Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal formannskap 30.04.15

Utvalg: Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 30.04.2015
Tid: 09:00 - 12:00
Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak 48/15. Til stede 8 representanter.

 

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

 

 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 46/15 Godkjenning av møteprotokoll 16.04.2015 Protokoll
PS 47/15 Regnskap og årsberetning 2014 - Verdal kommune Protokoll
PS 48/15 Nasjonal transportplan 2018 - 2027, innspill til Statens vegvesen Protokoll
PS 49/15 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden 2015-2019 Protokoll
PS 50/15 Oppnevning av gruppe for å gjennomgå den politiske organiseringen før valgperioden 2015-2019 Protokoll
PS 51/15 Orientering
-
Protokoll
PS 52/15 Tilleggssak
PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2015
Protokoll 

 


Oppmøte formannskapet 16.04.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Nei  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Vara Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
Vigdis Haldorsen SP Vara Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Vara Ja Møtte for Anne Grete Valbekmo

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

 

PS 046/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.04.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16. april 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 16. april 2015 godkjennes.
      

PS 047/|15 Regnskap og årsberetning 2014 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.04.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 10.509.314,74.
 2. Merforbruk i 2014 dekkes inn i 2015 gjennom bruk av disposisjonsfond. Budsjettet justeres for dette.
 3. Udekkede investeringer i 2014, kr. 8.963.853,89, inndekkes ved bruk av lån i 2015. Budsjettert låneopptak justeres samtidig som investeringsbudsjett revideres på et senere tidspunkt i år.
 4. Rådmannens årsberetning for 2014 vedtas.

 

    

PS 048/15 Nasjonal transportplan 2018 - 2027, innspill til Statens vegvesen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.04.2015

BEHANDLING:  
Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.
Saken ble behandlet etter sak 50/15.

Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1:
«Verdal kommune viser til det pågående arbeidet med utbygging/standardheving E6/jernbane Steinkjer – Trondheim. Verdal kommune slutter seg til styringsgruppens enstemmige prioritering der strekningen Mule – Vist gir 1. prioritet nord for Åsen».

Det ble først votert over tilleggsforslaget som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Verdal kommune gir følgende innspill om prioriterte prosjekt til handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan 2018 – 2027:

Verdal kommune viser til det pågående arbeidet med utbygging/standardheving E6/jernbane Steinkjer – Trondheim. Verdal kommune slutter seg til styringsgruppens enstemmige prioritering der strekningen Mule – Vist gir 1. prioritet nord for Åsen.

Utbedringer/omlegginger.

 1. E6/rv. 72, Graven, Vinne, toplanskryss eventuelt rundkjøring.
 2. E6/fv. 173, Fleskhus, kryssutbedring.

Gang- og sykkelveger.

 1. E6, Fleskhus-Bjørga-Røra, gang-/sykkelveg.
 2. E6/kv. 34, Fætten, gang-/sykkelvegundergang.
 3. E6, Ørmelen-Fleskhus, gang-/sykkelveg.


  

PS 049/15 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden 2015-2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.04.2015

BEHANDLING:  
SP v/Marit Voll fremmet forslag på at saken utsettes og legges fram til politisk behandling i juni.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:   
Saken utsettes og legges fram til politisk behandling i juni.

 

PS 050/15 Oppnevning av gruppe for å gjennomgå den politiske organiseringen før valgperioden 2015-2019   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.04.2015

BEHANDLING:  
FRP v/Berit Musum fremmet følgende tilleggsforslag:
«Oppnevnt arbeidsgruppe må få handlingsrom til å definere målsettinger for sitt arbeid, godkjent som bestilling fra kommunestyret.»

SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag på arbeidsgruppe:
«Gruppelederne i kommunestyret. Gruppeleder AP blir leder i gruppen.»

Det ble først votert over tilleggsforslag fra FRP v/Berit Musum som falt med 1 mot 8 stemmer.
Det ble deretter votert over forslaget fra SP v/Marit Voll som ble enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:   
Følgende oppnevnes til arbeidsgruppe for gjennomgang av den politiske organiseringen:
Gruppelederne i kommunestyret. Gruppeleder AP blir leder i gruppen.

 
  

PS 051/15  Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.04.2015

BEHANDLING: 
Ordfører orienterte om:

 • Generalforsamling - Proneo.

Rådmann orienterte om:

 • Løsning tariffoppgjøret i kommunal sektor.
 • Avviklet møte med Fylkesmannen ad. Lensevegsituasjonen.
 • Kinobygget – selskapet (AS) drives inn som eget selskap (AS) i stedet for å ta det inn i organisasjonen. Her må det opprettes eget styre.

Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens §31.4.
Rådmannen orienterte.
 
 

PS 052/15 Tilleggssak, PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2015   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.04.2015

BEHANDLING:  
Rådmannen forlot møtet under behandling av denne saken.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens §31.3.

Forhandlingsprotokoll ble utdelt i møtet.
Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:   
Formannskapet godkjenner protokoll for fastsettelse av rådmannens lønnsbetingelser fra 01.01.15.

   
   
 
Til toppen av siden

Publisert: 06.03.2015 13:29 Sist endret: 06.04.2022 13:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS