Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.11.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 19.11.2015
Tid           : 13:45 - 15:00
Til stede   : 8 representanter


Sak 126/15 ble behandlet før sakene 124/15 og 125/15.
   
  

Sakliste som Word  - Protokoll som Word

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 118/15 Godkjenning av møteprotokoll 05.11.2015 Protokoll
PS 119/15 1721 - Pris festetomter på Ørin industriområde Protokoll
PS 120/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune Protokoll
PS 121/15 Kommunereform Protokoll
PS 122/15 Valg av leder og nestleder i Spelnemnda for valgperioden 2015-2019 Protokoll
PS 123/15 Charlotte Aakerhus - søknad om permisjon fra politiske verv Protokoll
PS 124/15 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2015 Protokoll
PS 125/15 B-sak. Utviklingsstipend for ungdom Protokoll
PS 126/15 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 19.11.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei Arild Kvernmo Pedersen møtte som vara 
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Nei Ingen vara
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

 

PS 118/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.11.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 5. november 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 5. november 2015 godkjennes.
    

 

PS 119/15 1721 - Pris festetomter på Ørin industriområde Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.11.2015

BEHANDLING:   
Følgende rettes opp i forslag til vedtak:
Industriområdet Ørin – endres til Verdal industripark.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Med bakgrunn i tidligere priser og sammenliknbare markedspriser for de arealer kommunen eier eller fester på Verdal industripark, endres tomteprisen til kr. 500 pr. m2 gjeldende fra 1.1.2016.
Prisen reguleres årlig pr. 1.januar iht. SSBs prisindeks.

Tomtepris innarbeides i avgiftsdokument for beslutning i kommunestyrets avgiftsvedtak for 2016.

 
 
PS 120/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.11.2015

 

BEHANDLING:  
Følgende ble utdelt i møtet:

Verdal Arbeiderparti, verdal Høyre og Verdal Kristelig Folkeparti v/Arild K. Pedersen fremmet følgende verbalforslag:
«

 1. Økonomisk resultat.
  Kommunestyret understreker målsettingen om 2 % økonomisk resultat ved utgangen av 2019.
  Kommunestyret forutsetter at målsettingen nås og ber om at økonomiplanen ved rulleringen i 2016 justeres i forhold til dette.
 2. Ressursbruk Spesialpedagogikk.
  Kommunestyret konstaterer at ressursbruken til spesialundervisningsformål stadig ligger på et høyt nivå.
  Kommunestyret presiserer målsettingen om reduksjon i ressursbruken til spesialundervisningsformål.
  Rådmannen rapporterer til Komite Mennesker og Livskvalitet og Formannskap særskilt på denne utviklingen minimum to ganger pr. år.
 3. Gatelys.
  Kommunestyret finner det uheldig at gatelysene på kommunale veger / gangveger slås av om natten. Kommunestyret ber om at denne praksisen opphører. Merkostnadene belastes driftsrammene for Teknisk Drift.»

SP/V/SV/FRP/MDG v/Marit Voll fremmet følgende verbalforslag:
«
Fellesforslag budsjett 2016

 • Forslag 1
  Kommunestyret støtter rådmannens forslag til omlegging fra institusjonsplasser til heldøgns omsorgsboliger.
   
  Vi forventer økt press på hjemmetjenesten i omleggingsfasen og foreslår at denne tjenesten styrkes.
   
  Budsjettet økes med 1 mill. i 2016. Rådmannen innarbeider samme beløp i 2017.
   
  Kr 650.000 dekkes i 2016 ved at oppstart Ungdommens hus utsettes til 01.01.2017. Kr. 350.000 dekkes ved reduksjon av forventet overskudd.
 • Forslag 2
  Kommunestyret har vedtatt en investering på 20 mill. til Ungdommens hus og Voksenopplæring. Voksenopplæringa fortsetter bruk av huset som i dag, inntil rådmannen legger fram en sak om utvidet bruk av huset for å få best mulig utnyttelse av lokalene. Det må også legges fram en sak vedr. styrking av ungdomstilbudet i disse lokalene. Innvesteringene i bygget utsettes til dette er avklart.
  Vi forutsetter at rådmannen finner løsninger for tilbud til de ungdommene som i dag benytter Kinokjelleren i 2016.
 • Forslag 3
  Drift av utstyrsbua videreføres etter av prosjektperioden er over. Rådmannen ser på mulighet for samarbeid mellom Veksttorget /NAV og flyktningetjenesten.
 • Forslag 4
  Det er viktig for integreringen av flyktninger at det er tilstrekkelig med praksisplasser i kommunen. Verdal kommune som arbeidsgiver må ta et ekstra ansvar for å tilrettelegge slike praksisplasser innenfor sin virksomhet.
 • Forslag 5
  Kommunestyret ber om at det snarest lages en strategi for hvordan Ørin Nord skal realiseres som industriområde.
 • Forslag 6
  Det opprettes Samarbeidsutvalg ved de to helseinstitusjonene våre, etter mal fra barnehage/skole. Samarbeidsutvalgene bør være partssammensatt med representanter fra beboere, pårørende, ansatte og politiskere. Rådmannen fremmer sak egen sak.
 • Forslag 7
  Verdal kommune samarbeider med Oppvekstprogrammet, og jobber for å få etablert praksis med 1 times fysisk aktivitet per dag, i kommunens barnehager og skoler.
 • Forslag 8
  Satsing på en god folkehelse er vevd inn som en rød tråd gjennom hele kommuneplanen, der livskvalitet, helse og mestring er sentrale begrep.
  Vi ser viktigheten av å prioritere forebygging og tidlig innsats. Skal vi på en bedre måte møte de utfordringer en del av våre ungdommer sliter med, er det viktig at også Frisklivssentralen gis ressurser til å gi et tilbud til ungdommer fra 14-18 år.»

Votering:

Punktvis votering forslag fra AP/H/KRF:

 • Pkt. 1 – vedtatt med 6 mot 2 stemmer.
 • Pkt. 2 – vedtatt med 7 mot 1 stemmer.
 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

Forslag fra SP/V/SV/FRP/MDG:

 • Pkt. 1- falt med 3 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 2- falt med 3 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 3 – falt med 3 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 4 – falt med 3 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 5 – falt med 3 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 6 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 7 – falt med 3 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 8 – falt med 3 mot 5 stemmer.

Til slutt ble det votert samlet over rådmannens forslag til innstilling inkludert vedtatte forslag som ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer.
     
INNSTILLING:  

 1. Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2016 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2016 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2016 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2016 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 115.500.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Økonomisk resultat.
  Kommunestyret understreker målsettingen om 2 % økonomisk resultat ved utgangen av 2019.
  Kommunestyret forutsetter at målsettingen nås og ber om at økonomiplanen ved rulleringen i 2016 justeres i forhold til dette.
 11. Ressursbruk Spesialpedagogikk.
  Kommunestyret konstaterer at ressursbruken til spesialundervisningsformål stadig ligger på et høyt nivå.
  Kommunestyret presiserer målsettingen om reduksjon i ressursbruken til spesialundervisningsformål.
  Rådmannen rapporterer til Komite Mennesker og Livskvalitet og Formannskap særskilt på denne utviklingen minimum to ganger pr. år.
 12. Gatelys.
  Kommunestyret finner det uheldig at gatelysene på kommunale veger / gangveger slås av om natten. Kommunestyret ber om at denne praksisen opphører. Merkostnadene belastes driftsrammene for Teknisk Drift.
 13. Det opprettes Samarbeidsutvalg ved de to helseinstitusjonene våre, etter mal fra barnehage/skole. Samarbeidsutvalgene bør være partssammensatt med representanter fra beboere, pårørende, ansatte og politiskere. Rådmannen fremmer sak egen sak.

 
  

PS 121/15 Kommunereform   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.11.2015

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
 
  

  

PS 122/15 Valg av leder og nestleder i Spelnemnda for valgperioden 2015-2019   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.11.2015

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag:

 • Leder: Jan Juberg
 • Nestleder: Inga A. Hildrum

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Leder og nestleder i Spelnemnda for valgperioden 2015-2019:

 • Leder: Jan Juberg.
 • Nestleder: Inga A. Hildrum

 

PS 123/15 Charlotte Aakerhus - søknad om permisjon fra politiske verv   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.11.2015

BEHANDLING:  
Høyre v/Silje Sjøvold fremmet følgende forslag til pkt. 3:
Silje Sjøvold.

Høyre vil komme tilbake med forslag til pkt. 4 i kommunestyrets møte.

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding og forslaget fra Høyre med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – Enstemmig.
 • Pkt. 2 – Enstemmig.
 • Pkt. 3 – Enstemmig

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Charlotte Aakerhus om permisjon fra politiske verv fram til og med 30. juni 2016.
 2. Lotte Holte Kjesbu rykker inn som fast medlem i kommunestyret fram til 30.06.16.
 3. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet fram til 30.06.16: Silje H. Sjøvold (H)
 4. Nytt 1. vara i formannskapet fram til 30.06.16:


    

PS 124/15 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2015   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.11.2015

BEHANDLING:  
Saksframlegg og innstilling ble utlagt i møtet.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31, nr. 2.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Verdal kommunes kulturpris 2015.

 

PS 125/15  B-sak. Utviklingsstipend for ungdom 2015   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.11.2015

BEHANDLING:  
Saksframlegg og innstilling ble utlagt i møtet.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31, nr. 2.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling til kandidat til Utviklingsstipend for ungdom 2015. 

 

 

PS 126/15 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.11.2015

BEHANDLING:  
Sak 126/15 ble behandlet før sakene 124/15 og 125/15.

Rådmann orienterte om:

 • Tilsyn fra Datatilsynet.
 • Flyktningsituasjon. Kommunene i Nord-Trøndelag er utfordret av Fylkesmannen på å finne lokasjoner for bosetting av 1000 flyktninger – akutt transittmottak. Saken er diskutert i møter med fylkesmannen, bl.a. transittmottak, mottak av mindreårige flyktninger – og hva dette medfører, bl.a verger. Beredskapsrådet i Verdal kommune var til orientering samlet fredag 13. november for å diskutere flyktningsituasjonen.

   
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 25.01.2021 11:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS