Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.08.17

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 17.08.2017 
Tid           : 13:00 - 14:00
Til stede  :  9 representanter


 

Sakliste som PDF   Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 77/17 Godkjenning av møteprotokoll - Protokoll
PS 78/17 Uttalelse Helgådal Montessori Saksframlegg Protokoll
PS 79/17 Rehabilitering Sørgata – Utbyggingsvedtak med finansiering Saksframlegg Protokoll
PS 80/17 Nord-Trøndelag teater: Søknad om skjenkebevilling i teaterhuset Saksframlegg Protokoll
PS 81/17 Godtgjøring i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 82/17 Vigdis Haldorsen – Fritak fra folkevalgte verv for resten av valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll
PS 83/17 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 17.08.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Arvid Wold møtte som vara.

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

PS 077/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.08.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 29. juni 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 29. juni 2017 godkjennes.
      
  
   

PS 078/17 Uttalelse Helgådal Montessori  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.08.2017

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:

 • Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet.
 • Tabell utarbeidet av virksomhetsleder John Olav Larsen.
   

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:    
Verdal kommune vil ikke uttrykke seg negativt til at det etableres en friskole av Helgådal Montessori SA i Helgådal pr. 1/8-2018.

Hovedbegrunnelsen er at en slik etablering vil kunne være positiv knyttet til å redusere reisetid for noen elever ved Volden skole. Dette er den skolen som har elever som får størst økning i reisetid ved skolenedlegging.

I tillegg antas at slik etablering vil gi moderate konsekvenser for den offentlige skolen i kommunen, og også antatt moderate budsjettmessige negative konsekvenser.
 

 
   

PS 079/17 Rehabilitering Sørgata - Utbyggingsvedtak med finansiering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.08.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble komite plan og samfunns innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 8,0 mill.kr for rehabilitering av Sørgata.
 2. Investeringen finansieres på følgende måte:
  - 5,0 mill.kr tiltak 145001 Uteomr. NT teater inv.budsjett 2017
  - 2,0 mill.kr finansieres over investering kloakk 2018
  - 1,0 mill.kr finansieres over investering vann 2018
 3. Rådmannen bes innarbeide investeringsmidlene innenfor vann/avløp til prosjektet ved utarbeidelse av økonomiplan/budsjett for 2018-2021.
   

  
  
  

PS 080/17 Nord-Trøndelag teater: Søknad om skjenkebevilling i teaterhuset   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.08.2017

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak slik:

 • Pkt. 1 – vedtatt med 8 mot 1 stemme.
 • Pkt. 2 og 3 – enstemmig vedtatt.
   

VEDTAK:  

 1. Nord-Trøndelag teater, org. nr. 994 933 787, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20. Bevillingen gjelder også utendørs på avgrenset området (takterrasse).
 2. Marte Grande Tachezy og Silje Kolaas godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   

  
  
  

PS 081/17 Godtgjøring i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.08.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter gis ingen godtgjøring.
 2. For møter ellers i valgstyret ytes en godtgjøring på kr 400,- pr. møte.
 3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorpets medlemmer til kr 1.000,- pr person.
 4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyrets medlemmer og leder til kr 1000,- pr dag. Stemmestyrets leder og nestleder for også godtgjøring for opplæringsdag. For disse ytes i tillegg erstatning for tap i arbeidsinntekt i henhold til reglement.
 5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer belastes post 10800.1110.1001 Godtgjøring.
   


    
  

PS 082/17 Vigdis Haldorsen - Fritak fra folkevalgte verv for resten av valgperioden 2015-2019 pga flytting - oppnevning av nye representanter
 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.08.2017

BEHANDLING:
SP v/Karl B. Hoel
fremmet følgende forslag:

 • 4. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet: Trude Holm (SP)
  Ny nestleder i komite mennesker og livskvalitet: Siri-Gunn Vinne (SP)
  Ny 1. vara komite mennesker og livskvalitet: Einar Olav Larsen (SP)
  Ny 4. vara komite mennesker og livskvalitet: Terje Aksnes (SP)
  Ny 5. vara komite mennesker og livskvalitet: Pål Sverre Fikse (SP)
  Ny 6. vara komite mennesker og livskvalitet: Marit Voll (SP)
   
 • 5. Nytt medlem i Lierne Nasjonalparksenter IKS: Marit Voll (SP)
   
 • 6. Nytt varamedlem utmarksnemnda: Birgitte Skjørholm Dillan (SP)
   
 • 7. Ny 3. varamedlem formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Trude Holm (SP)
  Ny 5. varamedlem formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Birgitte S. Dillan (SP)
  Ny 6. varamedlem formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Anne Segtnan (SP)
   
 • 8. Nytt varamedlem i styret Verdalshallen: Pål Sverre Fikse(SP).
   

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak og forslag fra SP med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig
 • Pkt. 2 - enstemmig
 • Pkt. 3 - enstemmig
 • Pkt. 4-8 enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:  

 1. Vigdis Haldorsen fritas fra folkevalgte verv i Verdal kommune grunnet flytting fra kommunen.
 2. Nytt medlem i kommunestyret (fram til Tomas I. Hallem trer inn som medlem igjen): Einar Olav Larsen.
 3. Siri-Gunn Vinne rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.
 4. Nytt medlem komite mennesker og livskvalitet: Trude Holm (SP)
  Ny nestleder i komite mennesker og livskvalitet: Siri-Gunn Vinne (SP)
  Ny 1. vara komite mennesker og livskvalitet: Einar Olav Larsen (SP)
  Ny 4. vara komite mennesker og livskvalitet: Terje Aksnes (SP)
  Ny 5. vara komite mennesker og livskvalitet: Pål Sverre Fikse (SP)
  Ny 6. vara komite mennesker og livskvalitet: Marit Voll (SP)
 5. Nytt medlem i Lierne Nasjonalparksenter IKS: Marit Voll (SP)
 6. Ny vara i utmarksnemnda: Birgitte Skjørholm Dillan (SP)
 7. Ny 3. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Trude Holm (SP)
  Ny 5. varamedlem formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Birgitte S. Dillan (SP)
  Ny 6. varamedlem formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Anne Segtnan (SP)
 8. Nytt varamedlem i styret i Verdalshallen: Pål Sverre Fikse (SP). 
   

 
  
  

PS 083/17 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.08.2017

BEHANDLING:  
Rådmannen orienterte om:

 • Sommerdrift har gått veldig bra.
 • Turneteateret i Trøndelag – offisiell åpning 9. september. Formannskapets medlemmer er invitert – minner om påmeldingsfrist.
 • Øras dager til uka. Verdal kommune er bidragsyter.
 • Møte neste uke mellom en del kommuner og NTE for å se på samarbeidsmuligheter og felles grensesnitt. 
   


   Til toppen av siden

Publisert: 11.08.2017 08:44 Sist endret: 25.08.2017 12:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS