Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 03.12.15 - PS 129/15 Lik pris - Lik tjeneste for medlemskommunene i Innherred Renovasjon - Innføring av hytterenovasjon i Verdal kommune

Saksbehandler: Bård Kotheim

Arkivref : 2015/3047 - /M00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.12.2015 129/15

  

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Verdal kommune godkjenner endringene i selskapsavtalen til Innherred Renovasjon IKS vedtatt av representantskapet i selskapet.
 2. Det innføres hytterenovasjon i Verdal kommune. Dette må skje i nært samarbeid med hytteeierforeninger/velforeninger/kommune.
   

Vedlegg:

 1. Brev fra Innherred Renovasjon IKS datert 13.05.2015
 2. Selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS 
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Prinsippet om like priser i deltakerkommunene ble behandlet i representantskapet i Innherred Renovasjon IKS den 03.05.2013 som sak 5/2013 hvor følgende vedtak ble fattet:

 • Representantskapet er positiv til prosessen med felles gebyr. Representantskapsmedlemmene vil delta aktivt i denne prosessen i sine respektive kommuner og anbefaler at alle kommuner takker ja til en orientering fra Innherred Renovasjon.
   

Prinsippet om lik pris og like tjenester følges i dag av de aller fleste renovasjonsselskap. I representantskapsmøte den 12.12.2013, sak 10/13, vedtok representantskapet i Innherred renovasjon IKS følgende:

 • For alle innbyggere i kommuner som er medlem av Innherred Renovasjon skal det være felles løsninger med like tjenester og lik pris til alle og at selvkostregnskapet føres som om alle eierkommuner er en felles kommune. Dette omfatter også hytterenovasjon. Medlemskommunenes selvkostfond pr. 31.12.2014 legges i et felles selvkostfond.
   

Representantskapet behandlet saken på nytt i møte den 06.05.2014 , jfr. sak nr. 05/14, og avga følgende innstilling til deltakerkommunene :

 • Selskapsavtale med foreslåtte endringer, samt endring foreslått i møte vedtas.
   

Selskapsavtalen med de foreslåtte endringer er vedlagt denne sak. Representantskapets forslag til endringer er markert med rød skrift.

I dette vedtaket, jfr. sak nr. 05/14 av den 06.05.2014, ligger også at kommuner som ønsker at Innherred Renovasjon IKS skal drive behandling av kloakkslam, også tildeler selskapet enerett for denne tjenesten. Det ble av Miljøverndepartementet og Fylkesmannen reist tvil om gyldigheten av et slikt vedtak og saken ble av den grunn stilt i bero i påvente av nye retningslinjer og veileder for beregning av kommunale avfallsgebyr.

Retningslinjene forelå i februar 2014, mens veilederen først ble publisert den 24.11.2014. Etter en grundig gjennomgang av disse, blant annet sammen med KS, er det fastslått at det kan kreves lik pris for like tjenester i deltagerkommunene. Det vises til slikt punkt nr. 3.1.2. hvorfra følgende siteres:

 • I tillegg til kommunens andel av IKS-ets nettokostnader skal de respektive kommunenes egne kostnader inkluderes i gebyrgrunnlaget. Dette innebærer at kommunens egne innbyggere kan måtte betale et annet gebyr enn innbyggerne i nabokommunen, selv om kommunene samarbeider i et felles IKS.
   

Da gebyrene hittil har vært forskjellige fra kommune til kommune, vil lik pris fra Innherred Renovasjon IKS sine tjenester føre til at abonnentene i noen kommuner vil få økning i gebyret, mens andre vil få en reduksjon. For Verdal kommunens vedkommende ville dette forslaget medføre en minimal nedgang i gebyret, jfr. side 3 i utredningen til Innherred Renovasjon IKS.

Prinsippet om like tjenester og lik pris omfatter også hytte – og fritidsrenovasjon. Vedtak og praktisk gjennomføring av hytte-/fritidsrenovasjon er foretatt i alle deltakerkommuner med unntak av Verdal kommune. Levanger kommune vedtok hytterenovasjon øst for E6 i september 2015. Kommunen har hatt hytterenovasjon på vestsiden av E6 fra tidligere.

En revisjon av selskapsavtalen medfører derfor innføring av hytterenovasjon i sin helhet også i Verdal kommune.

Vurdering: 
Rådmannen er av den oppfatning at Innherred Renovasjon IKS har foretatt en omfattende utredning i denne sak og deretter fremmet velbegrunnede forslag til endringer i selskapsavtalen som representantskapet har sluttet seg til. Det vises her til representantskapets behandling av saken den 03.05.2013 i sak nr. 05/13-, 12.12.2013 i sak nr. 10/13 og 06.05.2014 i sak nr. 05/14.

Dersom selskapsavtalen blir vedtatt endret slik den foreligger, vil det som konsekvens bl.a. bli innført hytterenovasjon i alle medlemskommunene inkl. Verdal. Rådmannen ser på fordelene med et systematisk innsamlingstilbud som større enn ulempene forbundet med endringene i selskapsavtalen. Etter en totalvurdering tilrås at Verdal kommune slutter seg til de foreslåtte endringer i selskapsavtalen for Innherred Renovasjon IKS som er vedtatt av selskapets representantskap. Det legges til grunn at innføringen av hytterenovasjon skjer i nært samarbeid med berørte hytteeierforeninger/velforeninger/ Verdal kommune

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 27.11.2015 08:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS