Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.02.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 28.01.2016
Tid           : 12:25 - 13:45
Til stede   : 9 representanter. Brita K. Thorsvik fratrådte som inhabil i sak 18/16. Til stede 8 representanter.

 
Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:

 • Verdal Bruksrettforening v/Arvid Wold – Ad. Jordskifterettssak Værdalsbruket – bruksrettighetshavere – 30 min.

 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 13/16 Godkjenning av møteprokoll 28.01.2016 Protokoll
PS 14/16 Kommunereformen- rådgivende folkeavstemning Saksframlegg Protokoll
PS 15/16 Ungdommens hus - godkjenning av forprosjekt Saksframlegg Protokoll
PS 16/16 Forskuttering av utbygging FV 757 Holbergkrysset - Hamnekrysset øst - Finansiering  Saksframlegg Protokoll
PS 17/16 China Palace AS - søknad om skjenkebevilling  Saksframlegg Protokoll
PS 18/16 Stiklestad Golfklubb - Søknad om ny skjenkebevilling pga endringer i driften Saksframlegg Protokoll
PS 19/16 Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2015  Saksframlegg Protokoll
PS 20/16 Orientering - Protokoll
PS 21/16 Kommunereformen - avklaring av mandat fra kommunestyret Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 18.02.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Arvid Wold møtte som vara
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 013/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.02.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 28. januar 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 28. januar 2016 godkjennes. 

  

PS 014/16 Kommunereformen- rådgivende folkeavstemning  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.02.2016

BEHANDLING: 
Saken er drøftet i lokal styringsgruppe for kommunereformen.

H v/Silje H. Sjøvold fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 3:
«Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg (valglovens § 2-2).»

Det ble først votert alternativt mellom rådmannens forslag til pkt. 3 og forslaget fra Høyre til pkt. 3, der forslaget fra Høyre vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer stemte for forslaget fra rådmann

Det ble deretter votert over rådmannens forslag til innstilling med vedtatt nytt pkt 3, som ble enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Under forutsetning av at det foreligger intensjonsavtale med andre kommuner om kommunesammenslåing gjennomføres rådgivende folkeavstemming. Hensikten med folkeavstemming er at innbyggernes oppfatning om eksisterende alternativer blir hørt før kommunestyrets beslutningsprosess.

 1. Folkeavstemningen finner sted mandag 23. mai.
 2. Valgstyret tillegges ansvaret for den praktiske gjennomføringen av folkeavstemningen.
 3. Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg (valglovens § 2-2).
 4. Skjæringsdato for manntallsføring settes til 1. april 2016 dvs. at de som er manntallsført i Verdal pr 1. april 2016 kan avgi stemme ved folkeavstemmingen.
 5. Det produseres ikke valgkort til folkeavstemmingen.
 6. Manntallet legges ut til ettersyn på tilsvarende steder som ved ordinære valg (dvs. rådmannskontoret og servicekontoret), så snart det er tilgjengelig.
 7. Valgstyret delegeres fullmakt til å bestemme den endelige utformingen på stemmesedler, men likevel slik at stemmesedlene er like i aktuelle kommuner.
 8. Ordinær forhåndsstemming på servicekontoret i perioden 2. mai til og med 20.mai. Valgstyret oppnevner stemmemottakere og legger til rette for forhåndsstemmegivning i tråd med valglovens § 8-2 til § 8-5 så langt det er relevant.
 9. Det brukes brevstemmegivning i stedet for normal tidligstemming, utenriksstemming og stemmegivning innenriks for de som ikke har mulighet til å avgi ordinære forhåndsstemme eller være til stede på valgdagen. Brevstemmer mottas fra 2. mai t.o.m. valgdagen kl 21.00. På grunn av manglende legitimasjonskontroll, behandles og telles disse stemmene tilsvarende regler for mottatte stemmer på valgdagen, d.v.s. etter at avkryssingsmanntallene er mottatt fra kretsene
 10. Valgstyret får fullmakt til å fastsette tidspunkt for forhåndsstemmegivning på institusjon og hjemmestemming.
 11. Stemmegivning på valgdagen foregår på de samme stedene som ved kommunestyrevalget 2015, dvs. ved Øra, Vinne, Stiklestad og Vuku. Valgstyret fastsetter tid for stemmegivning.
 12. Bestemmelsene i kapittel 10 i valgloven om godkjenning av stemmesedler, opptelling og protokollering legges til grunn så langt det er relevant.
 13. Valgstyret utarbeider en prosedyre for å behandle eventuelle klager på avstemmingen, herunder ekstern ankeinstans.
 14. Det gis fullmakt til valgstyrets leder i samarbeid med administrasjonen å ta evt. avgjørelser som ikke er av prinsipiell betydning, herunder oppnevning av valgmedarbeidere, annonsering, frister ol.
 15. Kostnadene for gjennomføring av rådgivende folkeavstemning regnskapsføres som politisk virksomhet og antas finansiert i form av omsøkte skjønnsmidler til formålet. 

 
   

PS 015/16 Ungdommens hus - godkjenning av forprosjekt  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.02.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstilling fra komite mennesker og livskvalitet enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:

 1. Kommunestyre slutter seg til de framlagte planer for lokaliteter for Ungdommens hus og Voksenopplæring for flyktninger.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt med Byggmestran AS.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt for kjøp av deler av eiendommen Blikktun, gnr 19 bnr 529 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 471 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 606.

 

  

PS 016/16 Forskuttering av utbygging FV 757 Holbergkrysset - Hamnekrysset øst - Finansiering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.02.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:

 1. Verdal kommune garanterer for et beløp på inntil 20 mill. kr til utbygging/forskuttering av Fv 757 parsell Havnekrysset øst – Holbergkrysset.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de aktuelle forhandlinger/avtaler
 3. Forskutteringsbeløpet dekkes ved bruk av lån.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.

 

  

PS 017/16 China Palace AS - søknad om skjenkebevilling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.02.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. China Palace AS, org.nr. 998 751 039, gis alminnelig skjenkebevilling av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt. Bevillingen gis ut bevillingsperioden til 30.06.16. Det forutsettes at Lu Dexiong innen rimelig tid består etablererprøve servering.
 2. Lu Dexiong og Li Cui Yi godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketiden innvilges som omsøkt slik:
  Mandag – fredag: fra kl. 14.00 til kl. 23.00.
  Lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 23.00.
  Søndag: fra kl. 13.00 til kl. 22.00.

 

  

PS 018/16 Stiklestad Golfklubb - Søknad om ny skjenkebevilling pga endringer i driften  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.02.2016

BEHANDLING: 
Brita K. Thorsvik ba om å få vurdert sin habilitet. Er medlem i styret.
Ved votering ble Brita K. Thorsvik erklæring inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6e. Thorsvik fratrådte møtet.
Til stede 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:

 1. Stiklestad Golfklubb, org. nr. 979 912 323, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i klubbens lokaler samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område på terrasse ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016.
 2. Tore Halvorsen og Leif Sollund godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer for skjenkebevillingen.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

 

  

PS 019/16 Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.02.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Årsrapport 2015 tas til orientering.

  

PS 020/16 Orientering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.02.2016

BEHANDLING: 
Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:

 • Verdal Bruksrettforening v/Arvid Wold – Ad. Jordskifterettssak Værdalsbruket – bruksrettighetshavere.

Rådmann orienterte om:

 • Formannskapet 17. mars – absolutt høringsfrist på NTE-saken 16. mars – flytte formannskapet fram? Ordfører og rådmann ser på dette.
 • KLP vil i møte 17. mars orientere formannskapet.
 • Inngått avtale om samarbeid om forskningsprosjekt – regional forskingsfond har bevilget til dette prosjektet. Deltar med handelshøyskolen i Trondheim og høgskolen i Sør-Trøndelag – offentlig samarbeid i offentlig sektor. Vårt bidrag er timeverk.

Ordfører orienterte om:

 • Felles politiråd med Levanger, Steinkjer, Verdal, Inderøy, Leksvik og Verran

 

 

PS 021/|16 Kommunereformen - avklaring av mandat fra kommunestyret   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.02.2016

BEHANDLING: 
Saken ble utlagt i møtet.

Ordfører fremmet følgende endring og tilleggsforslag:
Pkt. 1 – ordet «tydelig» strykes.
Nytt pkt. 3:
«Kommunestyret godkjenner at ansattes organisasjoner deltar i forhandlingsmøtene med 1 observatør med talerett.»

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
«Kommunens forhandlingsutvalg suppleres med 1 representant for ansatte.»

Votering:
Alternativ votering mellom forslag fra ordfører til nytt pkt. 3 og forslaget fra SV til nytt pkt. 3 – forslaget fra ordfører ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra SV.
Endringsforslag pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Samlet votering over rådmannens forslag med vedtatte endringer – enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret ser at punkt 2 i vedtak i PS 113/15 kan være innskrenkende, og gir forhandlingsutvalget mandat for å gjennomføre forhandlinger med Levanger og Frosta.
 2. Kommunestyret ser at det kan bli krevende å få gjennomført både innbyggerundersøkelse og rådgivende folkeavstemming, og aksepterer at en innbyggerundersøkelse ikke blir gjennomført.
 3. Kommunestyret godkjenner at ansattes organisasjoner deltar i forhandlingsmøtene med 1 observatør med talerett

  
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 29.01.2021 12:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS