Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.10.17- PS 102/17 Kommunale vigsler - endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/5239 - /F82

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.10.2017 102/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret delegerer vigselsmyndighet til følgende (i tillegg til ordfører og varaordfører): folkevalgt Trude Holm, folkevalgt Thor Bertil Granum, rådmann Jostein Grimstad og kommunalsjef Trond Selseth.
 2. Vigsling tilbys på fredager fra kl. 10.00 til kl. 15.00 på kommunestyresalen. I juli og første del av august vil det være begrenset kapasitet. 
 3. Vigslere som ikke mottar godtgjøring eller lønn fra kommunen mottar kr. 500,- pr vigselsdag.
 4. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til rådmannen, som utarbeider retningslinjer og informasjon om det kommunale vigselstilbudet slik at vielsene kan finne sted innenfor verdige rammer.


Vedlegg:

 1. Rundskriv Q-11/2017 – kommunale vigsler PDF
   
 2. Brev datert 30.06.17 fra Barne- og likestillingsdepartementet – informasjon om endringer i ekteskapsloven PDF
   
 3. Forskrift om kommunale vigsler PDF
   
 4. Vedtak om borgerlig vigselsformular PDF
   
 5. Lov om ekteskap PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Stortinget har vedtatt å overføre vigselsmyndigheten fra tingretten til kommunene og dette trer i kraft 1.1.18. 

Ordfører og varaordfører får en direkte myndighet etter loven til å gjennomføre vigsler. I tillegg kan kommunestyret gi vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen. Beslutningen om hvem som skal ha vigselsmyndighet, i tillegg til ordfører og varaordfører, skal tas av kommunestyret selv og kan ikke overlates til andre. Kommunen må her vurdere hvem som er egnet for oppgaven. I forarbeidene til loven er det anbefalt at det også tilbys vigsler som er politisk nøytrale.

Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom den folkevalgte ikke lenger er folkevalgt eller viglerens ansettelsesforhold i kommunen avsluttes.

Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jfr. Ekteskapslovens § 12 a. Det er tilstrekkelig at en er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Kommunen kan selv bestemme om de vil tilby vigsler for andre enn kommunens innbyggere. Dette vil vi komme tilbake til.

Kommunen kan selv bestemme hvor og når de skal tilby vigsler og det er viktig at dette tilbudet er tilgjengelig og skal dekke etterspørselen på en god måte, jfr. Forskrift om kommunale vigsler § 1.

I 2016 var det til 26 vigsler fra Verdal i Tingretten.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert ulike lokaler for formålet og har kommet fram til at kommunestyresalen anses som det eneste rommet som er egnet som seremonirom og dermed egnet for vigsler. Det er planer på sikt å få etablert et eget seremonirom/hus, men fram til dette er på plass må kommunestyresalen brukes. Salen er mye i bruk til ordinære kommunal virksomhet og rådmannen har derfor vurdert det dit at fredager avsettes til vigsler. Dette begrenser tilgjengeligheten for vigsling, men fram til vi har annet egnet rom til formålet, synes dette som den beste løsningen. Rådmannen vil derfor legge fram ny sak i løpet av 2018 der evt. utvidelse av tilbud, eget seremonirom, tilbud om vigsling av andre enn kommunens innbyggere osv er vurdert. 

Det borgerlige vigselsformularet er fastsatt ved kongelig resolusjon og skal benyttes ved gjennomføringen av borgerlige vigsler. Formularet setter et minimumskrav til innholdet i vigselen, men det er i prinsippet rom for å tilpasse seremonien med for eksempel sang, musikk, utveksling av ringer, tekstlesing e.l. Domstolens praksis er at det settes av 15 minutter pr vigsel. Av disse vil 5 minutter medgå til den obligatoriske lesningen av vigselsformularet. Brudeparet vil dermed ha ca 10 minutter tilgjengelig til andre aktiviteter som musikk, tekstlesing el. som de selv er ansvarlig for.

Når det gjelder gjennomføring av vigselen er rådmannens vurdering at kommunens oppgaver avgrenses til selve vielsesritualet. Øvrige rammer for vigselen må besørges av brudeparet selv, så som pynt, dekorasjoner, musikk og andre innslag.

I tillegg til selve seremonien vil kommunen måtte påregne noe tidsbruk til administrativt for- og etterarbeid, bl.a. bestilling av timer til vigsel, besvare spørsmål fra publikum, utstede midlertidig vigselsattest, samt retur av prøvingsattest til Skatteetaten. 

Rådmannen utarbeider i henhold til ovenstående retningslinjer og informasjon om det kommunale vigselstilbudet.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.10.2017 09:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS