Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 07.12.17- PS 133/17 Budsjettjustering drifts- og investeringsbudsjett - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2017/8484 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Fomannskapet 07.12.2017 133/17
Kommunestyret 11.12.2017 107/17

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommunes investeringsbudsjett for 2017 og 2018 endres i samsvar med vedlagte oversikt.
 2. I 2017 reduseres bruk av lån med kr. 50,425 millioner kroner og momskompensasjon reduseres med 13,88 millioner kroner. Det avsettes 3,69 millioner kroner til ubundet investeringsfond.
 3. I 2018 økes låneopptak med kr. 7,16 millioner kroner og momskompensasjon økes med 0,24 millioner kronerEiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Verdal kommunes driftsbudsjett for 2017 endres slik:
  - Virksomhetsområdet Institusjonstjenesten tilføres kr. 587.000,-. Inntektsposten rammetilskudd økes tilsvarende.
  - Virksomhetsområdet Rådmannen tilføres kr. 1.950.000,-. Inntektsposten for inntektsutjevning økes tilsvarende.
   

Vedlegg:

 1. Budsjettjustering drifts- og investeringsbudsjett - Verdal kommune
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Verdal kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. Verdal kommunes budsjett foreslås endret som følge av at forutsetningene for budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av budsjettåret.
 
Vurdering:
Verdal kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 både en investerings- og en driftsdel i budsjettetene. Budsjettet er justert et par ganger tidligere i år. Rådmannen finner det likevel nødvendig å foreslå enkelte justeringer på bakgrunn av endrede forutsetninger. Disse er:

Investering:
Tiltakene som foreslås justert vises i oversikt vedlagt saken (tiltak som ikke justeres er ikke tatt med i oversikten). Enkelte av tiltakene foreslås nedjustert i 2017, og samtidig opprettet eller styrket i budsjettet for 2018. Rådmannen ser det som hensiktsmessig at denne endringen foretas allerede nå for å sikre at man i 2018 kan videreføre prosjekter som ikke blir avsluttet som planlagt i 2017. Dette gjelder prosjekter man ikke hadde full oversikt over når kostnadene påløper ved utarbeidelsen av budsjett 2018.

Det er flere årsaker til at budsjettet nå foreslås justert. Hovedårsaken er forsinkelser/utsettelser som gjør at prosjektene ikke gjennomføres i 2017. De aller fleste av disse er planlagt gjennomført i 2018, og foreslås allerede nå rebudsjettert eller er tatt med i rådmannens forslag til budsjett 2018. Noen prosjekter justeres noe opp ettersom kostnadene er noe høyere enn planlagt, eller på bakgrunn av de ikke var med i opprinnelig plan for 2017 (etterslep fra 2016). Det vises til kommentarer knyttet til prosjektene i vedlegget.

De fleste prosjektene er det relativt små endringer på, men rådmannen ønsker å knytte kommentarer til noen prosjekter.

Kommunestyret bevilget i vår midler til forskuttering av «FV 757 Holbergkrysst – Hamnekrysset øst». Det var forventet at hele denne forskutteringen kom til utbetaling i 2017, men deler av dette kommer først i 2018. Rådmannen foreslår derfor at disse midlene avsettes i neste års budsjett.

Vedtatt avsetning til ny barnehage i Vuku må justeres ned i år ettersom byggingen først skjer i 2018. Dette prosjektet er tatt med i forslag til investeringsplan i budsjettforslaget for 2018. Også når det gjelder bevilgning til nytt helsebygg er midlene bevilget i år tatt med inn i forslaget for 2018, bevilgningen for 2017 må med bakgrunn i dette nedjusteres.

Det er i 2017-budsjettet bevilget 20 mill. kroner til bygging av Nord-Trøndelag teater, dette beløpet er for høyt da en større del av investeringene enn forventet ble belastet 2016-budsjettet. Samlet er kostnaden for teaterbygget som forutsatt.

Friidrettsanlegg er budsjettet med en kommunal investering på 13,2 mill. kroner i 2017. Dette prosjektet blir ikke startet opp i år, og budsjettet foreslås derfor nedjustert.

Til bygging av ny «Holmen bro» er det i 2017 avsatt 7 mill. kroner. Hoveddelen av investering i ny bro kommer ikke før i 2018, og bevilgningen for 2017 foreslås derfor nedjustert med 6 millioner kroner. Bevilgningen er foreslått på nytt i rådmannen budsjettforslag for 2018.
Rådmannen foreslår å øke bevilgningen til diverse prosjekter knyttet til vann og avløp. Innen dette området har det over flere år stått igjen ubrukte investeringsmidler ved årets slutt, eller så har budsjettet blitt justert ned mot slutten av året ettersom prosjekter har vært forsinket. Nå har en god del prosjekter kommet lengre enn planlagt i 2017 eller blitt startet opp tidligere enn forventet (jfr. K-sak 67/17). Rådmannen foreslår derfor at avsetningen til investeringsprosjektet innen vann/avløp samlet økes med 13,1 millioner kroner.

Verdal kommune har forpliktet seg til å betale en andel av kostnaden ved bygging av gang-/sykkelveg «Holte – Minsås – Lein». Dette er det ikke avsatt midler til i inneværende års budsjett, og det foreslås nå bevilget 9,645 mill. kroner til formålet.

Verdal kommune har gjennom året solgt et par boliger (Prestebolig og Tangenvegen). Salgsinntektene foreslår rådmannen å avsette til investeringsfond til investeringsfond for senere bruk som egenkapital i ulike investeringsformål (eksempelvis egenkapitalinnskudd i KLP eller kjøp av aksjer som ikke kan lånefinansieres). En slik behandling gir også en styrket likviditet som trengs når det tar tid å få utbetalt tilskuddsmidler.

Øvrige investeringsprosjekter som foreslås justert er kommentert i vedlegg til saken.
Kommunestyret vedtok samtidig som investeringsplanen også en plan for finansiering av investeringene. Denne må også endres nå. Samlet reduseres investeringsbehovet i 2017 med kr. 64,305 mill. kroner. Bruk av lån foreslås redusert med 50,425 millioner kroner og momskompensasjon foreslås redusert med 13,88 millioner kroner. I tillegg foreslås 3,69 millioner kroner avsatt til investeringsfond.

For 2018 foreslås det at investeringsrammen økes med 7,4 millioner kroner. Dette finansieres ved låneopptak på 7,16 millioner korner og økt momskompensasjon på 0,24 millioner kroner.

Drift:
Verdal kommune mottar i 2017 skjønnsmidler fra Fylkesmannen på bakgrunn av at kommunen har høyere kostnader til ressurskrevende tjenester enn forventet (spesielt til brukere over 67 år). Rådmannen foreslår at disse midlene tilføres området som har kostnader knyttet til disse tjenestene. Kr. 587.000,- tilføres Institusjonstjenesten.

Verdal kommune er dømt til å betale erstatning i en barnevernssak. Erstatningen er fastsatt til 1,7 millioner kroner. Dette er en kostnad som ikke er budsjettert, og rådmannen finner naturlig at budsjettet på rådmannens fellesområde oppjusteres med 1,7 mill. kroner. Ved en inkurie ble det ved utarbeidelsen av budsjett for 2017 avglemt å budsjettere tilskuddsmidler til trossamfunn. Dette er et tilskudd kommunen er pliktig til å betale ut på like linje med tilskudd til den norske kirke. Rådmannen foreslår at det bevilges kr. 0,25 mill. kroner til formålet. 1,95 mill. kroner i økte utgifter foreslås finansiert ved økt skatteinngang/inntektsutjevning som følge av prognoser for 2017 som er lagt fram i forslag til statsbudsjett.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 01.12.2017 14:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS