Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal formannskap 30.09.13 - PS 78/13 Uttalelse om permanent etablering av Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2007/2936 - /C84

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.09.13 78/13
Kommunestyret 30.09.13  63/13 

 
Rådmannens innstilling:
Verdal kommune vil foreslå overfor Sør-Innherad kirkelig fellesråd at det søkes om videre samarbeidsforsøk om ett kirkelig fellesråd for kommunene Frosta, Levanger og Verdal for ytterligere to år.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger: 
Det har siden 01.01.2003 vært etablert et samarbeidsforsøk om ett kirkelig fellesråd i kommunene Frosta, Levanger og Verdal. Samarbeidsforsøket har tidligere blitt omtalt i en egen rapport fra 2007.

Fornyings-, administrasjons – og kirkedepartementet har i skriv av 16.04.2013 gitt Sør-Innherad kirkelige fellesråd en forlenget frist på videre samarbeidsforsøk fram til 31.12.2013.

I samme skrivet er rådet anmodet om å fremme en søknad om permanent etablering av ett kirkelig fellesråd. I utgangspunktet var det ønskelig at uttalelse skulle foreligge innen den 10.09.2013, men på bakgrunn av samtale med kirkevergen, er det klarert at uttalelsen fra Verdal kommune vil bli å behandle i kommunestyrets møte den 30.09.2013. Dette for å få til en saksgang hvor kommunestyret er høringsinstans.

Foruten behandling i de berørte kommuner, skal det innhentes uttalelse fra arbeidstakerorganisasjonene, presteforeningen, hvert av de 12 soknerådene og prosten.

Kirkevergen har skrevet en rapport om samarbeidsforsøket i perioden 2007 – 2013, der han gir sin anbefaling til Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Kirkevergen anbefaler at Sør-Innherad kirkelige fellesråd fremmer en søknad om permanent etablering av ett kirkelig fellesråd for de tre kommunene fra den 01.01.2014.

Kirkevergen påpeker at ved å formalisere prosjektet til en permanent ordning kan hente ut ytterligere stordriftsfordeler, og gjennom dette generere ennå større andel av de totale ressursene til utadrettet virksomhet.

Vurdering: 
Det vises til vedlagt rapport om samarbeidsforsøk i Sør-Innherad prosti 2007-2013 (under vedlegg 1) for en gjennomgang av erfaringer som er høstet av forsøket.

Når det nå skal vurderes en permanent slik organisering av ett fellesråd vil rådmannen i tillegg vektlegge flere andre forhold. Disse er beskrevet nedenfor.

I et bredt forlik vedtok Stortinget å endre Grunnloven på viktige områder som berører kirken.

Kirkemøtet vedtok i 2012 å gjennomføre en bred refleksjon blant menigheter, kirkelige organer og kirkelige organisasjoner om fremtidig kirkeordning. Denne refleksjonsrunden har resultert i en rekke uttalelser.

Blant annet omtales dagens soknestruktur som viktig for en fortsatt lokal og nærværende kirke og det er få av innspillene som går inn for sammenslåing av sokn selv om en del mener soknestørrelse er til hinder for oppgaveløsning lokalt.

Dette samme bildet gjelder sammenslåing av fellesråd. En stor del av respondentene går i mot en sammenslåing av fellesråd. Argumentene mot dreier seg i første rekke om skepsis til å gå bort fra kommunegrensene, svekkelse av nærhet, lange avstander og hensyn til dagens kommunale bevilgningsøkonomi. Videre er det framhevet at det å ha et kirkelig organ på kommunenivå er et overordnet hensyn. Kommunerelasjonen påpekes som viktig på grunn av økonomi, sikrer arenaer for kirkelig tilstedeværelse og nærhet til lokalsamfunn.

Ovenstående viser at kirken er inne i en pågående prosess som forventelig vil munne ut i endringer i organisering og styring av Den norske kirke. Etter rådmannens skjønn er disse avklaringene viktig for god framtidsrettet kunnskap om hva som er riktig organisering lokalt.

Inneværende år er det, med bakgrunn i et betydelig samlet regnskapsmessige underskudd for Sør-Innherad kirkelige fellesråd, igangsatt et arbeid for å tilpasse driften av fellesrådet til de årlige overføringene fra kommunene. Dette er at arbeid som ennå ikke er ferdigstilt og hvor de økonomiske resultatene først vil bli framlagt i forbindelse med regnskapsframleggelse for året 2013. Det er betydelig omlegginger som er vedtatt og helårseffekt av endringene vil en først se i 2014.

Videre er det over flere år vært drevet med underskudd. Ved utgangen av 2012 er det samlede akkumulerte underskuddet på ca. 3,6 mill. kroner.

Etter rådmannens mening må fordelingen av disse underskuddene og en planlagt avvikling av akkumulert underskudd avklares med de tre kommunene i forkant av en eventuell permanent organisering i ett fellesråd.

Soknerådene i Verdal kommune har alle behandlet denne saken. Vera, Vuku og Vinne sokneråd har alle gjort vedtak der de støtter kirkevergens arbeid for å få videreført prostiforsøket i Sør-Innherad til en permanent driftsform for Sør-Innherad prosti.

Stiklestad sokneråd har i sin behandling sett på delmålene knyttet til etableringen av ett fellesråd for Sør-Innherad prosti. Soknerådet uttaler en skepsis til å gjøre prosjektet permanent med de resultater og erfaringer de har gjort så langt og anbefaler at prosjektet bør forlenges i to år inntil en får se resultatene av de omstillingsprosessene som er i gang.

Rådmannen vil på bakgrunn av de vurderingene som er gjort foran anbefale at Verdal kommune gir en uttalelse som innebærer en forlengelse av dagens samarbeidsforsøk. Denne forlengelsen blir, sammen med forventede konklusjoner på de overgripende endringsprosessene, en periode hvor de driftsmessige effektene av et felles kirkelig fellesråd må materialisere seg i stabil og økonomisk balansert drift.


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.09.2013 11:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS