Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.10.17- PS 97/17 Økonomirapportering 2. tertial 2017 - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2017/7077

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.10.2017 97/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Økonomirapportering 2. tertial 2017 Verdal kommune tas til etterretning.
  2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
    a. Kr. 600.000,- tilføres Verdalsøra ungdomsskole i samband med prosjektet «Flipover». Budsjettramme for virksomhetsområdet Kultur reduseres tilsvarende.
    b. Budsjettramme for virksomhetsområdet Kultur styrkes med kr. 500.000,- til erstatning for at overføring fra disposisjonsfond tas bort fra området. Finansieres ved redusert ramme på området for Finanstransaksjoner.
  3. Reviderte budsjettskjema 1A og 1B vedtas i henhold til vedlegg.


Vedlegg:

1

Økonomirapport 2. tertial 2017 -  Verdal kommune

2

Finansrapport 2. tertial 2017 -  Verdal kommune

3

Budsjettskjema 1A 2017 -  Verdal kommune

4

Budsjettskjema 1B 2017 -  Verdal kommune

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Driften gjennom sommeren, fra kommunestyrets behandling av tertialrapport pr 30. april fram til utløpet av andre tertial, har i stor grad vært som planlagt. Et av de mest tydelige avvik fra forutsetningene for driftsopplegget i 2017 gjennom sommeren finner vi innen barnevern, både med tanke på alvorlighetsgrad og utfordringer med fosterhjemskapasitet. 

Fødselstallene ser ut til å bli lave også i 2017, og med det er det fire år på rad med markant lavere fødselstall enn kommunen har vært vant med – med de inntektskonsekvenser vi kjenner av slik nedgang. Folketallsutviklingen totalt sett har imidlertid vært positiv gjennom første halvår, og da på grunn av positiv flyttebalanse til kommunen. Vi nærmer oss med det jevnt å bli 15.000 innbyggere i kommunen.

Årets skatteinngang og inntektsutjevning isolert sett i Verdal er omtrent slik budsjettet forutsetter, men i og med at vi er minsteinntektskommune er vi prisgitt den nasjonale skatteveksten før vi kjenner vårt eget resultat. Rådmannen ser ikke behov for budsjettendring ved utløpet av andre tertial, i og med at avvikene ser ut til å bli relativt små. En stor skattemåned, november, som også tar opp i seg fordelingen mellom skattekreditorer vil gi oss tydelige resultater.

Prognosene for driften i 2017 fra de enkelte virksomheter viser noe forbedring fra første tertial, og det arbeides kontinuerlig for å søke å nå balanse ved utløpet av året. I sum viser prognosene et merforbruk ved årets slutt på knappe 7 mill kr. Dette framkommer grovt sett med kr 2,5 mill i mindre inntekt og kr 5,5 mill i merforbruk innen virksomhetsområdene, mens kr 1 mill i lavere kapitalkostnader bidrar den andre vegen. Virksomhetene skal fortsatt gjøre det som er mulig for å nå balanse ved årets slutt – den arbeidsretningen er uomtvistelig.

Utfordringen med aktivitetsnivå og -styring innenfor den økonomiske rammen er mer krevende i 2017 enn 2016, men da fikk hele kommunesektoren god hjelp av en generell inntektsvekst. Slik utvikling vil vi ikke få i 2017. Og vi vet at 2018 vil bli enda mer krevende for kommunen, med den nedgangen vi fortsatt har i antall barn og unge og omleggingen av inntektssystemet blant annet. Selv om det er krevende å komme ned på balanse med årets aktivitet, må denne ytterligere ned i 2018.

Arbeidet med å avvikle Innherred samkommune og etablering av «Nye Verdal kommune» går framover, og det vil nok ikke påløpe særlige såkalte «pukkelkostnader» i 2017. Noen slike kostnader vil vi se når ny organisasjon skal være på plass tidlig 2018, og dette må tas hensyn til i kommende økonomiplan.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremkommer av vedlagte rapport.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.10.2017 09:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS