Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.10.2017

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested:  Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato:         19.10.2017
Tid:            09:00. Formannskapet startet etter orientering og eiermøte kl. 11.30. Slutt kl. 13:40
Til stede:    9 representanter. Silje Sjøvold fikk permisjon og forlot møtet under sak 101/17. Til stede 8 representanter. Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet under sak106/17. Til stede 7 representanter.


Sakliste som PDF   Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 96/17 Godkjenning av møteprotokoll 21.09.2017 Protokoll
PS 97/17 Økonomirapportering 2. tertial 2017 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 98/17 Søknad om kommunal garanti på lån for etablering av kunstgressbane Saksframlegg Protokoll
PS 99/17 Utbygging ny Vuku barnehage - Igangsettingsvedtak med finansiering Saksframlegg Protokoll
PS 100/17 Orientering om status i programmeringsprosessen av nytt helsebygg Saksframlegg Protokoll
PS 101/17 Høring om endringer i barnehageloven Saksframlegg Protokoll
PS 102/17 Kommunale vigsler - endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 103/17 T&T Mat - søknad om skjenkebevilling ved Sandvika Fjellstue Saksframlegg Protokoll
PS 104/17 Grappa Bar - søknad om skjenkebevilling Saksframlegg Protokoll
PS 105/17 Christian Øvereng AS - søknad om salgsbevilling ved Rema 1000 Bobyn Saksframlegg Protokoll
PS 106/17 Orientering - Protokoll
PS 107/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 06.10.17 Saksframlegg Protokoll

  

Oppmøte formannskap 19.10.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Arvid Wold
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Bjørn Stian Hojem

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

Det ble før møtet ble satt:

 • Orientering/presentasjon av Frøseth AS v/daglig leder Arild Frøseth  -  presentasjon PDF
 • Eiermøte i det kommunale heleide selskapet Kinobygget AS. Eiermøte ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.2.

     Til toppen av siden

 

PS 96/17 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.10.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag:

Protokoll fra møte 21. september 2017 godkjennes med følgende merknad: Feil resultat votering sak 90/17 – samlet votering innstilling med vedtatt pkt. 2. Der ble resultatet at det ble vedtatt med 8 mot 1 stemme og ikke enstemmig som det står i protokollen.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 21. september 2017 godkjennes med følgende merknad: Feil resultat votering sak 90/17 – samlet votering innstilling med vedtatt pkt. 2. Der ble resultatet at det ble vedtatt med 8 mot 1 stemme og ikke enstemmig som det står i protokollen.
     Til toppen av siden


 

PS 97/17 Økonomirapportering 2. tertial 2017 -  Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.10.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Økonomirapportering 2. tertial 2017 Verdal kommune tas til etterretning.
 2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
  1. Kr. 600.000,- tilføres Verdalsøra ungdomsskole i samband med prosjektet «Flipover». Budsjettramme for virksomhetsområdet Kultur reduseres tilsvarende.
  2. Budsjettramme for virksomhetsområdet Kultur styrkes med kr. 500.000,- til erstatning for at overføring fra disposisjonsfond tas bort fra området. Finansieres ved redusert ramme på området for Finanstransaksjoner.
 3. Reviderte budsjettskjema 1A og 1B vedtas i henhold til vedlegg.
       Til toppen av siden

 

 

PS 98/17 Søknad om kommunal garanti på lån for etablering av kunstgressbane

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.10.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Vuku idrettslag om kommunal garanti for et lån på kr 12 000 000,- til finansiering av lagerbygg for idrettsmateriell, 11`er kunstgressbane med lys- og vanningsanlegg.
 2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr 12 000 000,-, som Vuku idrettslag tar opp til bygging av lagerbygg for idrettsmateriell, 11`er kunstgressbane med lys- og vanningsanlegg.
 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr.12 000 000,- med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr.13 200 000,-.
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lån og opphører etter 20 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. Garantiforskriftens §3.
       Til toppen av siden

 

 

PS 99/17 Utbygging ny Vuku barnehage - Igangsettingsvedtak med finansiering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.10.2017

BEHANDLING:
MDG v/Arvid Wold fremmet følgende alternativ til pkt. 3:

«3. Rådmannen avklarer mulighetene for og graden av økonomisk støtte fra Enova evt også Innovasjon Norge m.h.t. bruk av solcellepanel m/batterilagring og etablering av biovarmeanlegg.

Votering:

Det ble først votert samlet over pkt. 1 og 2 i rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert alternativt over rådmannens forslag til innstilling pkt. 3 og forslaget fra MDG, der rådmannens forslag til innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 6 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for forslaget fra MDG.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 30,0 mill.kr inkl.mva for bygging av ny Vuku barnehage. Dette omfatter også oppfylling og asfaltering av eksisterende parkeringsplass for barnehage/skole.
 2. Rådmannen bes innarbeide investeringsmidlene til prosjektet slik at det blir fullfinansiert ved framlegging av økonomiplan/budsjett for 2018-2021.
 3. Rådmannen bes ikke benytte seg av de tilbudte opsjoner på solsellenergi/varmepumpe. Som varmekilde velges biovarme fra ett nytt biovarmeanlegg som også kan betjene skole og eventuelt Vukuhallen.
       Til toppen av siden

 

 

PS 100/17 Orientering om status i programmeringsprosessen av nytt helsebygg

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.10.2017

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utlagt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet i Verdal tar rådmannens redegjørelse for hva programmeringsprosessen inneholder av aktiviteter til orientering.
     Til toppen av siden

 

 

PS 101/17 Høring om endringer i barnehageloven

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.10.2017

BEHANDLING:
Silje Heggdal Sjøvold fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Verdal kommune stiller seg positiv til alle de tre endringsforslagene i lov om barnehager, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning, men da under forutsetning av at krav om bemanningsnorm og pedagognorm fullfinansieres for kommunene. 
     Til toppen av siden

 

 

PS 102/17 Kommunale vigsler - endringer i ekteskapsloven fra 1.  januar 2018

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.10.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstiling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret delegerer vigselsmyndighet til følgende (i tillegg til ordfører og varaordfører): folkevalgt Trude Holm, folkevalgt Thor Bertil Granum, rådmann Jostein Grimstad og kommunalsjef Trond Selseth.
 2. Vigsling tilbys på fredager fra kl. 10.00 til kl. 15.00 på kommunestyresalen. I juli og første del av august vil det være begrenset kapasitet. 
 3. Vigslere som ikke mottar godtgjøring eller lønn fra kommunen mottar kr. 500,- pr vigselsdag.
 4. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til rådmannen, som utarbeider retningslinjer og informasjon om det kommunale vigselstilbudet slik at vielsene kan finne sted innenfor verdige rammer. 
       Til toppen av siden

 

 

PS 103/17 T&T Mat - søknad om skjenkebevilling ved Sandvika Fjellstue

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.10.2017

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding med følgende resultat:

Pkt. 1 – vedtatt med 7 mot 1 stemme.

Pkt. 2 og 3 – enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. T & T MAT, org.nr. 993 810 703, gis skjenkebevilling for sluttet selskap for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i følgende rom ved Sandvika Fjellstue:
  1. etasje: Salong og spisesal.
  2. etasje: Plenumsal, salong og grupperom.
  Utendørs: på avgrenset område (gjerde rundt eiendommen).
 2. Kåre Haagenstad og Tanja Fagerholt godkjennes om henholdsvis bevillingen styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Mandag til og med torsdag.
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00
       Til toppen av siden

 

 

PS 104/17 Grappa Bar - søknad om skjenkebevilling

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.10.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende tillegg til pkt. 1:

«Bevillingen gis under forutsetning av bestått etablererprøve i serveringsloven og bevillingen vil ikke trå i kraft før denne er bestått».

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding og tillegg fra ordfører med følgende resultat:

Pkt. 1 inkludert ordførers tilleggsforslag – vedtatt med 7 mot 1 stemme.

Pkt. 2 og 3 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Grappa Bar (Alamadar Hussain Shah), org.nr. 919 020 601, gis alminnelig bevilling som omsøkt for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs. Bevillingen gis under forutsetning av bestått etablererprøve i serveringsloven og bevillingen vil ikke trå i kraft før denne er bestått.
 2. Jeanette Edensten og Peyman Rad godkjennes om henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer. Godkjenningen for styrer gis under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 
       Til toppen av siden

 

 

PS 105/17 Christian Øvereng AS - søknad om salgsbevilling ved Rema 1000 Bobyn

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.10.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Christian Øvereng AS, org. nr. 919 335 629, gis alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 som omsøkt ved Rema 1000 Bobyn ut ny bevillingsperiode til 30.06.2020.
 2. Formannskapet godkjenner Christian Øvereng og Jorunn Overholmen som henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen.
 3. Skjenketider innvilges i henhold til vedtatte salgstider for alkoholholdig gruppe 1 som nevnt i saksopplysninger. 
       Til toppen av siden

 

 

PS 106/17 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.10.2017

BEHANDLING:
Det ble før møtet ble satt:

 • Orientering/presentasjon av Frøseth AS v/daglig leder Arild Frøseth  -  presentasjon PDF
 • Eiermøte i det kommunale heleide selskapet Kinobygget AS. Notat fra styret ble utdelt. Møtet ble enstemmig vedtatt lukket, jfr. Kommunelovens § 31.2.

 
Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 7 representanter.

Rådmannen orienterte om:

 • Dans i Trøndelag- hovedkontor på Inderøy, har nå også etablert seg i Turneteateret sine lokaler. 
 • Jobbes nå bl.a. med budsjett og tilsettinger.
 • NTE – Eiermøte avholdt 2. oktober.
 • Statsbudsjettet 2018.
 • Nytt kommunenummer fra 1.1.18 – 5038.
 • Mekling og befaring kommunedelplan med KMD 3. november.


Ordfører orienterte om:

 • Eiermøte NTE – eiermelding.
 • Mandag 30.10 blir det møte i Innherredssamarbeidet. Skal bl.a. signere matmanifest.
       Til toppen av siden

 

  

PS 107/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 06.10.17

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.10.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
     Til toppen av siden

Publisert: 12.10.2017 14:23 Sist endret: 10.11.2017 10:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS