Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 30.04.2015 - PS 48/15Nasjonal transportplan 2018 - 2027, innspill til Statens vegvesen

Saksbehandler: Åge Isaksen

Arkivref : 2012/2947 - /N00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.04.2015 48/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune gir følgende innspill om prioriterte prosjekt til handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan 2018 – 2027:

Utbedringer/omlegginger.

 1. E6/rv. 72, Graven, Vinne, toplanskryss eventuelt rundkjøring.
   
 2. E6/fv. 173, Fleskhus, kryssutbedring.
   

Gang- og sykkelveger.

 1. E6, Fleskhus-Bjørga-Røra, gang-/sykkelveg.
   
 2. E6/kv. 34, Fætten, gang-/sykkelvegundergang.
   
 3. E6, Ørmelen-Fleskhus, gang-/sykkelveg.
   

Vedlegg:
Innspill til Statens vegvesen, brev dat. 17.12.2014 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Transportetatene arbeider med mål om å legge fram et felles forslag til Nasjonal transportplan 2018 – 2027, slik det er gjort tidligere. Dette forutsettes å skje vinteren/våren 2016. På grunnlag av etatenes forslag og innkomne uttalelser utarbeider Samferdselsdepartementet en stortingsmelding om Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen vil trolig foreligge våren 2017 og bli behandlet i vårsesjonen 2017.

Statens vegvesen ønsker nå innspill til dette planarbeidet. For vegsektoren vil Nasjonal transportplan kun omfatte riksvegnettet, og i Verdal vil da dette gjelde for E 6. Innspillene bes konkretisert i forhold til hvilke programområder som kommunen mener må prioriteres i den kommende perioden. Hovedgrepet om riksveginvesteringer framover ligger an til å kunne bli lengre strekningsvise utbygginger. Statens vegvesen har startet eller er i ferd med å starte planleggingen på store deler av E 6 – strekningen Trondheim – Steinkjer. Det planlegges her veg med vesentlig høyere standard enn i dag, og på deler av strekningen vil dette kreve helt nye traseer. Programområdetiltak vil da først og fremst være aktuelt der det er lenge til det blir strekningsvis utbygging, og der vegstandarden i hovedsak er god nok i dag. Det ønskes også innspill om prioriteringer mellom investeringer, drift og vedlikehold.

Ut fra dette bes det om innspill på prioriterte tiltak innenfor følgende programområder:

 • Utbedringer eller mindre omlegginger av kryss og avkjørsler, inkludert flaskehalser for tungtrafikk
 • Gang- og sykkelveger
 • Trafikksikkerhetstiltak (siktbedring og tiltak på sideterreng osv.)
 • Miljø- og servicetiltak (tiltak mot forurensning, hvileplasser, rasteplasser mm.)
 • Kollektivtrafikk (buss, tog, ferje, hurtigbåt)
   

Vurdering: 
Verdal kommunestyre har behandlet innspill til handlingsplan for Nasjonal transportplan 2010 – 2019 i 2008, sak nr. 60/08 og innspill til handlingsplan for Nasjonal transportplan 2014 – 2023 i 2012, sak nr. 41/12. Som vi kjenner til er ingen av de prosjekter kommunen tidligere har prioritert tatt inn i handlingsprogrammet for perioden fram til 2018. Det synes derfor nå riktig for perioden fra 2018 å videreføre tidligere prioriteringer, som gjelder følgende prosjekt:

Utbedringer/omlegginger.

 1. E6/rv. 72, Graven, Vinne, toplanskryss eventuelt rundkjøring.
  Sterkt trafikkbelastet kryss med stor andel tungtrafikk. Trafikkfarlige situasjoner og avviklingsproblemer oppstår. Som en midlertidig ordning inntil ny trase for E 6 over Rinnleiret er fastlagt bør det vurderes rundkjøring.
   
 2. E6/fv. 173, Fleskhus, kryssutbedring.
  Ulykkesbelastet kryss med mange påkjørsler bakfra. Kanalisering og bedre oppmerking kan gi forbedringer.

Gang- og sykkelveger.

 1. E6, Fleskhus-Bjørga-Røra, gang-/sykkelveg.
  Vegpartiet gjennom Bjørga er trangt og svingete og har ingen tilrettelegging for gang-/sykkeltrafikk. Avstand til skole fra Bjørga er over 4 km og skoleskyss er påkrevd. Sammenbinding med gang-/sykkelveg mellom boligbebyggelse på strekningen Røra-Fleskhus og Ørin industriområde gir grunnlag for økt sykkeltrafikk.
   
 2. E6/kv. 34, Fætten, gang-/sykkelvegundergang.
  Planskilt forbindelse fra Fætten til gang-/sykkelveg langs E6 og skoleveg til Vinne. Skoleskyss innvilges på grunn av trafikkfarlig vegkryssing. Undergang vil også gi sykkeltrafikk på strekningen Levanger - Ørin industriområde mer attraktiv forbindelse.
   
 3. E6, Ørmelen-Fleskhus, gang-/sykkelveg.
  Vil gjøre sykkeltrafikk til Ørin industriområde på strekningen Røra - Fleskhus mer attraktiv
   

   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.04.2015 10:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS