Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 03.03.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 03.03.2016
Tid           : 09:00 - 12:10
Til stede   : 9 representanter

Før møtet ble satt ble det gitt følgende orienteringer:

 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 22/16 Godkjenning av møteprokoll 18.02.2016 Protokoll
PS 23/16 Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - høringsuttalelse Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 24/16 Orientering - Protokoll

 

 

 

Oppmøte formannskap 03.03.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

PS 022/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.03.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 18. februar 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 18. februar 2016 godkjennes. 
 

  

PS 023/16 Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - høringsuttalelse Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.03.2016

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om saken.

SP v/Marit Voll fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 1:
1. Verdal kommune støtter høringsuttalelsen fra Fylkesmøtet i KS Nord-Trøndelag.

Det ble først votert over forslaget til nytt pkt. 1 fra SP – som ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Det ble så votert samlet over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Verdal kommune støtter høringsuttalelsen fra Fylkesmøtet i KS Nord-Trøndelag.
 2. Intensjonen med inntektssystemet for kommunene er å sikre mest mulig lik tilgang på velferdstjenester uavhengig hvor du bor i landet. Forslaget til nytt inntektssystem innebærer betydelige omfordelingsvirkninger til fordel for de største kommunene i landet. Dette kan unngås med å legge evt kompensasjon for «ufrivillige smådriftsulemper» utenom utgiftsutjevningen i likhet med ulike regionalpolitiske tilskudd.
 3. Følgende bes sett nærmere på:
  -Kommunen tilstreber en så god økonomiplanlegging som mulig. En årlig oppdatering av kostnadsnøklene støttes slik at en i større grad tar hensyn til at utgiftsveksten i de ulike sektorene er forskjellig over tid.
  -Kommunenes omsorgsoppgaver blir stadig mer krevende. Det er derfor svært uheldig at kriteriene knyttet til psykisk utviklingshemmede 16 år og over svekkes.
  -Kommunale veger bør tas inn som nytt kriterium innenfor utgiftsutjevningen.
 4. Strukturkriteriet som foreslås gir betydelige negative økonomiske konsekvenser for de fleste kommuner. Modellen må bearbeides videre for å bli mer "treffsikker" og for å fjerne åpenbart urimelige og utilsiktede utslag. Strukturkriteriet inneholder valg både med hensyn til hvor mange personer det skal måles reiselengde til og hvilken grenseverdi for reiselengde som skal kvalifisere til fullt basiskriterium. Disse valgene vil i stor grad baseres på skjønn. Det taler for at det nye strukturkriteriet bør holdes utenom kostnadsnøkkelen, som skal være basert på objektive størrelser.
 5. Dagens skatteandel og skatteutjevning må videreføres slik at skattesvake kommuner også i fremtiden har mulighet til å levere likeverdige tjenester. 
   


    

PS 024/16 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.03.2016

BEHANDLING: 
Før møtet ble satt ble det gitt følgende orienteringer:

 • Status og framdriftsplan Sparebank1 SMN Verdal v/banksjef Rune Møller – 45 min.
 • Utvikling i snøscootersaken – bakgrunn, utfordringer, status og videre behandling v/enhetsleder Petter Voll.
   

Rådmann orienterte om:

 • Herredshuset – første etasje ferdig renovert. Starter med andre etasje nå. Blitt veldig bra!
 • Akan – arbeid mot rusmiddel og avhengighet i arbeidslivet.
 • Trafikkulykke.
 • Inntektssystem – kommunereform.
   

Ordfører orienterte om:

 • Forhandlinger kommunereform – neste møte 14. mars.
   

Brita Kleven Thorsvik stilte spørsmål om:
Eldreomsorg – endringer og informasjon.
Eldrerådet har vedtatt en anmodning til administrasjonen. Når et utvalg (eldrerådet) som ikke har myndighet fatter vedtak – hva skjer med slike vedtak/henvendelser?

Rådmann svarte:
Informasjo­n og kommunikasjon er krevende. Selv om organet ikke har myndighet, skal de få svar på henvendelser. Ellers er det avklart at de formelle rådene i Verdal skal få en spesiell rolle i dette arbeidet. Det gjelder da ikke bare eldrerådet, men også ungdomsrådet, innvandrerrådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede. Det vil også bli et folkemøte.

Pål Sverre Fikse stilte spørsmål om:
Russecamp – status? Hva kommer til å skje hvis camp ikke ordner seg? Oppfordrer om at dette tas opp til vurdering på nytt og at det ordner seg med camp for Verdalsrussen.

Ordfører svarte:
Behandlet i politiråd – betenkeligheter fra lensmannen og politirådet har sluttet seg til dette. Fått mange henvendelser om at det er ønske om å få camp. SLT-koordinator og lensmann har arbeidet videre med dette og det er foreslått at samfunnshus med uteområder kan godtas som ordning fra lensmannen. Ordfører har ikke fått tilbakemelding om dette er gått i orden. Ordfører tar spørsmålet og henstillingen fra Fikse tilbake til politirådet.
   
  
 
Til toppen av siden

 

Publisert: 25.02.2016 13:30 Sist endret: 11.03.2016 09:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS