune og opprette en avdeling for samfunnsmedisin i samkommunen kan man få nyttet kompetansen bedre og løst flere oppgaver like bra.

En eventuell avdeling for samfunnsmedisin foreslås med kommuneoverlegen som leder, med miljøhygieniker i ca 80 % stilling og ressurs for å administrere legetjenestene tilsvarende en hel stilling. Kommunenes legevaktressurs foreslås plassert inn i avdelingen pga faglig tilhørighet. Det vil imidlertid fortsatt være de to kommunene som sammen med Inderøy og Frosta som inngår i IKS-et. Det er kun de administrative tjenestene kommunene utfører for IKS-et som foreslås overført.

Fastlegene er selvstendig næringsdrivende, men knyttes til denne avdelingen. Andre deler av allmennlegetjeneste kan også vurderes å knyttes hit senere.

Arbeidsoppgavene til særlig kommuneoverlege og miljøhygieniker vil innebære stor grad av samarbeid med andre enheter i både samkommunen og kommunene. Kommuneoverlegen bør også fortsatt ha en rolle i utviklingsstaben faglig sett.

Det vil være oppgaver til 3 personer som blir overført til samkommunen etter forslaget. Saken er drøftet med berørte fagforeninger som forutsetter at dette handteres som virksomhetsoverdragelse slik det ble gjort ved overføringen 1.7.2011.

Dersom kommunestyrene i begge kommunene slutter seg til overføring av oppgavene knyttet til miljørettet helsevern, legetjeneste og samfunnsmedisin overføres til Innherred samkommune blir neste steg at samarbeidsavtalen mellom kommunene justeres og går til behandling i samkommunestyret som innstiller overfor det enkelte kommunestyret. Det er ikke lenger krav om statlig godkjenning av endring i oppgaveporteføljen, men fylkesmannen skal orienteres om endringene.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 13:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS