Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.10.17- PS 107/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 06.10.17

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/230 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.10.17 107/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglement er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegene av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse leges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt av hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 06.10.17):

HøringDepartementFrist
Høring – endring av forskrift om habilitering og rehabilitering individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering  Helse- og omsorgsdepartementet   09.11.2017
Høring om endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer en utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon  Justis- og beredskapsdepartementet 10.11.2017
Høring - Tilskudd til utleieboliger - utkast til ny forskrift  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.11.2017
Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser  Helse- og omsorgsdepartementet   14.11.2017
Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 15.11.2017
Høring - utlysning av nye konsesjoner for fjernfisk etter krill  Nærings- og fiskeridepartementet 24.11.2017
Høring – York-Antwerpen-reglene 2016 Justis- og beredskapsdepartementet 30.11.2017
Høring om endring av forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret – akvakultur med vannlevende planter  Nærings- og fiskeridepartementet 01.12.2017
Høring av rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata Helse- og omsorgsdepartementet   01.12.2017
Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Klima- og miljødepartementet 01.12.2017 
Høring av forslag om endringer i reglene om elektronisk kommunikasjon med domstolen Justis- og beredskapsdepartementet 01.12.2017 
Høring - NOU 2017:9 Politi og bevæpning Justis- og beredskapsdepartementet 01.12.2017 
Høring - forslag om endring i straffelovens regler om forvaring Justis- og beredskapsdepartementet 01.12.2017 
Høring – NOU 2017: 15 – Revisorloven Finansdepartementet 04.12.2017 
Høring endringer i fagskoleloven - personvernforordringen Kunnskapsdepartementet 04.12.2017 
Høring Forslag om nye endringer i universitets- og høyskoleloven Kunnskapsdepartementet 04.12.2017 
Høringsbrev – forslag til endringer i utlendingsloven (innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll mv.) Justis- og beredskapsdepartementet 06.12.2017 
Høring - forslag til lovendring og forskriftsendring om folkehøyskolelovens anvendelse på Svalbard Kunnskapsdepartementet 07.12.2017 
Høring - Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet   10.12.2017 
Høring - ny finansavtalelov Justis- og beredskapsdepartementet 15.12.2017 
Høring om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Arbeids- og sosialdepartementet 20.12.2017 
Høring - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn Kulturdepartementet 31.12.2017 
Høring - Behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv. Justis- og beredskapsdepartementet 15.01.2018

 
Vurdering:

Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.10.2017 12:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS