Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 09.11.2017

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato:        09.11.2017
Tid:          13:00 - 15:10. Formannskapet ble satt etter arbeidsmøte økonomiplan og budsjett.
Til stede:  9 representanter. Trine Reitan fikk permisjon og forlot møtet under sak 111/17. Arild K. Pedersen tiltrådte.

 
Det ble før formannskapets møte avviklet arbeidsmøte i forbindelse med Økonomiplan 2018-2021 og Budsjett 2018.
Arbeidsmøtet varte fra kl. 09.00 til kl. 12.25. Se utdelt dokument til arbeidsmøtet.

Formannskapets møte startet kl. 13.00 og før møtet ble satt ble det orientering om økonomisk statusrapport pr 31.10.17.
 
  

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 109/17 Godkjenning av møteprotokoll 02.11.17 Protokoll
PS 110/17 Verdal kommune i Trøndelag fylke Saksframlegg Protokoll
PS 111/17 Endringer i delegeringsreglementet etter oppløsing av Innherred samkommune - orientering Saksframlegg Protokoll
PS 112/17 1721 - 18/234 Nyvegbakken 21 - feste av tomt Saksframlegg Protokoll
PS 113/17 Møteplan 2018 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 114/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 01.11.17 Saksframlegg Protokoll
PS 115/17 Verdal Hotell AS - søknad om skjenkebevilling Saksframlegg Protokoll
PS 116/17 Innherred kommunesamarbeid brann og redning – vedtekter Saksframlegg Protokoll
PS 117/17 Orientering - Protokoll
PS 118/17 B-sak. Utviklingsstipend for ungdom 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 119/17 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2017 Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 09.11.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara 
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

 

PS 109/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.11.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 19. oktober 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 19. oktober 2017 godkjennes.
 
      
  
   

PS 110/17 Verdal kommune i Trøndelag fylke  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.11.2017

BEHANDLING:
SV v/Anne Kolstad
fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2:
«2. Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal representerer et svært mangfoldig område nord for Trondheim, både næringsmessig, i antall innbyggere og med sine ulike strukturer. Kommunestyret slutter seg til opprettelse av Midt-Trøndelag regionråd og vedtektene for dette dersom Steinkjer også blir en del av samarbeidet. Regionrådet utgjør fellesskapet for kommunenes felles møter med regional stat og fylkeskommune m.v.»

Votering:
Det ble votert punktvis med slikt resultat:

 • Rådmannens innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling pkt. 2 alternativt mot forslag fra SV til pkt. 2- rådmannens innstilling ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra SV.
 • Rådmannens innstilling pkt. 3 – enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING:    

 1. Det er viktig for kommunestyret å bidra til vekst og utvikling i kommunen og Trøndelag fylke. Kommunen må finne en posisjon for å være med på å skape balanserende regional politikk, og samtidig kunne understøtte andre i nasjonale og internasjonale prosesser.
 2. Stjørdal, Levanger og Verdal representerer et svært mangfoldig område mellom Trondheim og Steinkjer, både næringsmessig, i antall innbyggere og med sine ulike strukturer. Kommunestyret slutter seg til opprettelse av Midt-Trøndelag regionråd og vedtektene for dette. Regionrådet utgjør fellesskapet for kommunenes felles møter med regional stat og fylkeskommune m.v.
 3. Tradisjonen med samarbeid med tilstøtende kommuner nordover fortsetter i form av et nytt mandat for samarbeid gjennom Innherredssamarbeidet. Kommunestyret slutter seg til mandat for Innherredssamarbeidet.


  
   

PS 111/17 Endringer i delegeringsreglementet etter oppløsing av Innherred samkommune - orientering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.11.2017

BEHANDLING:
Trine Reitan
fikk permisjon og forlot møtet.
Arild K. Pedersen tiltrådte. Til stede 9 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Formannskapet slutter seg til rådmannens utkast til endringer i delegeringsreglementet.
 
   
  
  

PS 112/17 1721 - 18/234 Nyvegbakken 21 - feste av tomt   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.11.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:  

 1. Søknad fra Kvernmo AS og Talde om å feste tomt (3 773 kvm) i Nyvegsbakken, gnr.18/bnr.234 og gnr.19/bnr.884, imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.11.17.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi - 2 499 500 x 6 % = 149 970 kr i årlig festeavgift.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

 

PS 113/17 Møteplan 2018 - Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.11.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til endring:

 • Formannskapets møte 15. februar flyttes til fredag 16. februar.
 • Formannskapets møte 8. november flyttes til fredag 9. november.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling, inkludert endringsforslag fra ordfører, enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  

 1. Forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2018 vedtas med følgende endring:
  - Formannskapets møte 15. februar flyttes til fredag 16. februar.
  - Formannskapets møte 8. november flyttes til fredag 9. november.
 2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 0900.

 

PS 114/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 01.11.17   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.11.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

 

PS 115/17 Verdal Hotell AS - søknad om skjenkebevilling   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.11.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  

 1. Verdal Hotell AS, org. nr. 911 769 956, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20. Bevillingen gjelder også på begrenset område utendørs.
 2. Veronika Green og Eva Isaksen godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik innendørs:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 – 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01.00.

For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte, jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd. 

 

PS 116/17 Innherred kommunesamarbeid brann og redning - vedtekter   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.11.2017

BEHANDLING:
Ordfører 
fremmet følgende forslag til pkt. 2:
«Torbjørn Haddal».

Det ble votert pkt. vis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Vedtekter for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning vedtas som foreslått.
 2. Som ekstern styremedlem pekt ut av Verdal kommunestyre velges: Torbjørn Haddal. 


   
  

PS 117/17 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.11.2017

BEHANDLING:  
I starten av møtet ble det gitt følgende orientering:

Rådmann orienterte om:

 • Det er lyst ut flere stillinger bl.a. økonomisjef og rådgivere. 5 søkere på stillingen som økonomisjef og 16 søkere på rådgiverstillingene. Flere stillinger er også utlyst og flere vil bli utlyst.
 • Barnevernssak – erstatning.
 • Mottak flyktninger – spurt om 17 stk neste år. Sak kommer i neste møte.
 • Samling Byer i Midt-Norge forrige uke.
 • Siste fredag ble det avviklet innsigelsesmøte og befaring kommunedelplan Verdal By.

Ordfører orienterte om:

 • KS sentralt har 7. november gått ut og oppfordret kommune Norge til å delta i et opprop for å beholde lokal beskatningsrett. Ordfører har skrevet under.

 

PS 118/17 B-sak. Utviklingsstipend for ungdom 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.11.2017

BEHANDLING:
Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.2.

Innstilling fra nedsatt gruppe ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK/INNSTILLING:  
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Utviklingsstipend for ungdom 2017. 

 

PS 119/17 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.11.2017

BEHANDLING:
Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.2.

Utvalgets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Verdal kommunes kulturpris 2017. 
 
  

   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 29.01.2021 12:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS