Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 09.11.17- PS 114/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 01.11.17

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/230

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.11.2017 114/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune. 

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 01.11.17):

Høyring

Departement

Frist

Høring - forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

04.12.2017

Høring av evalueringsrapport om land-for-land-rapportering regelverket

Finansdepartementet

07.12.2017

Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften – unntak fra kravet om oppholdstillatelse for ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid

Justis- og beredskapsdepartementet

08.12.2017

Høring - regulering av innholdet i mellomværendet med statskassen og regnskapsmessig håndtering av refusjoner

Finansdepartementet

20.12.2017

Høring av forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester (oppfølging av NOU 2016:12 Ideell opprydding)

Helse- og omsorgsdepartementet

21.12.2017

Høring – obligasjoner med fortrinnsrett og særlige regler om offentliggjøring av informasjon

Finansdepartementet

12.01.2018

Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet

15.01.2018

Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Klima- og miljødepartementet

15.01.2018

Høring forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018-2019

Kunnskapsdepartementet

19.01.2018

Høring - forslag til endringer i vergemålsforsskriften § 26 - Heving av beløpsgrensen for når fylkesmannen skal forvalte midler tilhørende personer med verge

Justis- og beredskapsdepartementet

27.01.2018

Høring - forslag til forskrift om frivillig sentral godkjenning av planforetak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

29.01.2018

Høring av endringer i forskrift om fremmede organismer for levende amerikansk hummer mv.

Klima- og miljødepartementet

12.02.2018

 
Vurdering:

Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 03.11.2017 12:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS