Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.10.17- PS 99/17 Utbygging ny Vuku barnehage - Igangsettingsvedtak med finansiering

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2017/5991

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.10.2017 99/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 30,0 mill.kr inkl.mva for bygging av ny Vuku barnehage. Dette omfatter også oppfylling og asfaltering av eksisterende parkeringsplass for barnehage/skole.
 2. Rådmannen bes innarbeide investeringsmidlene til prosjektet slik at det blir fullfinansiert ved framlegging av økonomiplan/budsjett for 2018-2021.
 3. Rådmannen bes ikke benytte seg av de tilbudte opsjoner på solsellenergi/varmepumpe. Som varmekilde velges biovarme fra ett nytt biovarmeanlegg som også kan betjene skole og eventuelt Vukuhallen.

 
Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Generelt:

Prosjektet omfatter oppføring av ny barnehage i Vuku. Barnehagen er planlagt bygd på samme tomta som den gamle barnehagen. Bygget er tegnet etter TEK 10, men skal oppdateres etter TEK 17. I tillegg til selve bygget er det medtatt oppfylling av dagens parkeringsplass for skole/barnehage samt asfaltering av denne. 

Totalt bruttoareal på barnehagen er 787 m2, ute/lekeareal er på 4,6 dekar. Barnehagedrift inkl. teknisk rom og administrasjonsdel er adskilt. Barnehagen er planlagt utbygd med 3 avdelinger, en småbarnsavdeling og 2 avdelinger for større barn. Bygget er planlagt oppvarmet med vannbåren biovarme.

Det er 9 ansatte i dagens barnehage som skal rives. Det er planlagt plass til ca. 12 ansatte i den nye barnehagen, varierende til stillingsprosenten til de ansatte.

Forprosjektet er utarbeidet av Arcon Prosjekt A/S. Verdal kommunes prosjektgruppe-/byggekomite har bestått av verneombud og bestyrer ved Vuku barnehage, Virksomhetsleder for barnehagene i Verdal samt to representanter fra virksomhetsområde Teknisk drift. Representant for rådet for likestilling av funksjonshemmede har også blitt informert underveis i prosessen.

Prosjektkostnad etter anbud:

Prosjektet har vært ute på totalentreprisekonkurranse med forhandlinger. 7 entreprenører ga inn pris på prosjektet hvorav 4 ble innkalt til en forhandlingsrunde. Ut fra de innkomne tilbud kan følgende kostnadsramme settes opp for prosjektet.

 • Entreprisekostnad:                                     18.300.000,- kr.
 • Riving av eks.barnehage:                               300.000,- kr.
 • Forprosjekt, byggherreombud:                     1.600.000,- kr.
 • Inventar/utstyr:                                             1,600.000,- kr.
 • Uforutsett ca. 10%                                       2.200.000,- kr.
 • Sum.eks.mva:                                              24.000.000,- kr.
 • + 25 % mva:                                                  6.000.000,- kr
 • Totalt inkl.mva:                                            30.000.000,- kr.


Vurdering:

Byggekostnad pr.m2 vil ligge på ca. 38.000,- pr/m2.Dette er muligens høyere enn det kommunen har vært vant til tidligere. Hovedgrunnen til dette er oppfylling og asfaltering av ny parkeringsplass for barnehage/skole samt oppfylling av større lekeareal langs kortsiden på fotballbanen til Vuku IL. Kostnaden for oppfyllingsarbeider samt ny asfaltert parkeringsplass er på ca. 4.mill.kr inkl.mva. Det kan også nevnes at ved framtidig skoleutbygging budsjetteres det med ca. 37000 – 38000 kr/m2 for nybygg. Det er her vi finner årsaken til økning fra kr 25 mill. som står avsatt i eksisterende økonomiplan. 

Det er også hentet inn pris på solcelleanlegg på tak. Dette vil medføre en ekstrakostnad på 1,5 mill.kr inkl.mva ut fra de tilbudte opsjonspriser. I tillegg er det innhentet pris på varmepumpe luft til veske. Dette vil medføre en eventuell merkostnad på 0,6 mill.kr inkl.mva.

Rådmannen foreslår at opsjonene ikke benyttes og at det bygges ett felles biovarmeanlegg tilsvarende det vi har på Verdalsøra B og U for oppvarming av både barnehage og skole. Dette anlegget leases og kommer ut som en egen konkurranse. Dette vil medføre at Vuku oppvekstsenter får en tilfredsstillende varmeløsning. Dagens oljekjel vil da bli sanert. Dersom Vuku IL ønsker det kan også de kjøpe varme fra dette anlegget.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.10.2017 09:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS