Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.01.2016

Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 21.01.2016
Tid           : 14:00 - 15:45 
Til stede   : 9 representanter

 
  
  

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 6/16 Godkjenning av møteprokoll 14.01.2016 Protokoll
PS 7/16 Trøndelagsutredningen - høring Saksframlegg Protokoll
PS 8/16 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 21.01.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei  Anne Kolstad møtte som vara

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 006/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.01.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 14.01.16 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 14.01.16 godkjennes.

 

 

PS 007/16 Trøndelagsutreningen - høring  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.01.2016

BEHANDLING: 
SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende alternativt forslag:
«Viktige elementer som må ligge til grunn ved en eventuell sammenslåing av Trøndelagsfylkene.

 1. Det skal gjennomføres en rådgivende folkeavstemning for om Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylke skal slå seg sammen. Tidsplanen tilpasses Stortingets behandling av kommune og regionreformen. Folkeavstemmingen gjennomføres før en avgjørelse om sammenslåing behandles av fylkestinget i Nord-Trøndelag.
 2. Verdal kommunestyre mener det er galt å gjennomføre en sammenslåing av de to fylkene før man har fått nasjonal avklaring på oppgavefordelingen mellom kommuner, fylker og stat. I mangel av de nasjonale avklaringene og en rådgivende folkeavstemning i Nord-Trøndelag vil Verdal kommunestyre anbefale at man ikke slår sammen Nord-Trøndelag fylke med Sør-Trøndelag fylke.
 3. Hvis sammenslåingen av fylkene på tross av manglende folkeavstemning og i påvente av nasjonale avklaringer blir gjennomført må det fremtidige NTE-eierskapet overføres til kommunene. Det er et ufravikelig krav fra Verdal kommunestyre ved en eventuell fylkessammenslåing at 100% av eierskapet av NTE overføres til kommunene i dagens Nord-Trøndelag.
 4. Skulle fylkestingene velge å slå sammen fylkene er det viktig at intensjonsavtalen avklarer at:
  - Vi forsikres at Verdal videregående videreutvikles.
  - Nord-Trøndelag Teater får et regionalt ansvar og at det satses på Verdal som plassering for regionteateret.
  - Stiklestad Nasjonale Kultursenter sine utviklingsplaner og drift ivaretas med det nye eierskapet.
  - Vegløsningene for et av Norges største industriparkområder sikres, gjennom framtidsrettet vegløsning.
  - For å sikre en balanse i regionen må politisk og administrativ ledelse av det nye fylket plasseres på Steinkjer.
  - Verdal kommune kan ta ansvar for å være vertskommune for desentralisering av kulturrådets midler i sammenheng med Nord-Trøndelag Teater og Nord universitets utdanning i Verdal.»
   

Pkt. 4 fra SP fremmes subsidiært som nytt pkt. 6.

AP/KRF v/Bjørn Iversen fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 4 og nytt pkt. 5:
«4. Verdal kommune legger til grunn for sitt standpunkt en fordeling av eierskap og tilhørende utbyttefordeling fra NTE som tar utgangspunkt i at alle innbyggere i Nord-Trøndelag er likeverdige. Den enkelte kommunes folketall må derfor legges til grunn av fordeling av eierskapet.

5. Det er avgjørende viktig at en beslutning om sammenslåing av Trøndelagsfylkene sikres mest mulig legitimitet. Den enkelte innbygger i Nord-Trøndelag må derfor gis adgang til å kunne ta stilling til sammenslåingsspørsmålet.
Verdal kommune vil derfor anbefale at det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning om saken før endelig beslutning fattes av fylkestinget i Nord-Trøndelag.»

Votering:

 • Det ble først votert alternativt mellom forslag fra SP pkt. 1 mot AP/KRFs forslag til nytt pkt. 5 – der AP//KRFs forslag ble vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.
 • Det ble deretter votert alternativt mellom forslag fra SP til pkt. 3 mot AP/KRFs forslag til nytt pkt. 4 – der AP//KRFs forslag ble vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP
 • Det ble så votert over pkt. 4 i SPs forslag (nytt pkt. 6) som ble enstemmig vedtatt.
   

Det ble til slutt votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling inkludert forslag til nytt pkt. 4 og 5 fra AP/KRF og pkt. 4 i SP forslag (nytt pkt. 6) mot SPs forslag, der rådmannens forslag med vedtatte forslag til nytt pkt. 4, 5 og 6 ble vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommune anser at Trøndelagsutredningen et godt grunnlag for beslutning om samling av de to Trøndelagsfylkene.
   
 2. Verdal kommune støtter forslaget om samling av dagens to fylker i Trøndelag til et nytt Trøndelagsfylke med tilhørende forslag til intensjonsplan.
   
 3. Deling av ordførerfunksjon og administrativ ledelse oppfattes som kunstig i en formannskapsmodell. Verdal kommune går inn for at disse funksjonene samles i Steinkjer.
   
 4. Verdal kommune legger til grunn for sitt standpunkt en fordeling av eierskap og tilhørende utbyttefordeling fra NTE som tar utgangspunkt i at alle innbyggere i Nord-Trøndelag er likeverdige. Den enkelte kommunes folketall må derfor legges til grunn av fordeling av eierskapet.
   
 5. Det er avgjørende viktig at en beslutning om sammenslåing av Trøndelagsfylkene sikres mest mulig legitimitet. Den enkelte innbygger i Nord-Trøndelag må derfor gis adgang til å kunne ta stilling til sammenslåingsspørsmålet.
  Verdal kommune vil derfor anbefale at det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning om saken før endelig beslutning fattes av fylkestinget i Nord-Trøndelag.
   
 6. Skulle fylkestingene velge å slå sammen fylkene er det viktig at intensjonsavtalen avklarer at:
  - Vi forsikres at Verdal videregående videreutvikles.
  - Nord-Trøndelag Teater får et regionalt ansvar og at det satses på Verdal som plassering for regionteateret.
  - Stiklestad Nasjonale Kultursenter sine utviklingsplaner og drift ivaretas med det nye eierskapet.
  - Vegløsningene for et av Norges største industriparkområder sikres, gjennom framtidsrettet vegløsning.
  - For å sikre en balanse i regionen må politisk og administrativ ledelse av det nye fylket plasseres på Steinkjer.
  - Verdal kommune kan ta ansvar for å være vertskommune for desentralisering av kulturrådets midler i sammenheng med Nord-Trøndelag Teater og Nord universitets utdanning i Verdal.
   

 

  

PS 008/16 Orientering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.01.2016

BEHANDLING: 
Ordfører orienterte:

 • Informert fra redaktør i Innherred at det er tenkt folkemøte om Trøndelagsutredningen tirsdag 26. januar på Stiklestad Nasjonale Kultursenter – fra kl. 18.00 til 20.00.
 • Formannskapsmøte 11.2 – kolliderer med KS strategikonferanse og Byer i Midt-Norge – kan dette flyttes til torsdag 18. februar – dette sluttet formannskapet seg enstemmig til
   


 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 25.01.2016 12:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS