Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.10.17- PS 98/17 Søknad om kommunal garanti på lån for etablering av kunstgressbane

Saksbehandler : Frode Strand

Arkivref : 2017/7164 - /256

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.10.2017 98/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Vuku idrettslag om kommunal garanti for et lån på kr 12 000 000,- til finansiering av lagerbygg for idrettsmateriell, 11`er kunstgressbane med lys- og vanningsanlegg.
 2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr 12 000 000,-, som Vuku idrettslag tar opp til bygging av lagerbygg for idrettsmateriell, 11`er kunstgressbane med lys- og vanningsanlegg.
 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr.12 000 000,- med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr.13 200 000,-.
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lån og opphører etter 20 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. Garantiforskriftens §3


Vedlegg:

 1. Søknad om kommunal garanti på lån for etablering av 11er kunstgressbane og lagerbygg PDF
   
 2. Regnskap Vuku IL PDF
   
 3. Likviditetsbudsjett for kunstgressbane og lagerbygg PDF
   
 4. Oversiktskart Vuku stadion PDF
   
 5. Vedtak i kommunestyresak 21/14 PDF
   
 6. Vedtak i kommunestyresak 19/15 PDF

  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagt søknad fra Vuku idrettslag av 9. oktober 2017. Søknad gjelder kommunal garanti for et lån på 12 mill. kroner.

Søknaden gjelder låneopptak relatert til bygging av 11`er kunstgressbane med lys- og vanningsanlegg samt bygging av lagerbygg for idrettsmateriell/ arrangement. Vuku idrettslag vil stå som eier og driver av anlegget.

For øvrig er det gjennom forskrift til kommuneloven fastslått at garantier over 500 000 kroner må godkjennes av fylkesmannen. Ved et positivt vedtak i denne saken må således saken oversendes til fylkesmannen til endelig godkjenning.

Vuku idrettslag ønsker å heve terrenget på dagens 11`er gressbane og etablere kunstgressbane med lys og vanningsanlegg. I tillegg er det behov for å bygge et lagerbygg på baksiden av Vukuhallen slik at de kan lagre idrettsmateriell og arrangement utstyr.

Vurdering:

Når det gjelder idrettslagets økonomi vil denne satsingen på anleggsutvikling innebære betydelige større økonomisk forpliktelser. Vuku idrettslag fikk i 2014 en kommunal garanti for et lån på kr. 21 500 000,- til bygging av Vukuhallen, i tillegg fikk de et kortsiktig lån på kr. 5 340 000,- av Verdal kommune som forskuttering på momskompensasjon i 2015. Kortsiktig lån på kr. 5 340 000,- er nedbetalt.

Vukuhallen sto ferdig i april 2015, Vuku hadde da et lån på kr. 28 000 000,-. Ved utgangen av 2017 har Vuku idrettslag et lån på kr. 20 893 666,-.

Idrettslaget har gjort ei stor investering i Vukuhallen og det har vært et stort og positivt engasjement blant befolkningen i dalføret for å gjennomføre dette prosjektet. Idrettslaget er ennå i startfasen på drift og inntektsbringende aktivitet for Vukuhallen og de første 2 årene har vært positive. Rådmannen skulle helst ha sett at de 2-3 neste årene hadde vært brukt til å stabilisere og høste erfaring med driften av Vukuhallen. Rådmannen forventer at Vuku idrettslag fortsetter sitt gode arbeid med driften av Vukuhallen.

Vuku idrettslag søker ved denne anledning om en ny kommunal garanti på kr 12 mill. inkludert dagens garanti vil dette til sammen utgjøre en kommunal lånegaranti på kr. 32 893.666,-.

Rådmannen vurdere det samlede låneopptak som i grenseland for hva idrettslaget kan forsvare økonomisk. Idrettslagets regnskap for de siste årene og det vedlagte likviditetsbudsjett viser at idrettslaget har stort fokus og ansvarlighet når det gjelder lagets økonomi. Etter at Vuku idrettslag har mottatt utbetaling av spillemidler, momsrefusjon og andre inntekter vil laget ved utgangen av 2022 ha et lån på kr. 17 847 099,-

Oversiktlig og god økonomistyring er tillitsvekkende for Verdal kommune. Som rådmannen har blitt kjent med Vuku idrettslag er det å forvente at laget også framover tar økonomien på største alvor.

Arbeidet med flom sikring av Verdalselva, graving for ny drenering, bygging av ny barnehage og heving av terrenget omkring dagens idrettsanlegg påvirker og fremskynder idrettslagets plan for anleggsutvikling. Hvis Vuku idrettslag opprettholdere dagens 11èr bane slik den er lokalisert i dag vil banen bli liggende lavere enn tilstøtende området i rundt. Dette vil være ugunstig med tanke på adkomst til anlegget og med tanke på nedbør.

Ved store nedbørsmengder vil banen bli oversvømt da dagens drenering ikke er dimensjonert for dette. I tillegg vil dette medføre at banen ikke kan brukes for lagene i Vuku idrettslag og gi lagene/utøverne uforutsigbare trenings- og kampforhold. Dette vil påføre idrettslaget økonomisk usikkerhet og utfordringer, både i form av leieutgifter til trening, kamp og utbedringer av eventuelle naturskader.

Vuku idrettslag ser det som nødvendig og riktig tidspunkt for å heve terrenget der dagens 11`er bane er lokalisert slik at hele området med barnehage og idrettsanlegg blir funksjonelt og helhetlig tilfredsstillende.

Når terrenget blir hevet ca.2 meter må det etableres en ny spilleflate for 11`er banen. Med økt aktivitet i idrettslaget og lengre sesong vil det være fremtidsrettet å bygge en kunstgressbane med lys- og vanningsanlegg.

Lagerbygget for idrettsutstyr og arrangement er nødvendig for oppbevaring av utstyr som kreves for å kunne vedlikeholde/drifte banene og anlegget best mulig og for å lagre utstyr til større arrangementer som Vukudåggån, 1. mai, 17. mai, idrettsarrangementer/cuper, konserter mm. Dette må sees som en helhet i den totale utbyggingen av idrettsanlegget og flomsikringen mot Verdalselva.

Rådmannen vil nøye følge idrettslagets økonomi. Det vil bli gjennomført halvårlige møter med idrettslaget for å sikre god oversikt over utviklingen.

Det vises til gjennomgangen ovenfor og rådmannen vil etter en samlet vurdering anbefale at søknaden fra Vuku idrettslag vedrørende garanti for lån innvilges.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.10.2017 09:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS