Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 07.12.2017

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        07.12.2017
Tid:          08:00 - Startet med eiermøte og orienteringer. Møtet ble satt kl. 12:10. Slutt 13:30.
Til stede: 9 representanter. Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet under sak 142/17. Til stede 8 representanter.

 
Før møtet ble det avviklet eiermøte i Verdal Boligselskap.

Før møtet ble satt ble det gitt følgende orienteringer:

 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 132/17 Godkjenning av møteprotokoll 24.11.2017 Protokoll
PS 133/17 Budsjettjustering drifts- og investeringsbudsjett - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 134/17 Stiklestad IL. Søknad om kommunal garanti for lån Saksframlegg Protokoll
PS 135/17 Reglement og rutiner for finans- og gjeldsforvaltning Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 136/17 Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune Saksframlegg Protokoll
PS 137/17 Vuku Pensjonistlag: søknad om tilskudd til flytting av "klubbhuset" i Vuku Saksframlegg Protokoll
PS 138/17 Prostistruktur Nidaros bispedømme - uttalelse Saksframlegg Protokoll
PS 139/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 27.11.17 Saksframlegg Protokoll
PS 140/17 Kommunestyreoppnevnt medlem i Midt-Trøndelag regionråd Saksframlegg Protokoll
PS 141/17 Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra kommunale verv fram til og med mars 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 142/17 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 07.12.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

    Til toppen av siden

 

 

PS 132/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.12.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 24. november 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Protokoll fra møte 24. november 2017 godkjennes. 
 
      
  
   

PS 133/17 Budsjettjustering drifts- og investeringsbudsjett - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.12.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunes investeringsbudsjett for 2017 og 2018 endres i samsvar med vedlagte oversikt.
 2. I 2017 reduseres bruk av lån med kr. 50,425 millioner kroner og momskompensasjon reduseres med 13,88 millioner kroner. Det avsettes 3,69 millioner kroner til ubundet investeringsfond.
 3. I 2018 økes låneopptak med kr. 7,16 millioner kroner og momskompensasjon økes med 0,24 millioner kroner.
 4. Verdal kommunes driftsbudsjett for 2017 endres slik:
  - Virksomhetsområdet Institusjonstjenesten tilføres kr. 587.000,-. Inntektsposten rammetilskudd økes tilsvarende.
  - Virksomhetsområdet Rådmannen tilføres kr. 1.950.000,-. Inntektsposten for inntektsutjevning økes tilsvarende
   

    
   

PS 134/17 Stiklestad IL. Søknad om kommunal garanti for lån   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.12.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Stiklestad idrettslag om kommunal garanti for et lån på kr 16 200 000,- til finansiering for utbygging og rehabilitering av Blommen skisenter.
 2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr 16 200 000,- som Stiklestad idrettslag tar opp til finansiering for utbygging og rehabilitering av Blommen skisenter.
 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 16 200 000,- med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr 17 820 000,-.
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lån og opphører etter 5 år med inntil 2 år jfr. Garantiforskriftens §3.
   

    
  
  

PS 135/17 Reglement og rutiner for finans- og gjeldsforvaltning Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.12.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:
Finansreglement og rutiner for finansforvaltning vedtas og iverksettes fra vedtaksdato. 
   

 

PS 136/17 Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.12.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:

Forslag til overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune vedtas 
 
     
  

PS 137/17 Vuku Pensjonistlag: søknad om tilskudd til flytting av "klubbhuset" i Vuku   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.12.2017

BEHANDLING:
Pål S. Fikse (SP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes til fastsettelse av årsregnskap for 2017. Formannskapet ber om en mer detaljert finansieringsplan der kostnadene blir tydeliggjort.»

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
  
VEDTAK:
 
Saken utsettes til fastsettelse av årsregnskap for 2017. Formannskapet ber om en mer detaljert finansieringsplan der kostnadene blir tydeliggjort.

 
 

PS 138/17 Prostistruktur Nidaros bispedømme - uttalelse   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.12.2017

BEHANDLING:
Formannskapet
fremmet følgende tilleggsforslag:
«I denne sammenheng vil det være viktig at de endringer som skal skje gjennom organiseringen av prostiene og med det endring i ressursbruken, at en ny organisering avstedkommer en tydelig prioritering av Kirkens ressurser mot en sterkere administrativ tilstedeværelse på Stiklestad, som er Den norske kirkes arnested. Prosti-setet bør følgelig plasseres på Stiklestad»

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslag fra formannskapet som ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Verdal kommune registrerer at det foregår ressursendringsprosesser i Nidaros bispedømme.

Verdal kommune har forventninger til at endringene bidrar til å bygge positivt opp under kirkens plass inn mot 1000-års markering av de historiske hendingene på Stiklestad i 1030. Disse forventningene favner både oppmerksomhet og ikke minst tilstedeværelse i Verdal for å være en synlig medaktør inn mot 2030.

I denne sammenheng vil det være viktig at de endringer som skal skje gjennom organiseringen av prostiene og med det endring i ressursbruken, at en ny organisering avstedkommer en tydelig prioritering av Kirkens ressurser mot en sterkere administrativ tilstedeværelse på Stiklestad, som er Den norske kirkes arnested. Prosti-setet bør følgelig plasseres på Stiklestad. 

 

PS 139/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 27.11.17   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.12.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

   
  

PS 140/17 Kommunestyreoppnevnt medlem i Midt-Trøndelag regionråd   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.12.2017

BEHANDLING: 
SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende forslag på medlem: Marit Voll.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Som kommunestyreoppnevnt medlem i Midt-Trøndelag regionråd oppnevnes: Marit Voll.
    

 

PS 141/17 Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra kommunale verv fram til og med mars 2019   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.12.2017

BEHANDLING: 
SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende forslag til pkt. 3 – Marit Voll.

Votering:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 - enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marit Anna Morken om permisjon fra kommunale verv i perioden 11.12.2017-31.03.2019.
 2. Einar Olav Larsen rykker opp som fast medlem i kommunestyret fram til 31.03.2019.
 3. 2. personlige vara i fjellstyret: Marit Voll.
   


  

 
PS 142/17 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.12.2017

BEHANDLING:  
Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Rådmann orienterte om:

 • Skatteinngang for november klar – bra skatteinngang for Verdal i år.
 • Årlige førjulsarrangement for ansatte Verdal kommune arrangert 6. desember på SNK.
 • Kriseøvelse 6. desember – øvingstema var sykdom smitte fra dyr til menneske – miltbrann. Grei gjennomføring.
 • Lokaler og bruk – Nye Verdal kommune.
   

 

  Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 07.12.2017 14:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS