Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 07.12.17- PS 138/17 Prostistruktur Nidaros bispedømme - uttalelse

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2017/8480 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.12.2017 138/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune registrerer at det foregår ressursendringsprosesser i Nidaros bispedømme.

Verdal kommune har forventninger til at endringene bidrar til å bygge positivt opp under kirkens plass inn mot 1000-års markering av de historiske hendingene på Stiklestad i 1030. Disse forventningene favner både oppmerksomhet og ikke minst tilstedeværelse i Verdal for å være en synlig medaktør inn mot 2030.
 
Vedlegg:
Ressursvurdering i Nidaros bispedømme – en rapport fra partssammensatt utvalg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Nidaros bispedømme har sendt på høring en ressursvurdering knyttet til framtidig prestetjeneste og prostistruktur i Nidaros. Det er en partssammensatt arbeidsgruppe som har utarbeidet høringsnotatet. Arbeidsgruppa har hatt følgende mandat:

  1. Vurdere prostistrukturen.
  2. Innspill til administrative endringer.
  3. Gjennomgå fordeling av presteressurser på prostinivå. 

 
Arbeidsgruppa foreslår at antall prosti reduseres fra ti til åtte. Forslaget fra utvalget er at Strinda slås sammen med Heimdal og Byåsen, og at Stjørdal og Sør-Innherad blir ett felles prosti. Det er imidlertid sagt at det vil bli lagt vekt på tilbakemeldingene i høringsrunden.

Videre foreslår arbeidsgruppa å fjerne tre prestestillinger i Strinda, Heimdal og Byåsen prosti, én i Nidaros domprosti og to i Namdal prosti. Det understrekes likevel at høringsprosessen er åpen for andre innspill til hvor det er hensiktsmessig å redusere.
 
I utgangspunktet er det menighetsråd, fellesråd, proster og tjenestemannsorganisasjoner som er høringsinstanser.
 
Arbeidsutvalget til Sør-Innherad kirkelige fellesråd vil behandle sak om uttalelse i sitt møte 30. november, en sak som går videre til fellesrådet sitt møte den 5. desember.
 
Selv om kommunen ikke er høringspart vurderer rådmannen det som naturlig at formannskapet benytter denne anledningen til å ytre sine synspunkter i saken overfor Nidaros bispedømme.
 
Dette ut fra den spesielle stilling Stiklestad vil få i årene framover knyttet til 1000 års markeringen av hendelsene på Stiklestad i 1030.
 
I denne sammenheng vil det være viktig at de endringer som skal skje gjennom organiseringen av prostiene og med det endring i ressursbruken, at en ny organisering avstedkommer en tydelig prioritering av Kirkens ressurser mot en sterkere administrativ tilstedeværelse på Stiklestad.

Saken legges med dette fram for formannskapet som bes avgi uttalelse i saken. 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 01.12.2017 20:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS