Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.02.16 - PS 17/16 China Palace AS - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2013/1951 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.02.2016 17/16

 

Rådmannens forlag til vedtak:

 1. China Palace AS, org.nr. 998 751 039, gis alminnelig skjenkebevilling av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt. Bevillingen gis ut bevillingsperioden til 30.06.16. Det forutsettes at Lu Dexiong innen rimelig tid består etablererprøve servering.
 2. Lu Dexiong og Li Cui Yi godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketiden innvilges som omsøkt slik:
  Mandag – fredag: fra kl. 14.00 til kl. 23.00.
  Lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 23.00.
  Søndag: fra kl. 13.00 til kl. 22.00.
   

Vedlegg:
Søknad med vedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
China Palace AS, org. nr. 998 751 039, søker på fastsatt skjema om alminnelig bevilling for skjenking av alkohol i gruppe 1, 2 og 3 ved China Palace, Jernbanegata 11, 7650 Verdal.

Det har/er til opplysning skjenkebevilling i disse lokalene fra før – men søknad om ny skjenkebevilling kommer som følge av at selskapet har gått fra å være enkeltmannsforetak til å være et AS. Det kreves i henhold til alkohollovens § 1-10 ny søknad om skjenkebevilling.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

NAV Verdal har uttalt i brev datert 18.01.16 slik:
«Vi viser til oversendte søknad om skjenkebevilling for China Palace AS. Nav Verdal har ingen innvendinger mot at bevilling innvilges i henhold til søknad under forutsetning av at skjenkestyrer og stedfortreder dokumenterer bestått prøve i alkohollovgivningen.»

Styrer og stedfortreder for styrer har til opplysning bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Lensmannen i Verdal har uttalt følgende i brev av 19.01.16 uttalt:
«Vi viser til brev 18.01.2016 ang. anmodning om uttalelse vedrørende skjenkebevilling ved China Palace, Jernbanegata 11, 7650 Verdal pga at China Palace er blitt omgjort til et AS. Politiet har ikke noe å innvende mot at Lu Dexiong, f. 18.05.56 innsettes som skjenkestyrer, med Liu Cui Yi, f. 03.01.59 som stedfortreder.
Det forutsettes at styrer eller stedfortreder er til stede når det skjenkes.»

Når det gjelder politiets uttalelse om at styrer eller stedfortreder er til stede når det skjenkes står det følgende i alkohollovens §1-7c – kommentarutgaven:
«Det stilles ikke krav til at styreren eller stedfortrederen skal være fysisk til stede på salgs- eller skjenkestedet til enhver tid. Disse har likevel ansvaret for at utøvelsen av bevillingen er forsvarlig også når de ikke er til stede. I og med at styreren skal ha det daglige ansvaret for salget eller skjenkingen, må det som hovedregel kunne kreves at styreren arbeider fulltid ved stedet. Kravet til stillingsbrøk må imidlertid vurderes ut fra virksomhetens type og omfang.»

Rådmann vil ut i fra ovenstående tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved China Palace AS, med Lu Dexiong og Li Cui Yi som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
Det må ved slike driftsendringer også søkes på nytt om serveringsbevilling. Dette er gjort, men Lu Dexiong har ikke bestått etablererprøven pt. Rådmannen forutsetter derfor at dette skjer innen rimelig tid.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.02.2016 09:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS